137/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) en ny 20 a § som följer:

1 kap.

Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

20 a §
Uppgifter om en utländsk medborgares uppehållsrätt

Som uppgifter om uppehållsrätten för en utländsk medborgare som är föremål för registrering kan i befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om:

1) beviljat uppehållstillstånd, slag av tillstånd och tillståndets giltighetstid samt den huvudsakliga grunden för beviljande av uppehållstillstånd och grunden för den rätt att arbeta som baserar sig på uppehållstillståndet,

2) tillståndsansökan som gäller något annat uppehållstillstånd än det första, slag av uppehållstillstånd som sökts och när ansökan anhängiggjorts samt lagakraftvunnet avslag på en sådan ansökan och den huvudsakliga grunden för avslaget,

3) registrering av uppehållsrätt, beslut om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanent uppehållskort för Europeiska unionens medborgare och därmed jämförbara personer samt deras familjemedlemmar och andra anhöriga samt giltighetstid för registreringen eller kortet,

4) lagakraftvunnet beslut om återkallande av uppehållstillstånd, uppehållskort och registrering av uppehållsrätt samt den huvudsakliga grunden för återkallande av uppehållstillstånd,

5) beslut om utvisning ur landet och datum för när beslutet har vunnit laga kraft och när det har verkställts.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

  Helsingfors den 20 februari 2014

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.