124/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2014

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (242/2013) 5 och 6 § som följer:

5 §
Värdet av den enhetliga stöddelen

Det regionalt enhetliga stödet inom stödrättigheterna är följande belopp per stödberättigande hektar under stödåret 2014:

 Stödregion   euro  
 A 232,51
 B—C1 194,29
 C2—C4 170,33
6 §
Värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna och särskilda stödrättigheterna

Stödåren 2014 och 2015 är värdet av de på mjölkbidrag, tjurbidrag, bidrag för stutar och stöd för stärkelsepotatis baserade gårdsspecifika tilläggsdelarna och särskilda stödrättigheterna 35 procent av nivån för 2006. Från och med stödåret 2016 upphör tilläggsdelarna och de särskilda stödrättigheterna.

Stödåren 2014—2016 är den gårdsspecifika tilläggsdelen för sockerbetor 70 procent av ersättningen för prissänkningen på socker och stödåren 2017 och 2018 är beloppet 35 procent av det sammanlagda beloppet av den tilläggsdel som bildats på basis av 2009 års ersättning för prissänkningen och tilläggsersättning under övergångsperioden.

Värdet av den gårdsspecifika tilläggsdel och den särskilda stödrättighet som grundar sig på stödet för utsädesproduktion av timotej kvarstår stödåren 2013—2015 på 2012 års nivå. Stödåret 2016 är tilläggsdelen och den särskilda stödrättigheten 50 procent av nivån för 2012. Från och med stödåret 2017 upphör tilläggsdelen och den särskilda stödrättigheten.

Efter den sänkning som avses i 1 och 2 mom. sänks värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna och särskilda stödrättigheterna stödåret 2014 lineärt med 8,2 procent på det sätt som anges i artikel 40.2 i förordningen om gårdsstöd.


Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2014.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009; (32009R1120); EUT nr L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 13 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.