150/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 februari 2014

Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012) 1 § 2 mom., 6 §, 11 § 2 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 § 3 mom., 21 § 1 mom. och 22 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 15 a och 20 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller dessutom bestämmelser om utlämnande av uppgifter som avses i 1 mom. på begäran för straffrättsliga förfaranden, för att uppfylla en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv eller, med den berörda personens samtycke, för skötsel av ett sådant uppdrag som består i arbete med eller annan verksamhet bland minderåriga, samt bestämmelser om framställande av en begäran om sådana uppgifter.


6 §
Vidarebefordran av uppgifter

När Rättsregistercentralen i enlighet med 5 § överför uppgifter till den medlemsstat där personen är medborgare, ska centralen meddela att uppgifterna får vidarebefordras till andra stater endast för straffrättsliga förfaranden, för att uppfylla en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv eller, med den berörda personens samtycke, för skötsel av ett sådant uppdrag som består i arbete med eller annan verksamhet bland minderåriga.

11 §
Utlämnande av uppgifter ur lagringsregistret

Rättsregistercentralen får i enlighet med 14, 15 och 15 a § ur lagringsregistret lämna ut uppgifter till centralmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i en annan medlemsstat.


15 §
Svar på en begäran med anledning av en begäran från en enskild person

Rättsregistercentralen ska till den centralmyndighet i en annan medlemsstat som begär registeruppgifter lämna ut de i 3 § avsedda uppgifter ur straffregistret, bötesregistret och lagringsregistret som en enskild person har begärt för att tillhandahållas personen, på motsvarande sätt som en enskild person i en motsvarande situation skulle få uppgifter om sig själv i enlighet med 6 § 1—5 mom. i straffregisterlagen. Uppgifter kan lämnas ut för att tillhandahållas en enskild person också för skötsel av ett sådant frivilliguppdrag som består i verksamhet bland minderåriga, på motsvarande sätt som uppgifter antecknas i ett utdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


15 a §
Svar på en begäran för arbete med eller annan verksamhet bland minderåriga

Rättsregistercentralen ska, med den berörda personens samtycke, till den centralmyndighet i en annan medlemsstat som begär registeruppgifter lämna ut de begärda i 3 § avsedda uppgifterna ur straffregistret, bötesregistret och lagringsregistret för skötsel av ett sådant uppdrag som består i arbete med eller annan verksamhet bland minderåriga, på motsvarande sätt som uppgifter antecknas i ett utdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Om det i straffregistret finns uppgifter som har antecknats i lagringsregistret, ska endast uppgifterna i lagringsregistret överföras till den medlemsstat som har framställt begäran.

16 §
Begärans innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska godkänna en sådan begäran enligt 14, 15 eller 15 a § som framställts av centralmyndigheten i en annan medlemsstat, om begäran innehåller de behövliga uppgifter som avses i formuläret i bilagan till rambeslutet. Begäran ska framställas i elektronisk form, eller i annan skriftlig form om den inte har kunnat framställas elektroniskt.


17 §
Svarets innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska i sitt svar till den centralmyndighet eller behöriga myndighet i en annan medlemsstat som har framställt begäran överföra de uppgifter som avses i 14, 15 och 15 a § i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.


18 §
Tidsfrister

Sådana uppgifter som avses i 15 och 15 a § ska Rättsregistercentralen överföra till centralmyndigheten i den andra medlemsstaten inom 20 vardagar från den dag då begäran togs emot.

20 a §
Framställande av begäran för frivilligverksamhet

För skötsel av ett sådant uppdrag som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014) ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till centralmyndigheten i en annan medlemsstat om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter, när Rättsregistercentralen har mottagit en begäran med den berörda personens samtycke om ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 a § i straffregisterlagen.

Om en begäran som avses i 1 mom. gäller en person för vars vidkommande det är känt att han eller hon som myndig har varit bosatt i någon annan medlemsstat och de registeruppgifter som gäller honom eller henne till denna del inte är tillgängliga på något annat sätt, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen har varit bosatt om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter.

21 §
Begärans innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska framställa en begäran som avses i 19, 20 eller 20 a § till centralmyndigheten i en annan medlemsstat i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.


22 §
Begränsningar för användningen av uppgifterna

Registeruppgifter och tillhörande uppgifter som en annan medlemsstat har överfört på grundval av en begäran i enlighet med 19 § 1 mom., 20 eller 20 a § får användas endast vid det straffrättsliga förfarande eller för det ändamål för vilket uppgifterna begärdes, i enlighet med vad den medlemsstat som överförde uppgifterna har meddelat.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 149/2013
LaUB 16/2013
RSv 194/2013

  Helsingfors den 28 februari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.