112/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2014

Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid Lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för tjänstemän som sköter inskrivningsärenden vid Lantmäteriverket och för vilka högskoleexamen är föreskrivna behörighetsvillkor, finns i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska det vid Lantmäteriverket, för att trygga de språkliga rättigheterna för befolkningsminoriteten inom tvåspråkiga områden, finnas tre tjänster som sådan inskrivningsjurist som avses i 5 kap. 2 § i jordabalken (540/1995), för vilka de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper är goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk.

Om de språkkunskaper som krävs av personalen vid Lantmäteriverkets servicepunkt på Åland föreskrivs i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007).

2 §
Placering av inskrivningsjuristers tjänster

Tjänsterna som inskrivningsjurist i 1 § 2 mom. placeras vid Lantmäteriverkets servicepunkter som enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter (1119/2013) ligger i tvåspråkiga områden i enlighet med vad Lantmäteriverkets centralförvaltning bestämmer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid lantmäteriverket (600/2009).

  Helsingfors den 6 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.