125/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2014

Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 2 mom. och 18 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 34.2 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, nedan förordningen om gårdsstöd,

2) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om stödrättigheter, ökning av värdet av stödrättigheter eller omräkning av värdet av gårdsstödsrättigheter,

3) stödår det kalenderår då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks,

4) stödansökan en ansökan som gäller systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd under stödåret i fråga.

3 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven för jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

I enlighet med artikel 41.2 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till sådana i artikel 2.l i den förordning som nämns i 2 § 8 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, nedan verkställandeförordningen, avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet. Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning.

Den stödberättigande jordbruksmark för vilken stödrättigheter söks ska ha berättigat till stöd den 28 april 2006. Den ska ha uppgetts i stödansökan för år 2006, med undantag av jordbruksmark som omfattats av en sådan förbindelse om att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Denna paragraf tillämpas inte om den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark åt en i denna paragraf avsedd jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet, tidigare har fått stödrättigheter fastställda för den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut.

4 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av ägoreglering

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet stödrättigheter. Stödrättigheter kan beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om ursprungliga stödrättigheter tidigare fastställts för arealen i fråga.

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),

4) ägoreglering som avses i 38 a § i lagen om enskilda vägar (358/1962),

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988),

6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

Är det fråga om nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen, kan stödrättigheter beviljas i enlighet med 1 mom. för stödberättigande areal som ökat på grundval av ägoreglering som fastställts i den nyskiftesplan som avses i 88 § i nämnda lag. Vad som ovan föreskrivs om ägaren ska också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats i enlighet med nyskiftesplanen.

5 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken stödrättigheter inte har beviljats och för vilken den i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension eller i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda förbindelsen att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2014. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen att inte odla har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark som förbindelsen gäller, för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får det i enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter i 1 mom. avsedd stödberättigande jordbruksmark oberoende av om det tidigare har beviljats stödrättigheter på grundval av denna areal. Den förbindelse att inte odla som gäller ovannämnda stödberättigande jordbruksmark anses upphöra att gälla då den i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått en förbindelse att inte odla fyller 65 år eller avlider. Den förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension anses upphöra att gälla då den person som ingått förbindelsen avlider.

Stödrättigheter får endast en gång beviljas ur den nationella reserven till samma jordbrukare för samma stödberättigande jordbruksmark på basis av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla. En jordbrukare får ansöka om stödrättigheter endast för en sådan areal som motsvarar stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren kommit i besittning av och vars förbindelse att inte odla upphört på det sätt som avses i 1 eller 2 mom.

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att avtal om miljöspecialstöd för jordbruket upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har upphört att gälla och som inte kunde få stödrättigheter år 2006 på grund av att avtalet i fråga var i kraft. En jordbrukare ska ansöka om att stödrättigheter fastställs senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att avtalet i fråga har upphört att gälla.

7 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av force majeure

Ur den nationella reserven får det på ansökan beviljas stödrättigheter och ökningar av värdet av stödrättigheter till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det inte tidigare har sökts stödrättigheter och orsaken till att stödrättigheter inte har sökts är force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 31 i förordningen om gårdsstöd. Ansökan om tilldelning ur reserven ska lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att force majeure har upphört.

8 §
Fastställande av stödrättigheter i särskilda fall som avses i artikel 19 i verkställandeförordningen

Sista inlämningsdag för ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt artikel 19.3 i verkställandeförordningen är den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arrendeavtalet har löpt ut.

Sådana stödrättigheter samt sådana ökningar av stödrättigheter som avses i artikel 23 i verkställandeförordningen fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer efter ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som fattats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

9 §
Prioritetsordningen för grunderna för beviljande av stödrättigheter

Ur den nationella reserven får det beviljas stödrättigheter till högst det belopp som motsvarar den nationella reserven. Om antalet stödrättigheter som sökts ur den nationella reserven under stödåret överstiger den nationella reserven, rangordnas de sökande då stödrättigheter beviljas enligt följande prioritetsordning:

1) jordbrukare enligt artikel 23 i verkställandeförordningen,

2) jordbrukare enligt 3 § som inleder sin jordbruksverksamhet,

3) jordbrukare enligt artikel 22 i verkställandeförordningen,

4) jordbrukare enligt artikel 20 i verkställandeförordningen,

5) jordbrukare enligt 7 §,

6) jordbrukare enligt 6 §,

7) jordbrukare enligt 4 §,

8) jordbrukare enligt 5 § 1 mom.,

9) jordbrukare enligt 5 § 2 mom.

10 §
Antalet stödrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Antalet stödrättigheter som en jordbrukare beviljas ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i förordningen om gårdsstöd bestäms, med iakttagande av artikel 17.2 och 17.3 i verkställandeförordningen, enligt den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som är i hans eller hennes besittning senast den 30 april det aktuella året. En tillförlitlig skriftlig utredning ska lämnas över besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

11 §
Värdet av de stödrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Värdet av de stödrättigheter som beviljas ur den nationella reserven med stöd av 3—8 § är lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet vid tidpunkten för beviljande av stödrättigheter ur reserven har i den stödregion där den stödberättigande jordbruksmarken i fråga är belägen.

12 §
Omräkning av värdet av stödrättigheterna i fall som avses i artikel 7 i verkställandeförordningen

Om gårdsspecifika tilläggsdelar har fastställts för en jordbrukare och om den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har i sin besittning senast den 30 april året i fråga, i jämförelse med den areal stödberättigande jordbruksmark som meddelats 2006, har minskat med minst 50 procent till följd av sådan ägoreglering som avses i 4 § 2 mom., kan jordbrukaren ansöka om att få värdet av stödrättigheterna med tilläggsdel omräknat på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i verkställandeförordningen.

Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arealen stödberättigande jordbruksmark har minskat.

13 §
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven

Om felaktigt tilldelade gårdsstödsrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av kontroll i de fall som avses i artikel 81.3 i den förordning som nämns i 2 § 9 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, ska den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen jämföra den areal som mättes upp vid kontrollen under stödåret i fråga med arealen för det år som låg till grund för fastställandet av gårdsstödsrättigheterna eller med den areal som efter det korrigerats vid en kontroll.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (187/2009).

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009; (32009R1120); EUT nr L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 13 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.