114/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2014

Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd till jordbrukare för användningen av de jordbruksrådgivningstjänster som avses i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd.

Stödet beviljas såsom annat nationellt stöd i enlighet med 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruksverksamhet, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en produktionsbyggnad jämte marken och administreras som en helhet på basis av ägande eller hyra,

2) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,

3) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Stödets belopp

Ersättning betalas för högst två rådgivningsmoduler till ett sammanlagt belopp av högst 330 euro per gårdsbruksenhet för kostnader för rådgivningstjänster som använts under ett kalenderår. Kostnader för rådgivning inom ramen för en rådgivningsmodul ersätts till ett belopp av högst 165 euro. Maximiersättningen för en rådgivningsmodul motsvarar tre timmar som använts till rådgivningen inklusive de förberedande åtgärder som behövts för rådgivningsbesöket. Resekostnader som beräknats per kilometer i enlighet med skatteförvaltningens beräkningsgrunder får ingå i det belopp som ersätts. Kostnader som användningen av jordbruksrådgivningstjänster föranleder ersätts dock högst till ett belopp som motsvarar de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt.

4 §
Beviljande av stöd

Stöd för jordbruksrådgivning beviljas som stöd av mindre betydelse. Stödet kan beviljas gårdsvis till jordbrukare som använder i denna förordning avsedda jordbruksrådgivningstjänster som tillhandahålls av en rådgivningsorganisation eller rådgivare som registrerats i det rådgivningsregister som avses i 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Rådgivningstjänsterna ska hänföra sig till en rådgivningsmodul som rådgivaren godkänts för.

Ett villkor för beviljande av stödet är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 15 000 euro under referensperioden. Det totala stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats får inte per företag överskrida det totala beloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Stöd för jordbruksrådgivning får beviljas till högst ovan nämnda maximibelopp.

Stöd för jordbruksrådgivning enligt denna förordning anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.4 i kommissionens förordning som avses i 2 § 3 punkten då tillstånd att betala ut stödet har getts.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2014.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som är anhängiga vid förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 6 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.