30/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 23 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 23 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1503/2009, och

fogas till 23 §, sådan den lyder i lagarna 1478/2007 och 1503/2009, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., som följer:

23 §
Tiden för genomförande av åtgärder

När stöd som avses i denna lag beviljas med medel som delvis finansieras av Europeiska unionen, kan tiden för genomförandet av den åtgärd eller det projekt som stödet gäller fortsätta eller, under de förutsättningar som föreskrivs i 3 mom., förlängas utöver den tid inom vilken medlen i det program från vilket stödet beviljats ska användas. En förutsättning för detta är att resten av stödet kan betalas ur gårdsbrukets utvecklingsfond eller helt och hållet med nationella medel som anvisats ur ett anslag i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds och om förlängning av fristen får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Vad som i 23 § 3 mom. föreskrivs tillämpas också på stöd som delvis finansieras med medel från Europeiska unionen och som när denna lag träder i kraft är helt eller delvis obetalda.

RP 142/2013
JsUB 22/2013
RSv 209/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.