145/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 februari 2014

Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 9 §, 17 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 §, 23 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom., 24 § 1 mom. samt 80 § 1 och 2 mom., av dem 17 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 156/2013, 22 § sådan den lyder i lag 1233/2011 och 80 § 1 mom. sådant det lyder i lag 156/2013, samt

fogas till 19 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 34 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

9 §
Förutsättningar för registrering av utländska medborgare

Uppgifter om utländska medborgare ska registreras i befolkningsdatasystemet, om dessa i Finland har hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun (201/1994). Uppgifter om andra utländska medborgare kan registreras i befolkningsdatasystemet, om

1) dessa har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och registreringen behövs för att de ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter när det gäller arbete, studier eller andra motsvarande omständigheter,

2) fullgörandet av skyldigheter enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland kräver det, eller

3) registreringen behövs för att dessa medborgare ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter eller av andra motsvarande särskilda och motiverade skäl.

En utländsk medborgare ska lägga fram en motiverad begäran om registrering av uppgifterna hos den magistrat inom vars ämbetsdistrikt han eller hon uppger sig bo. Magistraten ska försäkra sig om den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett giltigt resedokument eller, om detta saknas, med hjälp av en annan handling eller utredning i enlighet med det förfarande som föreskrivs i 19 §.

Den registeransvarige ska i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen upplysa föremålet för registrering att personuppgifter har behandlats, om uppgifter om en utländsk medborgare i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet och utan medverkan från personen själv.

17 §
Andra uppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter får också registreras i befolkningsdatasystemet som uppgifter om personer som är föremål för registrering:

1) ett eventuellt utländskt personnummer för en person som avses i 13—16 §,

2) uppgifter om i lagen om hemkommun avsedd folkbokföringskommun för finska medborgare som är stadigvarande bosatta utomlands,

3) fullständigt namn, födelsetid, kön, civilstånd, medborgarskap, adress och dödsdag för en sådan i utlandet bosatt person som är make, barn eller förälder till den som avses i 13 § och som inte har tilldelats någon personbeteckning, och

4) uppgifter om arten av uppehållstillstånd för utländska medborgare och uppgifter om tillståndens varaktighet eller andra motsvarande uppgifter.


19 §
Kontroll av tillförlitligheten hos uppgifterna i systemet

Om en sådan handling, en sådan legalisering av en handling eller ett sådant intyg över handlingens ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga och som avses i 1 mom. inte kan fås på grund av att säkerhetsläget eller situationen för de mänskliga rättigheterna är dålig i staten i fråga eller av något annat särskilt skäl, kan magistraten godkänna också någon annan tillförlitlig utredning som grund för den uppgift som ska registreras i befolkningsdatasystemet. Den som begär en registrering av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska lämna en redogörelse till magistraten om orsaken till att det är omöjligt för honom eller henne att få en handling, en legalisering av handlingen eller ett intyg över handlingens ursprung. Magistraten kan efter att ha fått redogörelsen vid behov begära ett utlåtande av Migrationsverket eller utrikesministeriet om att det inte är möjligt att få handlingen, en legalisering av handlingen eller ett intyg över handlingens ursprung.


20 §
Förvaring och avförande av uppgifter

Personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet ska förvaras permanent. Befolkningsregistercentralen ska dock ur systemet avföra följande uppgifter om personer:

1) de uppgifter om omhändertagande av barn som avses i 13 § 1 mom. 12 punkten omedelbart efter det att omhändertagandet har upphört,

2) de uppgifter om uppehållstillstånd för utländska medborgare som avses i 17 § 1 mom. 4 punkten omedelbart efter det att personen har fått finskt medborgarskap,

3) de uppgifter i användarregistret som avses i 53 § senast tio år efter det att åtkomsträttigheten har upphört,

4) de uppgifter i loggregistret som avses i 56 § och de händelseuppgifter som avses i 59 § senast fem år efter det att uppgifterna registrerades.


22 §
Övriga myndigheters behörighet

Förutom hos magistraten kan utländska medborgare i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1—3 punkten framställa en begäran om registrering av uppgifter hos Skatteförvaltningen. En begäran kan också framställas hos Folkpensionsanstaltens lokalbyrå, om Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen kommit överens om det.

Utländska medborgare kan i de fall som avses i 9 § 1 mom. 3 punkten i samband med en ansökan om uppehållstillstånd, uppehållskort eller registrering av uppehållsrätt framställa en begäran om registrering av uppgifter hos Migrationsverket, den lokala polisen eller en finsk beskickning i utlandet.

Den som tar emot en begäran ska på det sätt som föreskrivs i denna lag i de situationer som avses i 1 och 2 mom. försäkra sig om identiteten hos den som framställer begäran och om tillförlitligheten hos de handlingar som visas upp som grund för registreringen av personuppgifterna. Folkpensionsanstaltens lokalbyrå ska utan dröjsmål sända begäran och de personuppgifter och handlingar som lagts fram i samband med den till den magistrat inom vars ämbetsdistrikt den utländska medborgaren uppger sig bo, för att uppgifterna ska kunna registreras i befolkningsdatasystemet. I de fall där Migrationsverket avgör ett uppehållstillståndsärende som gäller en utländsk medborgare ska den lokala polisen och den finska beskickningen utan dröjsmål till Migrationsverket sända en begäran om registrering av uppgifter samt de personuppgifter och handlingar som har lagts fram i samband med begäran för registrering i befolkningsdatasystemet. Närmare bestämmelser om de uppgifter som mottagaren ska fullgöra utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver vad som i 21 § 1 mom. bestäms om magistraternas behörighet får Skatteförvaltningen registrera uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1—3 punkten, och Migrationsverket och den lokala polisen får registrera uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet i de fall som avses i 9 § 1 mom. 3 punkten, när en utländsk medborgare har begärt att uppgifterna ska registreras på det sätt som avses i 2 mom. i denna paragraf och han eller hon beviljas uppehållstillstånd eller uppehållskort eller när hans eller hennes uppehållsrätt registreras. Den myndighet som har registrerat uppgifterna svarar för de uppgifter som den har registrerat i befolkningsdatasystemet.

Vid skötseln av en uppgift som nämns i 4 mom. ska vad som i 2 kap. bestäms om förutsättningar för registrering av utländska medborgare, kontroll av identiteten och förvaring av uppgifter iakttas. Den myndighet som med stöd av 4 mom. i denna paragraf har registrerat uppgifterna ska i stället för magistraten se till att kopior av handlingar i anslutning till registreringen av utländska medborgare utfärdas i enlighet med 47 § 2 mom. när det gäller sådana utländska medborgare vars uppgifter myndigheten i fråga har registrerat i befolkningsdatasystemet. Närmare bestämmelser om förfarandena vid skötseln av uppgiften får utfärdas genom förordning av statsrådet.

De myndigheter som nämns i 4 mom. får i befolkningsdatasystemet registrera de uppgifter om utländska medborgare som behövs för att dessa ska kunna tilldelas en personbeteckning samt övriga i 13 och 17 § avsedda nödvändiga uppgifter om utländska medborgare. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses ovan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en kommun om att kommunen som registersansvarig ska svara för att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler inom kommunen görs i befolkningsdatasystemet så som bestäms i denna lag. För att kommunen ska kunna sköta denna uppgift får Befolkningsregistercentralen ge kommunen rätt att med hjälp av teknisk anslutning använda de uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i befolkningsdatasystemet.

23 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:


8) av Skatteförvaltningen uppgifter om en persons hemkommun och bostad där eller tillfällig bostad och uppgifter om fastigheters eller byggnaders ägare,


Uppgifterna enligt 1 mom. 8—10 punkten är avsedda för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.


24 §
Annan rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:

1) av personer som är registrerade i befolkningsdatasystemet, på begäran ytterligare uppgifter och andra behövliga utredningar om uppgifter som avses i 13—17 § och som gäller personen själv och barn som han eller hon har vårdnaden om,

2) av finska medborgare som vistas utomlands uppgifter om sådana tillägg, förändringar och rättelser som skett under den tid personen i fråga vistats utomlands och som gäller sådana uppgifter som enligt denna lag ska registreras om honom eller henne i befolkningsdatasystemet,

3) av modern till ett barn som fötts levande eller av den i vars vård barnet är uppgift om att barnet fötts, om inte en verksamhetsenhet eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har underrättats om barnets födelse,

4) av ett barns föräldrar eller vårdnadshavare uppgift om barnets namn och modersmål inom två månader efter det att barnet har fötts,

5) av ägare och innehavare av bostadslägenheter som avses i 16 §, på begäran uppgifter om dessa bostadslägenheter,

6) av ägare eller innehavare av lokaler som avses i 16 § uppgifter om dessa lokaler.


34 §
Annat utlämnande av uppgifter

Trots vad som i 28, 50 och 51 § bestäms om behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet får Befolkningsregistercentralen producera och för offentligt bruk överlåta sådana filer med uppgifter om byggprojekt och byggnader som registrerats i befolkningsdatasystemet från vilka personliga identifieringsuppgifter har avlägsnats och som har behandlats så att enskilda personer inte kan identifieras eller deras levnadsförhållanden klarläggas. När det gäller användningen av filer avsedda för offentligt bruk har Befolkningsregistercentralen inte den rätt att få information och utföra inspektioner som avses i 52 § och över dem förs inga användarregister enligt 53 § eller loggregister enligt 56 §.


80 §
Övergångsbestämmelser

1. Befolkningsregistercentralen ska se till att det datasystem för befolkningsdatasystemet som drivs med hjälp av automatisk databehandling och det tekniska servicesystemet för certifierad elektronisk kommunikation är förenliga med denna lag före utgången av 2014.

2. Befolkningsregistercentralen ska tilldela de byggnader vars uppgifter är registrerade i befolkningsdatasystemet vid denna lags ikraftträdande en permanent byggnadsbeteckning före utgången av 2014.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014. Lagens 22 § träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 195/2013
FvUB 2/2014
RSv 6/2014

  Helsingfors den 28 februari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.