54/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Statsrådets förordning om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999) och 23 § 1 mom. i lagen om statsrådet (175/2003), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 1305/2013:

1 §
 Investeringsverksamhetens mål och inriktning

Den investeringsverksamhet som Finlands industriinvestering Ab bedriver har som mål att främja kapitalinvesteringsmarknadens funktion och öka det privata kapitalet genom att erbjuda finansiering som kompletterar det. Andra mål är att främja företagens tillväxt och internationalisering, effektivisera kommersialiseringen av resultatet av forsknings- och utvecklingsarbetet samt att främja kanaliseringen av utländska kapitalinvesteringar till Finland.

Bolagets kapitalinvesteringar riktas särskilt till att förbättra finansieringen av företag i tillväxtfasen.

Dessutom riktas investeringar som görs på särskilda industripolitiska grunder till branscher där en betydande strukturomvandling pågår eller kan förutses.

2 §
Verksamhetsprinciper

Bolaget agerar på marknadsvillkor och gör sina investeringar på samma villkor som privata investerare.

Utgångspunkten är att bolaget gör investeringarna tillsammans med privata investerare. Bolaget är i regel minoritetsinvesterare och minoritetsägare i målföretagen och fonderna. Bolaget strävar genom sina investeringar efter avkastning och till investeringarna hänför sig en exitstrategi. 

Det finns inga branschrestriktioner för investeringarna.

3 §
 Industripolitiska investeringar och aktieförvärv

De investeringar och aktieförvärv som görs utifrån industripolitiska intressen kan gälla

1) utveckling eller bevarande av sådan kompetens eller teknologi eller därpå baserad affärsverksamhet i Finland som är strategiskt viktig för utvecklingen inom en viss bransch,

2) teknologiprojekt med särskilt betydande verkningar,

3) genomförande av sådana utländska investeringar i Finland som har särskilt betydande verkningar,

4) andra motsvarande projekt.

4 §
 Avkastningsmål och risk i anslutning till industripolitiska investeringar

För att bolagets industripolitiska uppgift ska uppfyllas kan avkastningsmålet vid enskilda investeringar och aktieförvärv ställas upp för en längre tidsperiod än i bolagets övriga kapitalinvesteringsverksamhet.  Som en större risk än i den övriga kapitalinvesteringsverksamheten kan i anslutning till dessa investeringar och aktieförvärv godkännas en stor enskild investering, en exceptionellt lång placeringstid, begränsade möjligheter att sprida risken eller någon annan motsvarande orsak.

5 §
 Andra investeringar

Utöver den investeringsverksamhet som bolaget bedriver för att uppfylla sin närings- och industripolitiska uppgift kan bolaget också rikta sina investeringar till andra fonder och göra direkta investeringar, om det är nödvändigt för att trygga bolagets företagsekonomiska lönsamhet på lång sikt.

6 §
Riskhantering

Bolaget ska se till att arbets- och näringsministeriet har möjlighet att följa upp den risk som är förenad med bolagets investeringar.

7 §
 Stora investeringsbeslut

Om bolaget förbereder en enskild direkt investering på mer än 20 miljoner euro, ska arbets- och näringsministeriet efter att ha mottagit bolagsstyrelsens förslag föra ärendet till finanspolitiska ministerutskottet för behandling. Arbets- och näringsministeriet kan enligt sin prövning, på bolagsstyrelsens förslag eller på eget initiativ föra ärenden som gäller också andra investeringar till finanspolitiska ministerutskottet för behandling.

8 §
 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Matti Hietanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.