90/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 81, 85 och 123 §, sådana de lyder, 81 och 123 § i lag 1462/2009 och 85 § delvis ändrad i lagarna 1355/1993 och 493/1997, som följer:

81 §

Förslag till plan för nyttjande och vård ska av vart och ett fiskeområde godkännas genom ett beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt med ovannämnda majoritet, ska förslaget underställas närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan med beaktande av 79 § göra de ändringar i förslaget som konstateras vara nödvändiga.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om godkännande av en plan för nyttjande och vård gäller på motsvarande sätt ändring av planen.

I ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen fattat med stöd av 1 mom. får den vars rätt ärendet gäller söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av fiskeområdet är beläget.

85 §

Den vars rätt ett beslut som fiskeområdets stämma eller styrelse har fattat gäller får, om beslutet inte ska underställas, begära omprövning av beslutet hos fiskeområdets stämma på den grunden att beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeområdets reglemente eller avviker från planen för nyttjande och vård.

Begäran om omprövning av ett beslut ska framställas inom trettio dagar efter att beslutet fattades. Vid behov ska extra sammanträde sammankallas för att handlägga begäran om omprövning.

I ett beslut av fiskeområdets stämma som fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av fiskeområdet är beläget. Förvaltningsdomstolen kan besluta att beslutet får verkställas omedelbart före ärendets slutliga avgörande om det finns särskilda skäl därtill och verkställigheten inte gör ändringssökandet onyttigt.

123 §

I allmän underrätts utslag i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i underrätts utslag.

I regionförvaltningsverkets beslut i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i vattenlagen bestäms om sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut i vattenhushållningsärenden. I 47 § 3 mom. föreskrivs om vem som har rätt att söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut som gäller indragning av fredningsområde.

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets området eller största delen av området är beläget. Om denna grund inte går att tillämpa, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen.

I ett sådant beslut av regionförvaltningsverket som avses i 106 § i denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.