166/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten, rubriken för 4 § och 4 § 2—4 mom., 6 §, 18 § 1 mom. 1 punkten underpunkt c och 2 mom., 2 kap. 2 § 1 mom., 5 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten, 7 kap. 12 § 1 mom. och 16 § 1 mom., 9 kap. 3 § 1 mom., 10 kap. 5 § 8 mom., 11 kap. 2 § 3 mom., 7 § 5 mom., 15 § 2 och 3 mom. och 24 §, och

fogas till 1 kap. 8 § en ny 2 a-punkt och till 10 kap. 5 § ett nytt 9 mom., varvid det nuvarande 9 mom. blir 10 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


3) fondbolag och förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) och inte heller AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), dessas förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och egendomsförvaltare, om inte något annat följer av 4 och 6 § i denna lag,


4 §
Tillämpning av lagen på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6, 8—11 och 17—19 § samt 9—11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6 och 8—11 § samt 9—11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepapperföretag.

Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 2 mom. om värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör ska på motsvarande sätt gälla styrelsemedlemmarna och verkställande direktören i de kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som avses i denna paragraf.

Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om skadeståndsskyldighet för värdepappersföretag och dess ägare, verkställande direktör och styrelsemedlemmar gäller på motsvarande sätt de kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras ägare, verkställande direktörer och styrelsemedlemmar.

6 §
Tillämpning av lagen på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare

På sådana utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland samt på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 20 §, 10 kap. 14 § och 11 kap. 18, 19 och 22—25 § i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och vad som i 15 kap. föreskrivs om utländska värdepappersföretag.

Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och dessas filialchefer gäller på motsvarande sätt sådana utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras filialchefer.

8 §
Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten

I denna lag avses med


2 a) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,


18 §
Professionella och icke-professionella kunder

I denna lag avses med professionella kunder

1) aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade aktörer och med dem jämförbara under myndighetstillsyn stående utländska


c) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,


Ett värdepappersföretag får behandla andra kunder än sådana som avses i 1 mom. 1—5 punkten som professionella kunder på deras egen begäran, om det bedömer att kunden har färdigheter att fatta självständiga investeringsbeslut och förmåga att förstå de risker som är förknippade med besluten och om kunden dessutom uppfyller minst två av följande krav:

1) kunden har genomfört betydande transaktioner på marknaden i fråga i snitt tio gånger per kvartal under de fyra senaste kvartalen,

2) värdet av kundens investeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

3) kunden arbetar eller har minst ett år arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn med uppgifter som förutsätter kännedom om planerade transaktioner och tjänster.


2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

2 §
Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd

Trots bestämmelserna i 1 § får investeringstjänster tillhandahållas av finländska och utländska kreditinstitut så som föreskrivs i kreditinstitutslagen, av finländska fondbolag och utländska EES-fondbolag så som föreskrivs i lagen om placeringsfonder samt av finländska och utländska AIF-förvaltare så som föreskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.


5 kap.

Etablering av en filial för ett värdepappersföretag i tredjeland och tillhandahållande av tjänster i Finland

2 §
Beviljande av verksamhetstillstånd för filialer

Finansinspektionen ska bevilja värdepappersföretag i tredjeländer filialtillstånd, om


5) filialens förvaltning och verksamhet organiseras enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper,


7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

12 §
Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp ska på förhand meddela Finansinspektionen om att företaget kommer att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland.


16 §
Värdepappersföretags och holdingföretags ledning

Ett värdepappersföretags styrelse, verkställande direktör och övriga högsta ledning ska leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringstjänster som behövs med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet.


9 kap.

Förvaring och annan hantering av kundmedel

3 §
Placering av kunders penningmedel

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål placera sina kunders penningmedel på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar. Om kunden inte har förbjudit det kan dennes penningmedel placeras också i fondandelar i en penningmarknadsfond som är registrerad i en EES-stat och uppfyller de krav som anges i fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet eller annars står under tillsyn och uppfyller kraven i artikel 1a i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 883/2011 om ändring av förordning (EG) nr 25/2009 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32).


10 kap.

Förfaranden i kundförhållanden

5 §
Värdepappersföretags informationsskyldighet

Ett värdepappersföretag som säljer fondandelar i sådana placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder eller ger råd om sådana investeringar ska ge kunden ett faktablad enligt 93 § i den lagen.

Ett värdepappersföretag som säljer andelar i sådana AIF-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ger råd om sådana investeringar ska ge sina icke-professionella kunder ett faktablad enligt 13 kap. 4 och 5 § i den lagen.


11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

2 §
Ersättningsfondens stadgar

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska det i stadgarna anges hur i Finland etablerade filialer till utländska värdepappersföretag och fondbolag, i Finland etablerade filialer till EES-baserade AIF-förvaltare och i Finland etablerade filialer till utländska kreditinstitut kan bli medlemmar i ersättningsfonden och uteslutas eller utträda ur den samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet.

7 §
Tillgodohavanden som ersätts

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och kreditinstitut i EES-stater får ersättning för sina tillgodohavanden ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom.


15 §
Ersättningsfondens investeringar och likviditet

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller i företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag eller AIF-förvaltare som hör till ersättningsfonden och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller av företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en säkerhetsfond som avses i 113 § i kreditinstitutslagen eller av ett fondbolag eller en AIF-förvaltare.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag och kreditinstitut som är medlemmar i ersättningsfonden samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa och utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare. Ersättningsfondens medel får dock investeras i tillgångarna hos en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller hos ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om krav som motsvarar kraven enligt 25 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder på att ett fondföretags tillgångar ska hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar gäller fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat.


24 §
Begäran om omprövning och överklagande

Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag har rätt att begära omprövning av ett beslut som ersättningsfonden fattat i enlighet med denna lag. Omprövning begärs då hos Finansinspektionen i enlighet med förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol, om domstolen beviljar besvärstillstånd, i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Ersättningsfonden för investerarskydd ska uppdatera sina i lagens 11 kap. 2 § avsedda stadgar inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft.       

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.