171/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 2 och 18 punkten, 2 § 3 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,

av dem 1 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 758/2012, 1 § 1 mom. 18 punkten och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 255/2013 och 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 903/2011, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012 och 255/2013, en ny 19 punkt och till 6 §, sådan den lyder i lagarna 758/2012 och 255/2013, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är


2) sådana utländska EES-fondbolag enligt 2 b kap. i lagen om placeringsfonder (48/1999) som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland samt sådana EES-baserade AIF-förvaltare enligt 19 kap 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland,


18) finansiella motparter enligt artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR-förordningen), icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland,

19) verksamhetsenheter som avses i 5 § 24 punkten i lagen om Finansinspektionen.

2 §
Tillsynsavgift

Den proportionella avgiften beräknas i enlighet med denna lag på basis av balansomslutningen, de förvaltade placeringsfondernas eller AIF-fondernas sammanlagda tillgångar, omsättningen eller medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgiftsskyldiges senast fastställda bokslut. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ antecknas den som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om AIF-förvaltare och om de av dem förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar ska på motsvarande sätt tillämpas på fastighetsfonder och deras tillgångar. Om ett betalningsinstitut bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess omsättning betraktas andelen av andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar i förhållande till hela betalningsinstitutets omsättning. Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller också andra betaltjänster eller bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess balansomslutning betraktas andelen av utestående elektroniska pengar i förhållande till hela institutets balansomslutning. Vid fastställandet av andelen tillämpas bestämmelserna i 30 a § i lag om betalningsinstitut.


3 §
Företagsomstruktureringars inverkan på den proportionella avgiften

Om ett annat företag har fusionerats med det avgiftsskyldiga företaget efter den senast avslutade räkenskapsperioden, ska det överlåtande företagets balansomslutning, omsättning, medlemsavgiftsintäkter eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den proportionella avgiften fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av fusionen och kalenderårets utgång.

Om den avgiftsskyldige efter den senast avslutade räkenskapsperioden har övertagit ett annat företags eller en annan filials försäkringsbestånd, pensionsansvar eller övriga affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning, omsättning eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den övertagande avgiftsskyldiges proportionella avgift fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan mottagandet av affärsverksamheten och kalenderårets slut. Om den avgiftsskyldige har övertagit endast en del av ett annat företags eller en annan filials affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning, omsättning eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas vid fastställandet av den proportionella avgiften endast enligt hur stor andel som den överlåtna delen av affärsverksamheten utgör av det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens hela affärsverksamhet. På motsvarande sätt ska den överlåtna affärsverksamheten eller en del av den inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det företag eller den filial som har överlåtit hela eller en del av affärsverksamheten.

Om en placeringsfond som förvaltas av ett annat fondbolag har fusionerats med en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 16 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan tidpunkten för meddelandet om verkställd fusion enligt 110 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag som har förvaltat den placeringsfond som fusionerats. Vad som i detta moment föreskrivs om fondbolag och placeringsfonder ska tillämpas också på specialplaceringsfonder och på fondbolag eller AIF-förvaltare som förvaltar sådana.

Om förvaltningen av en placeringsfond som förvaltats av ett annat fondbolag (överlåten placeringsfond) har överlåtits till ett fondbolag efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 15 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan verkställighetstidpunkten för överlåtelsen av förvaltningen och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag vars placeringsfond har överlåtits. Vad som i detta moment föreskrivs om fondbolag och placeringsfonder ska tillämpas också på specialplaceringsfonder och på fondbolag eller AIF-förvaltare som förvaltar sådana.

Om ett företag efter den senast avslutade räkenskapsperioden har delats i två eller flera företag så att minst ett av de övertagande företagen är avgiftsskyldigt, ska den proportionella andel av det ursprungliga företagets balansomslutning, omsättning eller förvaltade tillgångar som motsvarar förhållandet mellan de nettotillgångar som erhållits från det ursprungliga företaget och det ursprungliga företagets nettotillgångar före delningen, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den proportionella avgiften för respektive övertagande avgiftsskyldigt företag bestäms för de månader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång. Om det ursprungliga företaget är avgiftsskyldigt och om det inte upplöses i samband med delningen, ska den proportionella andelen av det ursprungliga företagets balansomslutning, omsättning eller förvaltade tillgångar som motsvarar förhållandet mellan de vid delningen överlåtna nettotillgångarna och företagets nettotillgångar före delningen, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, inte beaktas när den proportionella avgiften för det ursprungliga företaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om företag gäller också andra juridiska personer.

4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (121/2007) balansomslutning 0,00284
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,25
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,00284
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Keva enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska EES-kreditinstitut balansomslutning 0,00095
filialer till tredjeländers kreditinstitut balansomslutning 0,00284
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,11
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § omsättningen från dessa funktioner 0,34
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument samt andra clearingorganisationer enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet än värdepapperscentraler omsättning 1,30 %, avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i lagens 6 kap. 1 § 3—5 mom. omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,15
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer omsättning 0,34
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland omsättning 0,15
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland de av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0011
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland omsättning 0,15
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland omsättning 0,34
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,03

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 000
annat kreditinstitut 2 000
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 000
betalningsinstitut 2 000
försäkringsbolag 6 000
försäkringsföreningar 1 000
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200
andra försäkringskassor än pensionskassor 800
arbetslöshetskassor 6 000
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 6 000
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 200
statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 15 000
filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 000
filialer till utländska EES-kreditinstitut 2 000
fondbolag 4 000
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 000
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 6 000
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 500
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 6 000
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 1 000
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 000
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 000
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000
filialer till utländska EES-fondbolag 2 000
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 000
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 3 000
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 000

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 000
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 000
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 1 000
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 000
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 5 000
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 000
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 000
börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers holdingföretag 10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 000
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 150 000
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 000
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i samma lag 2 000
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500 Grundavgiften höjs med 11 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 000
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 000
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 000
Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden 1 000
verksamhetsenheter som avses i 5 § 24 punkten i lagen om Finansinspektionen 18 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 000
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 10 000

En avgift enligt denna paragraf som ska påföras dem som avses i artikel 2.8—2.10 i EMIR-förordningen gäller inte dem som har anmält sig till Finansinspektionens register enligt 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.