115/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren (226/2013) 5 § 1 mom. och

fogas till förordningen en ny 18 a § som följer:

5 §
Skötsel av odlad åker

En odlad åker ska odlas i enlighet med normal god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten. En odlad åker ska bearbetas, gödslas och sås eller planteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. Vid odlingen ska användas växtarter och växtsorter som lämpar sig för området. Sådden eller planteringen ska utföras senast den 30 juni. Om det är fråga om ett skifte där det odlas sådana trädgårdsväxter som avses i bilagan är det tillräckligt att skiftet sås in med förgröda senast den nämnda utsatta dagen. Odling av medicinalvide kräver dessutom avtal med en läkemedelsfabrik. Om det likväl planteras salladsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, spenat eller dill på skiftet behöver inte heller någon förgröda sås in före den utsatta dagen.


18 a §
Grundvattenskydd

På en gårdsbruksenhet ska i jordbruksverksamheten iakttas förbudet mot utsläpp i grundvattnet i 8 § i miljöskyddslagen (86/2000) och 4 a § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) respektive förbudet mot utsläpp till grundvatten i 4 kap. 8 § i vattenlagen för landskapet Åland och 5 § i vattenförordningen för landskapet Åland (Ålands författningssamling 2010:93).


Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2014.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingfors den 6 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.