132/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2014

Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 4 mom., 3 § 4 mom., 5 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 13 § 2 mom. i lagen om statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) som följer:

1 §
Gemensamma grundläggande informationstekniktjänster

Statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster omfattar

1) terminalutrustnings- och användarstödstjänster,

2) kommunikationstekniska tjänster,

3) telekommunikationstjänster,

4) drifttjänster,

5) kontorstillämpningar.

2 §
Gemensamma informationssystemtjänster

Statens gemensamma informationssystemtjänster omfattar

1) informationssystemtjänsterna för personalförvaltningen,

2) informationssystemtjänsterna för ekonomiförvaltningen,

3) ärendehanteringssystemtjänsterna,

4) systemtjänsterna för kommunikationen,

5) informationssystemtjänsterna för lokal- och materialhanteringen,

6) informationssystemtjänsterna för hanteringen av kundrelationer,

7) informationssystemtjänsterna för hanteringen av upphandlingar,

8) rapporteringstjänsterna,

9) informationslagringstjänsterna.

3 §
Gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning

Statens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning omfattar

1) en kommunikationskanal mellan myndigheterna och medborgarna eller sammanslutningarna och en centraliserad plats dit administrativa beslut sänds elektroniskt,

2) en tjänst genom vilken myndigheterna tillhandahåller interaktiva e-tjänster,

3) en samlad förvaltningstjänst för identifiering, signering och betalning,

4) en samlad förvaltningstjänst för identifiering av tjänstemän och av personer som utövar annan offentlig makt,

5) en tjänst för förvaltning av personers befogenheter och bemyndiganden,

6) webbtjänster som samlar den offentliga förvaltningens tjänster och deras standardiserade uppgifter och erbjuder centraliserad tillgång till dem,

7) en tjänst som samlar uppgifter och tjänster som rör styrning och utveckling av interoperabilitet och som erbjuder centraliserad tillgång till dem,

8) en informationsförmedlingskanal genom vilken myndigheterna och sammanslutningarna kan överföra uppgifter som ingår i informationslager och erbjuda e-tjänster,

9) en tjänst för granskning av uppgifter som ingår i den offentliga förvaltningens informationslager.

4 §
Servicecentret som tillhandahåller statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är det servicecenter som avses i 5 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013).

5 §
Servicecentrets uppgifter

Servicecentret har till uppgift att tillhandahålla och utveckla följande gemensamma grundläggande informationstekniktjänster:

1) terminalutrustnings- och användarstödstjänster som omfattar stödtjänster för användare, åtkomsträttighetstjänster, terminalutrustningstjänster, tjänster för nätverk av arbetsstationer och utskriftshanteringstjänster,

2) kommunikationstekniska tjänster som omfattar e-posttjänster, webbmötes- och videokonferenstjänster, arbetsplatstjänster, ljud- och videotjänster samt taltjänster,

3) telekommunikationstjänster som omfattar stamnätstjänster, lokalnätstjänster, och fjärranslutningstjänster samt till dessa anknutna datasäkerhetstjänster,

4) drifttjänster som omfattar datacenter- och kapacitetstjänster samt integrations- och meddelandeförmedlingstjänster för grundläggande informationsteknik och tillämpningar,

5) kontorstillämpningar som omfattar vedertagna och allmänt använda kontorsprogram, internet- och intranätsprogram samt tillämpningar och programvaror för de sociala medierna.

Servicecentret tillhandahåller och utvecklar egendomsförvaltningstjänster med anknytning till grundläggande informationstekniktjänster.

Servicecentret får tillhandahålla och utveckla grundläggande informationstekniktjänster med anknytning till gemensamma informationssystemtjänster.

Servicecentret tillhandahåller och utvecklar följande av statens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning:

1) en kommunikationskanal mellan myndigheterna och medborgarna eller sammanslutningarna och en centraliserad plats dit administrativa beslut sänds elektroniskt,

2) en samlad förvaltningstjänst för identifiering, signering och betalning,

3) en samlad förvaltningstjänst för identifiering av tjänstemän och av personer som utövar annan offentlig makt,

4) en tjänst som samlar uppgifter och tjänster som rör styrning och utveckling av interoperabilitet och som erbjuder centraliserad tillgång till dem,

5) en tjänst genom vilken myndigheterna tillhandahåller interaktiva e-tjänster,

Servicecentret får också tillhandahålla och utveckla projekt- och experttjänster med anknytning till sina tjänster.

6 §
Kunddelegationen

Finansministeriet tillsätter en kunddelegation, som stöder servicecentrets kundstyrning och utvecklandet av servicecentrets verksamhet, för fyra år i sänder. I kunddelegationen ingår åtminstone en företrädare för varje förvaltningsområde och en företrädare för servicecentret.

7 §
Kunddelegationens uppgifter

Kunddelegationen har till uppgift att behandla och följa åtminstone

1) utvecklingsriktningarna och riktlinjerna för verksamheten vid servicecentret,

2) utvecklingsplanerna för tjänsterna och andra ärenden som rör utvecklingen av tjänsterna,

3) ärenden som rör tjänsternas kvalitet och kundtillfredsställelsen,

4) de priser som tas ut för tjänsterna och de ärenden som rör modellerna för prissättning,

5) kostnadsstrukturen som ligger till grund för prisbildningen samt kostnadsutvecklingen,

6) ärenden som rör användningen av tjänsterna,

7) andra motsvarande ärenden som rör verksamheten vid servicecentret och som har en mer övergripande betydelse för tillhandahållandet, utvecklingen eller användningen av tjänsterna än en enskild kund.

Kunddelegationen utarbetar mål och en plan för sin verksamhet.

Kunddelegationen lägger fram förslag som rör dess uppgifter till finansministeriet och servicecentret.

8 §
Tjänster som tillhandahålls av statskontoret

Statskontoret tillhandahåller och utvecklar tjänsten Suomi.fi som hör till de tjänster som avses i 3 § 6 punkten.

9 §
Tjänster som tillhandahålls av skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen tillhandahåller och utvecklar en tjänst för elektronisk identifiering som hör till de tjänster som avses i 3 § 3 punkten och genom vilken en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag kan när det offentliga uppdraget sköts identifiera en organisation och en person som företräder den.

10 §
Tjänster som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen tillhandahåller och utvecklar tjänstevyer som hör till de tjänster som avses i 3 § 6 punkten samt de tjänster som avses i 3 § 5, 8 och 9 punkten.

11 §
Tjänster som tillhandahålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax tillhandahåller och utvecklar tjänsten Företagsfinland.fi som hör till de tjänster som avses i 3 § 6 punkten.

12 §
Tjänster som tillhandahålls av aktiebolaget Suomen Erillisverkot

Aktiebolaget Suomen Erillisverkot får tillhandahålla och utveckla myndighetsradionättjänster som hör till de grundläggande informationstekniktjänsterna.

13 §
Användning av gemensamma tjänster

Det användningsåläggande som avses i 3 § 1 mom. i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster gäller de tjänster som avses i 5 § 1 mom. Användningsåläggandet gäller dock inte ett sådant kommunikationsnät och därtill hörande tjänster som uppfyller kraven på hög beredskap och säkerhet och som används vid myndigheternas interna, inbördes och externa samarbete och kommunikation som ansluter till statens ledning och säkerhet, försvaret, den allmänna ordningen och säkerheten, gränssäkerheten, räddningsverksamheten, sjöräddningen, nödcentralsverksamheten, invandringen och den prehospitala akutsjukvården och där kraven på hög säkerhet eller beredskap iakttas.

Det användningsåläggande som avses i 3 § 2 mom. i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster gäller de tjänster som avses i 5 § 4 mom. 1, 2 och 3 punkten.

14 §
Gemensamma tjänsters kvalitet och kostnadseffektivitet

Tillhandahållarna av tjänster ska i sin tjänsteproduktion använda ett kvalitetsledningssystem för fortlöpande utveckling av kvaliteten, tjänstenivåerna och kostnadseffektiviteten samt för kundspecifik och annan uppföljning och rapportering.

15 §
Rätt till information och informationsskyldighet

För att säkerställa tjänsteproduktionen och tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet har finansministeriet och de gemensamma tjänsternas kunder rätt att få tillräcklig och behövlig information av tillhandahållarna av tjänsterna. I serviceavtalen avtalas det om de förfaranden mellan tillhandahållaren av tjänster och kunderna som säkerställer tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.

Servicecentret ska ge kunddelegationen tillräcklig och behövlig information för utförandet av delegationens uppgifter. Servicecentret ska rapportera om sin verksamhets säkerhet och datasäkerhet samt anmäla utan dröjsmål avvikelser avseende detta till finansministeriet eller till den myndighet som finansministeriet anvisat.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

  Helsingfors den 20 februari 2014

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Hannele Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.