163/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 2 § 1 mom. 10 c-punkten, 2 c kap., 129 §, 130 § och mellanrubriken före den, 131 § 3 mom. samt 132, 132 c och 146 §,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 10 c-punkten, 2 c kap., mellanrubriken före 130 §, 131 § 3 mom. och 132 § i lag 1490/2011, 129 § i lag 224/2004, 130 § delvis ändrad i lag 1490/2011, 132 c § i lag 765/2012 och 146 § delvis ändrad i lagarna 224/2004, 298/2005 och 1490/2011,

ändras 1 §, 2 § 1 mom. 1, 2 a-, 4, 10 a-, 19 och 20 punkten och 2 mom., 2 b, 3 och 3 a §, 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 5 a § 1 mom., 5 b §, 5 e § 1 mom., 8 b § 1 mom., 9 § 1 mom., 9 a §, 9 d § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom., 28 § 1 mom., 38 § 1 mom., 40 §, rubriken för 7 kap., 42 § 3 mom., 43 §, 47 § 1 mom., 49 § 1 mom., 53 § 2 mom., 72 § 1, 2 och 4—6 mom., 74 § 1 mom., 80 b § 2 mom., 87, 106 a och 132 d §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom., 132 k § 1 mom., 136 §, 144 § 1 mom., rubriken för 22 kap., 145 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 148 § 2 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 1490/2011 och 765/2012, 2 § 1 mom. 1, 2 a-, 4, 10 a-, 19 och 20 punkten, 2 § 2 mom., 2 b, 3 och 3 a §, 4 § 2 mom., 8 b § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 mom., 49 § 1 mom., 53 § 2 mom., 80 b § 2 mom., 106 a §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom., 132 k § 1 mom. och 136 § sådana de lyder i lag 1490/2011, 5 § 3 mom., 5 e § 1 mom., 9 d § 1 mom. och 132 d § sådana de lyder i lag 765/2012, 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom., 38 § 1 mom. och 72 § 2 och 4—6 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 5 b och 9 a § sådana de lyder i lagarna 224/2004 och 765/2012, 27 § 2 mom., 42 § 3 mom., 47 § 1 mom. och 74 § 1 mom. sådana de lyder i lag 351/2007, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004 och 351/2007, 72 § 1 mom. sådan den lyder i lag 928/2007, 144 § 1 mom. sådant det lyder i lag 559/2010 och 148 § 2 mom. sådant det lyder i lag 471/2011, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 224/2004, 351/2007, 1490/2011 och 765/2012, nya 21—23 punkter, till 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004, 1490/2011 och 765/2012, ett nytt 6 mom., till lagen en ny 43 a §, en ny 144 a § och före den en ny mellanrubrik, en ny 144 b §, en ny 144 c § och en ny mellanrubrik före 145 § och till 145 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 224/2004, en ny 4 punkt som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på fondbolags och förvaringsinstituts verksamhet och på marknadsföring av andelar i fondföretag till allmänheten.

På fondbolag tillämpas lagen om investeringstjänster (747/2012) enligt vad som föreskrivs i denna lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Ett fondbolag får förvalta sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) under förutsättning att fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen så som föreskrivs i den lagen. En sådan förvaltare av externt förvaltade AIF-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder får förvalta placeringsfonder under förutsättning att förvaltaren har auktorisation som fondbolag för denna verksamhet. En AIF-förvaltare som är auktoriserad för denna verksamhet eller som är registrerad hos Finansinspektionen så som föreskrivs i den lagen får förvalta specialplaceringsfonder så som föreskrivs i 3 a § i denna lag. På AIF-förvaltare tillämpas dessutom bestämmelserna i 8, 8 c, 21, 37, 38, 51, 52, 54, 56, 57 a, 57 b, 59, 63, 87 och 127 d § i denna lag.

Ett utländskt EES-fondbolag får i Finland i enlighet med sin hemstats auktorisation bedriva verksamhet som avses i 5 §, med undantag för verksamhet som avses i 12 kap., enligt vad som föreskrivs i 2 a, 2 b och 20 a kap. Fondföretag får i Finland marknadsföra sina andelar till allmänheten enligt vad som föreskrivs i 128, 128 a—128 d och 131 §.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument eller i fastigheter och fastighetsvärdepapper eller andra investeringsobjekt samt förvaltning av placeringsfonder och specialplaceringsfonder och marknadsföring av fondandelar,


2 a) specialplaceringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med specialplaceringsfondens stadgar och 12 kap. samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar,


4) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en placeringsfonds tillgångar och övervakning av att lagen, andra bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar iakttas inom verksamheten,


10 a) utländskt fondbolag ett företag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i denna lag och som i någon annan stat än Finland har fått tillstånd som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 5 a §.


19) filial ett driftställe som ett fondbolag har utanför Finland och ett driftställe som ett utländskt EES-fondbolag har i Finland, när driftstället inte är en juridisk person men är en del av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och tillhandahåller tjänster som fondbolaget har auktorisation att tillhandahålla,

20) behöriga myndigheter de myndigheter utsedda av någon annan EES-stat än Finland som ska se till att skyldigheterna enligt fondföretagsdirektivet fullgörs och som EES-staten i fråga har underrättat Europeiska kommissionen om,

21) professionell investerare sammanslutning som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst av två följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna,

22) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 18 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster,

23) kreditvärdering kreditbetyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.

Vid tillämpningen av 1 mom. 19 punkten i denna paragraf betraktas alla driftställen som ett fondbolag har inrättat i samma EES-stat eller samma tredjeland och alla driftställen som ett utländskt EES-fondbolag har inrättat i Finland som en enda filial.


2 b §

Bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut finns utöver i denna lag i de förordningar av kommissionen som nämns i 2 a §. Dessutom finns det bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut i de delegerade akter av Europeiska kommissionen som avses i fondföretagsdirektivet samt i de tekniska standarder som antagits genom förordning eller beslut av kommissionen.

3 §

Fondverksamhet får bedrivas endast av fondbolag och förvaringsinstitutsverksamhet får bedrivas endast av förvaringsinstitut. Dessutom ska bolagen och instituten ha verksamhetstillstånd. Bestämmelser om rätten för utländska EES-fondbolag att bedriva verksamhet i Finland finns i 1 § 4 mom.

Trots bestämmelserna i denna lag ska på fondbolag som förvaltar specialplaceringsfonder tillämpas lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder så som föreskrivs i 1 kap. 5 § i den lagen. På specialplaceringsfonder ska denna lag tillämpas så som föreskrivs i 3 a §.

3 a §

På specialplaceringsfonder tillämpas bestämmelserna om placeringsfonder i 19, 20 och 22 §, 23 § 2 mom., 25 och 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29, 29 a, 29 b, 30, 36, 38—41 och 45—50 §, 52 § 1 mom., 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 och 64—67 §, 15 och 17 kap., 119—123, 126, 134—137, 139 och 140 §. På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. på det sätt som i 107 § 2 mom. föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion och inhemsk fusion med internationell koppling. Bestämmelserna i 36, 37, 39 och 40 § tillämpas på specialplaceringsfonder endast till de delar som de gäller specialplaceringsfonders bokslut och revision. På specialplaceringsfonder tillämpas dessutom 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 141, 144 a och 144 b § till den del de innehåller bestämmelser om specialplaceringsfonder. Om auktorisationen återkallas för en sådan förvaltare av alternativa investeringsfonder som förvaltar en specialplaceringsfond, om förvaltaren träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om förvaltaren annars upphör med sin verksamhet gäller 118 §. På en sådan specialplaceringsfond som kan ha mindre än 50 andelsägare tillämpas inte vad som föreskrivs i 8, 19—22 § och 36 § 1 mom. om fondandelsägarnas rätt att välja revisorer och suppleanter och vad som föreskrivs i 66, 139, 140, 140 a och 142 §.

På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder tilllämpas 26, 26 b, 31, 33, 34 och 34 d §. Denna lag gäller dock specialplaceringsfonder som Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande tillämpas på, om inte något annat följer av de förordningarna.

Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder och vad som föreskrivs om förvaringsinstitut gäller förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder när denna paragraf tillämpas på specialplaceringsfonder.

4 §

Finansinspektionen har rätt att av fondföretag och EES-fondbolag få de upplysningar som tillsynen förutsätter och kopior av de handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.

5 §

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har beviljats eller samtidigt söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten. Som kapitalförvaltning enligt 2 mom. 1 punkten ska också anses ett fondbolags verksamhet som ansvarig bolagsman i en alternativ investeringsfond i kommanditbolagsform eller för en ansvarig bolagsmans eller alternativ investeringsfonds räkning, om inte andelar i kommanditbolaget erbjuds till allmänheten eller bolagets tillgångar investeras i annat än i finansiella instrument.


5 a §

Finansinspektionen beviljar på ansökan fondbolag verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om fondbolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till tillståndansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet.


5 b §

Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt inkommen utredning kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven i 5 f § och bolagets högsta ledning kraven i 5 e § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller övriga krav som föreskrivs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredning kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett nytt fondbolag innan det registreras.

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska innan ärendet avgörs begära utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd, om fondbolaget ansöker om tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom.

Fondbolaget får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag, ska fondbolaget dessutom ha registrerats. Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

5 e §

Ett fondbolags styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga i den högsta ledningen dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. De styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts inte ha kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.


8 b §

Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.


9 §

Finansinspektionen beviljar på ansökan förvaringsinstitut verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om sökandebolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till tillståndansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet.


9 a §

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt inkommen utredning kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven i 9 e § och bolagets högsta ledning kraven i 9 d § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att förvaringsinstitutet kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller övriga krav som ställs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån inkommen utredning kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hindras av en betydande bindning mellan förvaringsinstitutet och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt förvaringsinstitut innan det registreras.

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Förvaringsinstitutet får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag, ska förvaringsinstitutet dessutom ha registrerats. Förvaringsinstitutet ska underrätta Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

9 d §

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör ska leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.


23 §

Ett fondbolag som har verksamhetstillstånd för förvaltning av placeringsfonder får inrätta en eller flera placeringsfonder i en EES-stat. Ett fondbolag som har auktorisation enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som i enlighet med den lagen har registrerats hos Finansinspektionen, får inrätta en eller flera specialplaceringsfonder eller någon annan AIF-fond i en EES-stat så som föreskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ett fondbolag kan i egenskap av ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag förvalta AIF-fonder i kommanditbolagsform. På ett sådant kommanditbolag tillämpas vad som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreskrivs om AIF-fonder. I kommanditbolaget ska dessutom tillämpas vad som i 81—86 och 86 a § föreskrivs om placeringsfonder. Flera fondbolag får inte inrätta en gemensam placeringsfond, en gemensam specialplaceringsfond eller ett gemensamt kommanditbolag.


27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) ska uppgå till minst två miljoner euro och placeringsfonden ska ha minst 50 andelsägare. Trots bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 punkten är det för en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper emellertid tillräckligt att den har 10 fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst en miljon euro. Trots 2 § 1 mom. 1 punkten ska andra specialplaceringsfonder ha minst 10 fondandelsägare. Om varje fondandelsägare enligt en sådan specialplaceringsfonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 500 000 euro, får fonden ha mindre än 10 fondandelsägare, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst 2 miljoner euro. Om minst en fondandelsägare enligt en sådan fonds stadgar ska teckna fondandelar för minst två miljoner euro, räcker det dock att specialplaceringsfonden har en fondandelsägare. När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 57 g § i denna lag ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare. När en specialplaceringsfond har färre än 50 fondandelsägare ska dessa vara professionella investerare eller med sådana jämförbara förmögna fysiska personer. Minimikapitalet och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom sex månader efter det att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i syfte att säkra förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden eller i syfte att trygga fondandelsägarnas intressen, bevilja undantag från den i 1 mom. angivna tid inom vilken placeringsfondens minimikapital och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås, för högst sex månader efter utgången av den tid som avses i 1 mom. Undantag som avses i detta moment får inte beviljas en sådan i 1 mom. avsedd specialplaceringsfond som har färre än 50 fondandelsägare.


28 §

En placeringsfonds tillgångar ska utan obefogat dröjsmål placeras så som föreskrivs i 11 kap.


38 §

Åtminstone en av de revisorer som avses i 36 § 2 mom. ska minst sex gånger per år, med minst en och högst tre månaders intervaller, granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt. För en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar i fastigheter och fastighetsvärdepapper räcker det emellertid att det en gång per år i samband med revisionen granskas att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt.


40 §

Ett fondbolag ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in en placeringsfonds årsberättelse och halvårsrapport samt kopior av

1) fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar,

2) de av revisorerna upprättade och till fondbolagets styrelse överlämnade revisionsberättelserna för fondbolaget och placeringsfonden samt av de handlingar som hänför sig till förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden,

3) protokollen från bolagsstämmorna och fondandelsägarstämmorna,

4) den revisionsberättelse som avses i 38 § 2 mom.

7 kap.

Placeringsfonders och specialplaceringsfonders stadgar

41 §

Fondbolag ska iaktta de begränsningar i fråga om investering av tillgångar som anges i de stadgar som avses i denna paragraf.

42 §

En specialplaceringsfonds namn ska klart ange fondens särskilda karaktär så att ordet specialplaceringsfond ingår i namnet. Benämningen specialplaceringsfond får användas endast på sådana specialplaceringsfonder som avses i denna lag. Namnet får inte vara ägnat att vilseleda investerarna. En specialplaceringsfonds namn ska tydligt skilja sig från sådana placeringsfonders namn som lämnat sina stadgar till Finansinspektionen tidigare. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har rätt att i sitt namn eller för att annars ange sin verksamhet använda en benämning som har samband med fastighetsinvestering.

43 §

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en placeringsfonds stadgar och ändringar i dem. Placeringsfondens stadgar och ändringar i dem ska fastställas om de överensstämmer med lag och är tydliga.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den så som föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte Finansinspektionen med beaktande av ändringens omfattning och fondandelsägarnas intressen bestämmer något annat.

43 a §

En specialplaceringsfonds stadgar ska vara förenliga med lag och tydliga. Stadgarna ska ges in till Finansinspektionen för kännedom.

Finansinspektionen kan kräva ändringar i specialplaceringsfondens stadgar eller uppställa begränsningar och villkor som är nödvändiga för tillsynen, om det kan anses sannolikt att

1) finansmarknadens stabilitet eller funktion eller förtroendet för verksamheten på finansmarknaden kan äventyras,

2) de bestämmelser i stadgarna som gäller placeringsverksamheten är otillräckliga med tanke på riskhanteringen och investerarskyddet,

3) stadgarna i övrigt måste anses strida mot specialplaceringsfondens andelsägares intressen.

En ändring av en specialplaceringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att ändringen har delgetts fondandelsägarna på det sätt som anges i stadgarna för specialplaceringsfonden.

Ett fondbolag får inte börja marknadsföra andelar i en förvaltad specialplaceringsfond till allmänheten och specialplaceringsfonden får inte ta emot medel förrän fondens stadgar har godkänts av fondbolagets styrelse i enlighet med 23 § 2 mom. Fondbolaget ska meddela Finansinspektionen när det inleder specialplaceringsfondens verksamhet. Om fondbolaget inte har inlett specialplaceringsfondens verksamhet inom två år från det att dess stadgar första gången lämnades till Finansinspektionen i enlighet med denna paragraf, ska tillställandet av stadgarna till Finansinspektionen för kännedom anses ha förfallit.

På en specialplaceringsfond som kan ha färre än tio fondandelsägare i enlighet med 27 § tillämpas inte 3 och 4 mom. i den här paragrafen.

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av den inverkan som specialplaceringsfondens verksamhet kommer att få på finansmarknadens stabilitet och funktion och på förtroendet för verksamheten på finansmarknaden.

47 §

Andelarna i en placeringsfond är avkastnings- eller tillväxtandelar. I fondens stadgar kan det bestämmas att fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar. En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper och likaså en specialplaceringsfond som i enlighet med 27 § har färre än 50 andelsägare ska varje år till alla fondandelsägare i samma förhållande dela ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, med undantag för icke-realiserade värdeförändringar.


49 §

På yrkande av fondandelsägare ska fondbolaget på det sätt och vid de tidpunkter som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. En fondandel ska lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 48 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen ska ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. En förutsättning för inlösen är att andelsbeviset överlämnas till fondbolaget, om ett sådant har utfärdats. Med avvikelse från det som föreskrivs ovan ska fondbolaget på yrkande av en andelsägare i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper lösa in dennes fondandel enligt vad som närmare framgår av stadgarna senast inom sex månader efter yrkandet och så att inlösen och teckningar i en sådan specialplaceringsfond får göras med sex månaders intervaller.


53 §

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när det har säkerställts att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden. Teckningspriset ska betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar fördelningen av den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vilkas sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. och för fondandelar som en matarfond enligt 115 a § tecknar i en mottagarfond kan betalas genom att finansiella instrument som avses i 11 kap. tillförs som apport. I fråga om andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst en miljon euro. Innan fondandelar tecknas ska en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare ha värderat apportegendomen och bedömt dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt. Om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska ett utlåtande om apportegendomens värde och konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt ha inhämtats av en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.


72 §

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag samt i andelar i AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om fondernas eller företagens syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 69, 71 eller 71 a § eller i denna paragraf, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Placeringsfondens tillgångar får emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond, ett fondföretag eller AIF-fond i vars regler eller bolagsordning det bestäms att sammanlagt över en tiondel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder.

En placeringsfonds tillgångar kan investeras i andelar i sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i 1 mom. under följande förutsättningar, som avser den AIF-fond som är investeringsobjekt:

1) enligt hemstatens lagstiftning ska investeringsobjektet vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska unionens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

2) skyddsnivån för andelsägarna ska motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten ska offentliggöras halvårsrapporter och årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.


Om en placeringsfonds tillgångar investeras i andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller i 1 och 2 mom. avsedda AIF-fonder som direkt eller genom delegering förvaltas av samma fondbolag eller ett annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får detta fondbolag eller det andra bolaget inte debitera avgifter för teckning eller inlösen av placeringsfondens investeringar i andelar i dessa andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder.

Ett fondbolag får investera högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i andelar i en enda placeringsfond, i ett enda fondföretag eller i en enda i 1 och 2 mom. avsedd AIF-fond.

Vid beräkning av de investeringsbegränsningar som avses i detta kapitel beaktas inte de placeringsfonders, fondföretags eller i 1 och 2 mom. avsedda AIF-fonders tillgångar som placeringsfondens tillgångar har investerats i.

74 §

Ett fondbolag får inte utöva avsevärt inflytande i ett aktiebolag i vars aktier det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget får inte utöva rösträtt som överstiger en tiondel av det röstetal som samtliga aktier medför i ett sådant annat bolag i vilket det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, ska det offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget på det sätt som föreskrivs i 29 § 2 mom. De ovan nämnda begränsningarna ska tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders, fondföretags eller AIF-fonders andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Ovan nämnda begränsningar ska inte tillämpas när det är fråga om tillgångar som investerats via sådana specialplaceringsfonder som fondbolaget förvaltar.


80 b §

Fondbolaget ska använda sig av riskkontrollmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar och hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar. Bolaget ska tillämpa ett förfarande som möjliggör en exakt och oberoende värdering av icke-standardiserade derivatinstrument. Fondbolaget får inte använda kreditvärderingar som enda grunden eller mekaniskt när det bedömer kreditvärdigheten för placeringsfondens tillgångar.


87 §

En specialplaceringsfonds tillgångar ska investeras utan obefogat dröjsmål. Om andelar i specialplaceringsfonden får erbjudas icke-professionella kunder ska ett fondbolag när det investerar specialplaceringsfondens tillgångar sprida de risker som fondens investeringsverksamhet medför.

Om andelar i en specialplaceringsfond får erbjudas icke-professionella kunder, ska det i dess stadgar nämnas till vilka delar det vid investeringen av specialplaceringsfondens tillgångar avviks från bestämmelserna i 11 kap.

106 a §

Det som i detta kapitel föreskrivs om fondbolag ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som har fått tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland samt på en EES-baserad AIF-förvaltare som har fått en underrättelse från sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet enligt 19 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder om att den får förvalta AIF-fonder i Finland.

132 d §

Bestämmelser om i 132 b § avsedda utländska fondbolags filialers medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd finns i 11 kap. 18—25 § i lagen om investeringstjänster.

132 e §

Filialer till utländska EES-fondbolag ska anmälas till handelsregistret i enlighet med handelsregisterlagen (129/1979).

Trots det som föreskrivs om firma någon annanstans i lag kan ett utländskt EES-fondbolag i Finland bedriva verksamhet under samma firma som i sin hemstat.


132 f §

För verksamheten vid en filial till ett utländskt EES-fondbolag svarar filialens chef, som också företräder fondbolaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.


På chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag tillämpas det som i 5 e § föreskrivs om verkställande direktören för ett fondbolag.

132 g §

Ett utländskt EES-fondbolag får inte i sin verksamhet i Finland ta så stora risker att detta äventyrar filialkundernas intressen. Filialen ska med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskhanteringssystem.

132 i §

I fråga om tystnadsplikten, rätten att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten samt skyldighet att ha kännedom om kunderna när det gäller anställda vid filialer till utländska EES-fondbolag gäller det som föreskrivs i 133, 133 a, 144 och 147 §.


132 j §

Stämningar eller andra delgivningar anses ha blivit lämnade till ett utländskt EES-fondbolag, om de har delgetts den som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att företräda fondbolaget.


132 k §

Chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag är skyldig att ersätta den skada som han eller hon i sin verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en filialkund eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller andra föreskrifter som gäller filialens verksamhet.


136 §

Ett fondbolags aktieägare och de som enligt 9 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen kan jämställas med aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet, genom att medverka till överträdelse av denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller fondstadgarna har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Det som bestäms i detta moment gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 13 kap. eller i 133 och 133 a § samt 144 § 1, 3 och 4 mom.

144 §

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska dessutom identifiera kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.


22 kap.

Påföljder

Administrativa påföljder
144 a §

Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 27 § om minimiantal fondandelsägare,

2) 12 kap. om en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet och 41 § 6 mom. om sådana begränsningar i fråga om investering av tillgångar som föreskrivs i stadgarna,

3) 99—101 § och 101 a § om insideranmälan och insiderregister,

4) 102 § om förutsättningarna för förvärv och avyttring av sådana anmälningsskyldiga aktörers värdepapper och derivatavtal som avses i 99 §,

5) 118 § 1 och 3—5 mom. om förvaringsinstituts skyldigheter att sköta placeringsfonders förvaltning.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten sådana bestämmelser som avses i 38 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet.

144 b §

Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:         

1) 6 § om fondbolags kapital och 10 § om förvaringsinstituts aktiekapital,

2) 8 a § om organisering av fondbolags verksamhet, 8 b § om privata transaktioner och 8 c § om uppgifter som ska bevaras om transaktioner,

3) 24 § 1 mom. om förbud mot att börja marknadsföra fondandelar och tillföra medel till fonden innan dess stadgar har fastställts och 25 § 2 mom. om att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från fondbolagets egendom,

4) 26 § om att fondverksamheten ska bedrivas omsorgsfullt i enlighet med fondandelsägarnas intressen samt om hantering av intressekonflikter, 28 § om investering av placeringsfondens tillgångar enligt vad som föreskrivs i 11 kap. samt 30 § om att ett fondbolag inte får äga aktier i andra fondbolag och inte heller fondandelar i placeringsfonder som de förvaltar,

5) 30 a—30 c § om fondbolags soliditet och riskkontroll och 80 b § om riskhanteringsmetoder,

6) 31 § 2 mom. om förvaringsinstituts skyldighet att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från förvaringsinstitutets egendom och från kundernas tillgångar,

7) 45 § 1 och 2 mom. om emission av fondandelar, 47 § 3 mom. om vilka uppgifter som ska framgå av en placeringsfonds stadgar, 49 § om inlösen av fondandelar och 52 § 1 mom. om skyldighet att göra anmälan om att fondbolaget har slutat lösa in fondandelar,

8) 74 § 1 mom. om rösträtt,

9) 89 § 2 mom. om förbud mot att vid marknadsföring av fondandelar lämna osann eller vilseledande information och 92—96 § om skyldigheten att offentliggöra fondprospekt, faktablad, halvårsrapporter och årsberättelser för placeringsfonder.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses i 1 mom. 2, 4, 8 och 9 punkten sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet.

144 c §

Bestämmelser om påförande, offentliggörande, verkställighet och behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.

Straffbestämmelser
145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) i strid med 7 § 2 mom. använder ordet fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet,

3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond, eller

4) i strid med 42 § 3 mom. använder benämningen specialplaceringsfond,

ska för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


148 §

I övrigt får åklagaren väcka åtal för förseelse som bestraffas enligt 147 § endast om Finansinspektionen har anmält brottet till åtal.


Denna lag träder i kraft den  15 mars 2014.

Denna lags 2 § 1 mom. 19 punkt, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 132 d §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom. och 132 k § 1 mom. träder dock i kraft den 22 juli 2014.

Upphävandet av 2 § 1 mom. 10 c-punkten, 18 k—18 o, 129 och 130 §, 131 § 3 mom., 132 § och 132 c § träder dock i kraft den 22 juli 2014.

En specialplaceringsfonds stadgar som har fastställts innan denna lag trätt i kraft anses utan några särskilda åtgärder ha blivit godkända i enlighet med denna lag.

Lagens 80 b § 2 mom. ska börja följas när 18 månader förflutit från den dag då Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg trädde i kraft.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.