61/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

För vetenskaplig utvärdering av det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken finns i anslutning till Statens ekonomiska forskningscentral ett oberoende råd för utvärdering av den ekonomiska politiken.

2 §
Rådets uppgifter

Rådet har till uppgift att utvärdera den ekonomiska politiken och särskilt göra en bedömning av

1) huruvida målen för den ekonomiska politiken är ändamålsenliga,

2) huruvida målen för den ekonomiska politiken kan nås och de valda metoderna är ändamålsenliga,

3) kvaliteten på de prognostiserings- och utvärderingsmetoder som används vid beredning av den ekonomiska politiken,

4) samordningen av de olika delområdena inom den ekonomiska politiken och dess anknytningar till övriga delområden inom samhällspolitiken,

5) huruvida den ekonomiska politiken har varit framgångsrik särskilt med tanke på den ekonomiska tillväxten och stabiliteten, sysselsättningen samt hållbarheten på sikt inom den offentliga ekonomin,

6) huruvida institutionerna inom den ekonomiska politiken och strukturerna inom den offentliga ekonomin är ändamålsenliga.

Rådet får skaffa undersökningar med de anslag som det har till sitt förfogande.

Rådet offentliggör varje år en utvärdering av den ekonomiska politik som bedrivits.

3 §
Sammansättning

Rådet har en ordförande och fyra andra medlemmar. Ordföranden och tre av medlemmarna ska representera högkvalitativ vetenskaplig sakkunskap inom olika områden av den ekonomiska vetenskapen. En av medlemmarna ska representera motsvarande sakkunskap inom andra samhällsvetenskaper. Av medlemmarna ska minst en vara verksam inom det internationella forskarsamhället.

4 §
Tillsättande och mandatperiod

Statsrådet utser på förslag av finansministeriet rådets ordförande och medlemmar för en mandatperiod på fem år. Finansministeriet begär av högskolornas ekonomisk-vetenskapliga enheter ett gemensamt förslag till ordförande och tre medlemmar i rådet samt av Finlands Akademi ett förslag till den medlem som företräder andra samhällsvetenskaper. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Om rådets ordförande eller en medlem avgår under mandatperioden eller är permanent förhindrad att delta i rådets verksamhet, utser finansministeriet på förslag av rådet en ny medlem för den återstående mandatperioden.

5 §
Rådets verksamhet

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och dessutom minst två medlemmar är närvarande.

Ärenden avgörs med enkel majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

6 §
Generalsekreterare

Rådet har för beredning och verkställande av ärenden en generalsekreterare, som är i anställningsförhållande vid Statens ekonomiska forskningscentral. Finansministeriet utser generalsekreteraren på förslag av Statens ekonomiska forskningscentral efter att ha hört rådet.

Behörighetsvillkor för generalsekreteraren är högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften kräver.

7 §
Arbetsordning

Föreskrifter om rådets uppgifter och befogenheter samt om behandlingen av ärenden finns i den arbetsordning som utfärdas av rådet.

8 §
Arvoden och ersättningar

Till rådets ordförande och medlemmar samt till sakkunniga som hörs av rådet får mötesarvode eller annat arvode betalas. Finansministeriet fastställer storleken på arvodena.

Kostnader för resor ersätts i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 30 januari 2014

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Hannele Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.