98/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 41 § som följer:

41 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till antingen på grund av områdets läge eller näringsutövarens hemort.

Besvärsskriften får ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska utan dröjsmål sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller beslut enligt 6 kap. får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I förvaltningsdomstolens beslut i andra ärenden får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i beslut om tillfälligt förbud enligt 33 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.