95/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av 32 § i lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med utsäde (728/2000) 32 § som följer:

32 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Livsmedelssäkerhetsverket och i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort, får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till antingen på grund av områdets läge eller näringsutövarens hemort.

En besvärsskrift som gäller Livsmedelssäkerhetsverkets beslut får ges in också till Livsmedelssäkerhetsverket som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen.

Ändring i beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden enligt 29—31 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I övrigt får ändring i beslut av förvaltningsdomstolen sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud enligt 29 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.