25/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 127 och 152 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (646/2011) det inledande stycket i 127 § 1 mom. samt 152 § 2, 3 och 5 mom., av dem 152 § 2, 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 195/2012, som följer:

127 §
Åtgärder vid förseelser eller försummelser som gäller produkter eller produktmärkningar

Om en produkt eller dess märkningar inte uppfyller de specificerade kraven i denna lag eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den får miljöministeriet eller, i fråga om produkter som avses i 48 § 1 mom. 3, 4 eller 6 punkten, Säkerhets- och kemikalieverket


152 §
Övergångstider för vissa skyldigheter

Bestämmelserna i 6 kap. om producentansvar och bestämmelserna i 7 kap. om dryckesförpackningar tillämpas från och med den 1 maj 2013. När det gäller andra förpackningar än de som avses i 7 kap. tillämpas 6 kap. dock först från och med den 1 maj 2015. Bestämmelserna om mottagning och transport av kasserade produkter i 49 § tillämpas på förpackningsproducenter från och med den 1 januari 2016, dock så att producenterna från och med den 1 maj 2015 ska ordna mottagning av sådant förpackningsavfall som samlats in separat i enlighet med 35 § 1 mom., 41 § 3 mom. och 47 §. Fram till de tidpunkter som nämns i detta moment tillämpas motsvarande bestämmelser om producentansvar i 1993 års avfallslag.

Bestämmelserna i 41 § 3 mom. om sådan separat insamling av förpackningsavfall som ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas från och med den 1 maj 2015.


Producenter och producentsammanslutningar samt ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar ska inom ett år från lagens ikraftträdande göra en ansökan enligt 101 § om godkännande för anteckning i producentregistret. Producenter som är antecknade i det producentregister som avses i 1993 års avfallslag ska på motsvarande sätt göra en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret inom två år från lagens ikraftträdande. Förpackningsproducenter samt producentsammanslutningar som fullgör de för förpackningsproducenterna föreskrivna skyldigheterna ska dock göra nämnda ansökan inom tre år från lagens ikraftträdande. På producenter och producentsammanslutningar som är antecknade i producentregistret tillämpas bestämmelserna i 1993 års avfallslag om producentregistret till dess att dessa producenter och producentsammanslutningar har antecknats i det producentregister som avses i denna lag.Denna lag träder i kraft den 27 januari 2014.

RP 201/2013
MiUB 10/2013
RSv 213/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.