87/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 27 §, sådan den lyder i lag 1481/2009, som följer:

27 §
Ändringssökande

I beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets grundtorrläggningsområdet eller största delen av det är beläget.

Besvärsskriften får ges in också till närings-, trafik- och miljöcentralen som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen.

I beslut av förvaltningsdomstolen som gäller återkrav av understöd eller uppsägning av lån får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får i övrigt sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 121/2013
JsUB 17/2013
RSv 186/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.