69/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på särskilt stöd som betalas för 2014 och som kan beviljas jordbrukare enligt artikel 68 i förordningen om gårdsstöd,

1) som bidrag för mjölkkor eller nötkreatur enligt artikel 68.1 b

2) som bidrag för proteingrödor och oljeväxter enligt artikel 68.1 a i

3) som bidrag för stärkelsepotatis enligt artikel 68.1 a i

4) som kvalitetsbidrag för slaktlamm enligt artikel 68.1 a ii.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) bidrag för nötkreatur bidrag som betalas för tjurar, stutar, dikor och dikokvigor,

2) tjur ett minst sex men under 23 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

3) stut en kastrerad tjur,

4) diko bison som har kalvat eller andra nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som har kalvat och som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen samt som i nötdjursregistret har antecknats som diko,

5) dikokviga ett minst åtta månader men under fyra år gammalt nötkreatur som inte har kalvat och som är ämnat som diko,

6) nötkreatur tama nötkreatur och bison samt korsningar mellan dessa,

7) kommissionens förordning kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,

8) köttras andra nötkreatursraser än de som anges i bilaga IV till kommissionens förordning och rasen Brown Swiss,

9) förordningen om nötdjursregistret Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

10) nötdjursregistret ett register enligt artikel 3.1 b i förordningen om nötdjursregistret och 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

11) potentiellt stödberättigande djur ett djur som avses i artikel 2 andra stycket punkt 20 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

12) stödberättigande dagar de dagar då ett nötkreatur på gården har omfattats av bidragssystemet,

13) mjölkko ett nötkreatur som till minst 50 procent är av en mjölkras som anges i bilaga IV till kommissionens förordning, av Brown Swiss-ras eller av Simmental-ras, som har kalvat och som används för mjölkproduktion samt som i nötdjursregistret har antecknats för mjölkproduktion,

14) kalvning att ett nötkreatur föds efter normal dräktighetstid eller kastas efter en minst sju månader lång dräktighetstid,

15) stödregionerna A—C4 sådana stödregioner som följer statsrådets förordning om nordligt stöd 2014 (14/2014) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 (13/2014),

16) lamm får som är högst 12 månader gamla och som inte har lammat,

17) får- och getregistret ett register enligt artikel 3.1 d i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur,

18) blandat växtbestånd ett växtbestånd som består av åkerärter, bondbönor, sötlupin eller blandningar av dessa samt spannmål, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning så att mindre än 50 procent av den sammanlagda vikten av utsädet utgörs av spannmål,

19) potatisstärkelseindustrin företag som industriellt tillverkar potatisstärkelse.

2 kap.

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan beviljas för nötkreatur som är märkta och registrerade i enlighet med förordningen om nötdjursregistret och lagen om ett system för identifiering av djur. Fullt bidrag kan beviljas om alla stödberättigande och eventuellt stödberättigande djur på gården som under kalenderåret omfattats av bidragssystemet har märkts och registrerats på ovannämnda sätt. En förutsättning är dessutom att djurhållaren har registrerat sig på det sätt som anges i 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan beviljas jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket.

En jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet ska se till att mjölkkor och dikor får kalva minst en gång under stödåret eller de två föregåenden åren. Gårdar med mjölkkor ska leverera mjölk för försäljning eller förädla mjölk och också i övrigt iaktta gängse produktionssätt. Jordbrukaren ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning.

4 §
Förutsättningar för beviljande av bidrag för nötkreatur

Dikokvigorna får utgöra högst 40 procent av det gårdsspecifika genomsnittliga sammanräknade antalet djurenheter bestående av dikor och dikokvigor, på basis av vilket bidrag kan beviljas.

5 §
Uträkning av det antal djurenheter som berättigar till bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Antalet djurenheter av nötkreatur som berättigar till bidrag räknas ut på basis av uppgifterna i nötdjursregistret. En djurenhet motsvarar en mjölkko, diko eller dikokviga som har varit på gården ett helt kalenderår. Vid uträkningen av antalet djurenheter av tjurar och stutar sänks antalet från det ovannämnda med hjälp av omräkningskoefficienten 0,6.

Det antal djurenheter som berättigar till bidrag bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de nötkreatur som enligt nötdjursregistret varit i jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2014 och som uppfyller villkoren för bidraget. Antalet djurenheter som berättigar till bidrag fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren inom varje djurgrupp räknas samman och summan, med beaktande av omräkningskoefficienten, divideras med talet 365. Antalet räknas ut med en decimals noggrannhet. Fullt bidrag kan beviljas för djur som uppfyller villkoren för bidrag och som har varit på gården ett helt kalenderår.

Från antalet stödberättigande dagar dras de dagar av då anmälningar av sådana uppgifter som avses i 12 § 3, 4 och 7—11 punkten i lagen om ett system för identifiering av djur, med undantag av uppgifter om ändringar i fråga om djurhållningsplatsen, inte har kommit in inom den tidsfrist som anges i artikel 7 i förordningen om nötdjursregistret. Något avdrag görs dock inte om anmälan om ovannämnda uppgifter har gjorts senast den första dagen för djurhållningsperioden för nötkreaturet i fråga. Djurhållningsperioden är den period under kalenderåret då ett nötkreatur är stödberättigande på gården. Vid uträkningen av förseningsdagar beaktas de anmälningar som gäller händelser under 2014 eller som gjorts 2014.

6 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 148 euro per djurenhet.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas till ett belopp av högst 8 712 377 miljoner euro. Om beloppet av bidraget per djurenhet multiplicerat med det totala antalet djurenheter som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djurenhet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

7 §
Maximibeloppet för bidrag för nötkreatur per stödregion

Bidrag för nötkreatur kan beviljas till ett belopp av högst 33 615 834 euro i hela landet, av vilket andelen för stödregionen A—B är högst 10 707 246 euro och för stödregionen C högst 22 908 588 euro. I stödregionerna kan högst följande belopp beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödregion Stödregion
A—B C1—C4
euro euro
dikor och dikokvigor 3 319 250 4 696 280
tjurar och stutar 7 387 996 18 212 308
8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion Stödregion
A—B C1—C4
euro euro
dikor eller dikokvigor 150 85
tjurar eller stutar 385 225

Om beloppet av bidraget per djurenhet multiplicerat med det totala antalet djurenheter som berättigar till bidrag leder till att det maximibelopp per stödregion som anges i 7 § överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djurenhet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

9 §
Utbetalning av bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur betalas ut i två poster. Bidrag som baserar sig på de djurenheter som har samlats från och med den 1 januari till och med den 15 september under det år som ligger till grund för stödet betalas med beaktande av artikel 29 i förordningen om gårdsstöd ut tidigast i december samma år. Den andra bidragsposten betalas ut före utgången av juni följande år.

3 kap.

Kvalitetsbidrag för slaktlamm

10 §
Förutsättningar för beviljande av kvalitetsbidrag för slaktlamm

Kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas för lamm som har märkts och registrerats enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och enligt lagen om ett system för identifiering av djur. En förutsättning är dessutom att djurhållaren har registrerat sig på det sätt som anges i 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

Bidrag kan beviljas jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket.

Bidrag kan beviljas för lamm

1) som år 2014 har slaktats i ett renslakteri som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) eller i ett slakteri som avses i 23 punkten i den paragrafen,

2) vilkas kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda, och

3) som har varit i bidragssökandens besittning utan avbrott minst 30 dygn under de 50 sista dygnen före slaktningen.

För en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen betalas inget bidrag. Om kroppen har kasserats på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, kan bidrag beviljas för kroppen.

11 §
Beloppet av kvalitetsbidrag för slaktlamm

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas 35 euro per djur. I hela landet kan bidrag beviljas till ett belopp av högst 825 383 euro. Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

12 §
Utbetalning av kvalitetsbidrag för slaktlamm

Kvalitetsbidrag för slaktlamm betalas ut senast vid utgången av juni under det år som följer på det år som ligger till grund för stödet.

4 kap.

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

13 §
Växtsorter som berättigar till bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Proteingrödor som berättigar till bidrag för proteingrödor och oljeväxter är åkerärt, bondböna och sötlupin. I fråga om sötlupin krävs det dessutom att frön av godkänd sort används och att fröets ursprung kan påvisas. Oljeväxter som berättigar till bidrag är höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, oljelin, oljehampa och oljedådra. Bidragsberättigande sorter av oljehampa är de sorter som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

14 §
Förutsättningar för beviljande av bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter kan beviljas, om den konstaterade sammanlagda åkerarealen som används för odling av bidragsberättigande grödor och blandat växtbestånd per gård utgör minst 10 procent av den konstaterade åkerarealen. Den konstaterade åkerarealen är den areal som är den mindre av följande arealer:

1) den areal som jordbrukaren anmält i stödansökan,

2) den areal som konstaterats vid en eventuell arealkontroll.

Det minsta jordbruksskifte som berättigar till bidrag är 0,05 hektar.

15 §
Beloppet av bidrag för proteingrödor och oljeväxter

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande proteingrödor och oljeväxter samt blandat växtbestånd kan bidrag för proteingrödor och oljeväxter beviljas till ett belopp av 85 euro per hektar av den odlade åkerarealen. I hela landet kan bidrag för proteingrödor och oljeväxter beviljas till ett belopp av högst 5 961 100 miljoner euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp, ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

16 §
Utbetalning av bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Bidraget betalas ut vid utgången av juni under det år som följer på det år som ligger till grund för stödet.

5 kap.

Bidrag för stärkelsepotatis

17 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis

Bidrag för stärkelsepotatis kan beviljas, om

1) jordbrukaren ingår ett odlingskontrakt med potatisstärkelseindustrin senast den 30 juni 2014,

2) jordbrukaren eller någon som aktivt tar del i gårdsbruksenhetens verksamhet deltar i en fem dagar lång utbildning om odling av stärkelsepotatis och kvalitetstest för åkerjord som ordnas av potatisstärkelseindustrin och som godkänts av Landsbygdsverket, och

3) jordbrukaren ansluter sig till en databas som upprätthålls av potatisstärkelseindustrin och senast den 31 oktober 2014 lämnar uppgifter till databasen om den självutvärdering som ingår i kvalitetstestet för åkerjord samt om iakttagelserna vid groptestet.

Om jordbrukaren har deltagit i den fem dagar långa utbildning som avses i 1 mom. 3 punkten den 1 december 2011 eller senare, behöver han eller hon inte delta i utbildningen år 2014. Om jordbrukaren har genomgått en del av den fem dagar långa utbildningen den 1 december 2011 eller senare, ska han eller hon genomgå resten av utbildningen år 2014.

18 §
Kvalitetstest för åkerjord

Jordbrukaren ska göra ett kvalitetstest för åkerjord i enlighet med de anvisningar från potatisstärkelseindustrin som Landsbygdsverket godkänt för att kartlägga markens kulturtillstånd på de jordbruksskiften där stärkelsepotatis odlas. För kvalitetstestet ska jordbrukaren utvärdera det fysikaliska och biologiska tillståndet på de jordbruksskiften där stärkelsepotatis odlas, fylla i en utvärderingsblankett angående detta samt göra ett groptest. En utvärderingsblankett ska senast den 30 juni 2014 fyllas i för varje jordbruksskifte där det odlas stärkelsepotatis.

Groptest ska göras åtminstone på jordbruksskiften där det odlas stärkelsepotatis. På gårdar där den totala areal där stärkelsepotatis odlas överstiger 10 hektar ska det göras minst ett groptest för varje påbörjat tiotal hektar, om det utgående från uppgifterna på utvärderingsblanketten tydligt kan konstateras sådana problem i fråga om jordbruksskiftenas fysikaliska tillstånd som försämrar markens kulturtillstånd.

19 §
Förutsättningar för den bidragsberättigande arealen

Bidrag för stärkelsepotatis kan beviljas för den odlingsareal för stärkelsepotatis enligt odlingskontraktet som jordbrukaren har anmält i stödansökan. Om den areal som anmälts i stödansökan avviker från arealen enligt odlingskontraktet eller den areal som konstateras vid övervakningen, beviljas bidrag på basis av den minsta arealen.

Bidrag beviljas inte för areal för utsädesförökning av stärkelsepotatis. Det minsta jordbruksskifte som berättigar till bidrag är 0,05 hektar.

20 §
Beloppet av bidrag för stärkelsepotatis

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande stärkelsepotatis kan bidrag för stärkelsepotatis beviljas till ett belopp av 550 euro per hektar. I hela landet kan bidrag beviljas till ett belopp av 3 209 823 miljoner euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp, ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

21 §
Utbetalning av bidrag för stärkelsepotatis

Bidrag för stärkelsepotatis betalas ut vid utgången av juni under det år som följer på det år som ligger till grund för stödet.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2014.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EU T L 316, 2.12.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 30 januari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.