8/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av regionerna som finansieras med landskapsutvecklingspengar eller med nationella medel som reserverats för finansiering av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller utveckling av landsbygden.

Denna lag tillämpas på stöd enligt 6—8 § som beviljas av Europeiska unionens strukturfondsmedel eller av motsvarande nationella medel vid genomförandet av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020 −  strukturfondsprogrammet för Finland, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelserna i 3 kap. tillämpas på genomförandet av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020 − strukturfondsprogrammet för Finland inom samtliga områden av förvaltningen som genomför programmet och av samtliga förmedlande organ utöver vad som bestäms i den stödlagstiftning som tillämpas i fallet, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) strukturfondsmedel medel från strukturfonderna som Europeiska kommissionen beviljat Finland ur Europeiska unionens budget,

2) strukturfondsprogrammet det operativa programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020,

3) landskapsutvecklingspengar i statsbudgeten upptagna uteslutande nationella anslag för utveckling av regionerna,

4) anslag som reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden medel som arbets- och näringsministeriet beviljat för nationell utveckling av landsbygden,

5) nationell offentlig finansiering finansiering, förmån eller prestation som anvisas av staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund för en stödberättigande åtgärd och vars värde kan fastställas i pengar,

6) självfinansiering privata eller offentliga medel som sökanden förvaltar i sin vanliga verksamhet eller naturaprestationer vilka sökanden anvisar för genomförande av ett projekt,

7) stöd bidrag som beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller vardera,

8) statligt stöd stöd, finansiering eller annan förmån som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

9) stöd av mindre betydelse stöd, finansiering och annan förmån som beviljas av en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

10) utvecklingsprojekt tidsmässigt begränsad utvecklingsverksamhet som baserar sig på en projektplan och vars huvudsakliga syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödmottagaren,

11) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

12) region i lagen om landskapsindelning (1159/1997) avsedda landskapsområden eller verksamhetsområden för statens regionförvaltningsmyndigheter samt vid riksomfattande verksamhet det finländska fastlandet,

13) strukturfondsprojekt projekt som medfinansieras med strukturfondsmedel för att genomföra strukturfondsprogrammet,

14) förmedlande organ myndighet som för en förvaltningsmyndighets eller en attesterande myndighets räkning sköter uppgifter som gäller stödmottagarna,

15) allmänna förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av den gemensamma strategiska ramen.

3 §
Myndigheter

Stöd enligt 6—8 § kan beviljas av arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna i enlighet med vad som närmare föreskrivs i denna lag. Dessa myndigheter är då statsbidragsmyndigheter enligt statsunderstödslagen (688/2001).

4 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På stöd som avses i denna lag tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen, om inte något annat föreskrivs nedan.

5 §
Stödmottagare

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer.

Stödet kan beviljas flera stödmottagare gemensamt.

Närmare bestämmelser om stödmottagare får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Stödförfarande

6 §
Stöd som beviljas av ministerier

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja en del av landskapsutvecklingspengarna och av de anslag som reserverats för nationella riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden för sådana projekt för utveckling av regionerna eller landsbygden som berör fler än en region eller som är viktiga för hela riket. Projekten kan också vara sådana som ministeriet själv genomför.

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja en del av medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden och av motsvarande statliga medel för sådana projekt inom strukturfondsprogrammet som är viktiga för hela riket och som berör fler än en region samt för strukturfondernas projekt för tekniskt stöd. Projekten kan också vara sådana som ministeriet själv genomför.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av de medel ur Europeiska socialfonden som ställts till ministeriets förfogande och av motsvarande statliga medel bevilja stöd för sådana utvecklingsprojekt inom strukturfondsprogrammet som är viktiga för hela riket och som berör fler än en region.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd och om stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Stöd som beviljas av landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan bevilja landskapsutvecklingspengar samt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och motsvarande medel för

1) utvecklingsprojekt som gäller regionutveckling och främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna i regionen (regionalt utvecklingsstöd); i ett utvecklingsprojekt kan investeringarnas andel utgöra högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader,

2) anskaffning av anläggningstillgångar eller för ändrings- och förbättringsarbeten på dem i syfte att utveckla infrastrukturen (infrastrukturellt investeringsstöd),

3) sådana utvecklings- och investeringsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde som medfinansieras endast genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

De projekt som medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska vara förenliga med strukturfondsprogrammet.

Landskapsförbunden kan bevilja regionalt utvecklingsstöd också för sådana projekt som landskapsförbunden själva genomför, såsom strukturfondernas projekt för tekniskt stöd.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd och om stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd till genomförandet av strukturfondsprogrammet

1) för utvecklingsprojekt som medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och som gäller miljön och naturresurserna; i ett utvecklingsprojekt kan investeringarnas andel utgöra högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader,

2) för utvecklings- och investeringsprojekt som medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och som gäller trafiken och infrastrukturen,

3) för utvecklingsprojekt som medfinansieras genom Europeiska socialfonden och som gäller främjande av sysselsättningen och kompetensen och den sociala delaktigheten.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja en del av medlen ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och av motsvarande nationella statliga medel för strukturfondernas projekt för tekniskt stöd och för andra projekt enligt 1 mom. som den genomför själv.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd och om stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Anslag och regional fördelning av anslag

Stöd kan beviljas inom gränserna för de anslag som upptagits i statsbudgeten.

Statsrådet beslutar hur de anslag som reserverats i statsbudgeten ska fördelas mellan regionerna.

Närmare bestämmelser om fördelning av anslag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Stöd ska vara motiverat med tanke på de mål som uppställts för dess användning och stödet ska på ett betydande sätt bidra till genomförandet av projektet.

Stöd får inte användas som allmänt stöd för verksamheten.

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet. Stödmottagaren ska dessutom ha förutsättningar att svara för kontinuiteten i den verksamhet som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats, om detta inte på grund av projektets art är onödigt.

Resultaten av ett utvecklingsprojekt ska kunna tillgodogöras allmänt.

Stöd kan beviljas under förutsättning att den finansiering som behövs har anvisats i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Stöd av mindre betydelse

För beviljande som stöd av mindre betydelse förutsätts att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan har beviljats och betalats ut till sökanden och att stödbeloppet inte överstiger det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 12 §, förutsätts att motsvarande utredning lämnas separat för varje part som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds och att stödbeloppet inte för någon av de deltagande parterna överstiger det högsta tillåtna beloppet för stöd av mindre betydelse. Om det för uppföljning av statligt stöd har inrättats ett centraliserat riksomfattande register, behöver någon separat utredning inte uppvisas i fråga om de stöd som har beviljats inom en i Europeiska unionens lagstiftning angiven tid efter det att registret inrättades.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd på sådant stöd som avses i denna lag och om förutsättningarna för beviljande av stöd av mindre betydelse får utfärdas genom en förordning av statsrådet.

12 §
Överföring av stöd till någon annan för genomförande av projekt

Den myndighet som beviljar stöd kan på grundad anledning besluta att stödmottagaren delvis får överlåta genomförandet av projektet till en sådan sammanslutning som uppfyller de förutsättningar som ställs på stödmottagare i denna lag. En ytterligare förutsättning för att stöd ska beviljas är att det är ändamålsenligt att överföra stödet med tanke på genomförandet av projektet. Andelen stöd som överförs får uppgå till högst hälften av det stöd som beviljats, om inte den myndighet som beviljat stödet beslutar något annat.

Innan stöd överförs ska stödmottagaren genom avtal som upprättas med dem som stöd överförs till säkerställa att villkoren för beviljande, utbetalning och granskning av stödet är uppfyllda och att de villkor som uppställts för användningen av stödet iakttas. Om stödet återkrävs ansvarar stödmottagaren i förhållande till den myndighet som beviljat stödet för att det återbetalas. Stödmottagaren ansvarar i förhållande till den myndighet som beviljat stödet för att projektet genomförs på tillbörligt sätt och att villkoren uppfylls.

Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Samprojekt

Stödet för genomförande av ett projekt kan beviljas flera sökande gemensamt. Samprojekt kan beviljas stöd endast om det är motiverat med tanke på målen för projektet.

Var och en av dem som ansöker om stöd för ett samprojekt ska uppfylla de förutsättningar som gäller för stödmottagare. Samtliga stödmottagare ska delta i finansieringen av samprojektet, om inte det finns särskilda skäl till att avvika från detta.

Stödmottagarna ska ingå ett avtal om genomförande av samprojektet. I avtalet fastslås parternas rättigheter och skyldigheter och dessutom ska där anges vilken av parterna som ansvarar för kontakterna med den myndighet som beviljat stöd. Den myndigheten kan genom sitt beslut ålägga den parten att också för varje annan parts del göra en anmälan om beloppet av det stöd av mindre betydelse som avses i 11 §.

Samtliga stödmottagare ansvarar solidariskt för genomförandet av ett samprojekt.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid samprojekt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Godtagbara kostnader

Stödet för projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar eller av det nationella anslaget för utveckling av landsbygden kan beviljas som procentbaserad ersättning, engångsersättning eller utifrån faktiska kostnader.

Stöd beviljas för de kostnader som föranleds av projektet och från vilka sådana intäkter som direkt hänför sig till eller har samband med projektet har dragits av.

När det gäller godtagbara kostnader för projekt som medfinansieras genom strukturfondsprogrammet tillämpas utöver 2 mom. också vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och i 3 kap.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Stödbelopp

Stödet får inte täcka det fulla beloppet av kostnaderna för ett projekt och den som ansöker om stöd ska själv delta i de kostnader som orsakas av projektet (självfinansiering), om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

En del av självfinansieringen eller den andra finansieringen än den statliga finansieringen för projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar eller med ett nationellt anslag för utveckling av landsbygden får vara vederlagsfritt arbete eller överlåtelse av produktionsinsats (naturaprestation) eller verifierbart arbete mot vederlag eller överlåtelse mot vederlag av annan nyttighet som behövs i projektet.

Stödet beviljas som en procentandel av de godtagbara kostnaderna eller som engångsersättning.

När stöd beviljas av medel från Europeiska unionens strukturfonder ska utöver 1 och 3 mom. också Europeiska unionens lagstiftning tillämpas på maximibeloppen på fondernas andelar.

Närmare bestämmelser om stödbelopp, naturaprestationer och överlåtelse mot vederlag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd enligt 6 § lämnas in till det behöriga ministeriet i de fall då ministeriet beviljar stödet. Ansökan om stöd enligt 7 § lämnas in till det landskapsförbund som beviljar stödet eller inom vars område den verksamhet som ska stödas huvudsakligen bedrivs. Ansökan om stöd enligt 8 § lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Av ansökan ska framgå åtminstone projektets samband med programmet och den ska innehålla tillräckliga uppgifter om sökanden och stödets användningsändamål, en uppskattning om projektets kostnader, en finansieringsplan och en uppskattning om projektets effekter och resultat samt uppgifter om övriga omständigheter som den beviljande myndigheten behöver känna till för att avgöra ansökan. Om det är fråga om överföring av stöd enligt 12 §, ska det till ansökan fogas uppgifter om de parter som stöd ska överföras till enligt vad som är känt i ansökningsskedet. En ansökan som gjorts skriftligen ska vara undertecknad.

När det gäller samprojekt är alla parter i samprojektet sökande.

I ansökan ska det lämnas en redogörelse för hur resultaten från tidigare finansierade projekt som är av betydelse för projektet har beaktats vid beredningen av projektet. Ansökan ska dessutom innehålla en redogörelse för hur den verksamhet som uppstått genom projektet kommer att fortsätta eller dess resultat kommer att utnyttjas när projektet har avslutats, om inte detta på grund av verksamhetens art är uppenbart onödigt.

Ansökan om stöd blir anhängig när den har lämnats in till den behöriga myndigheten.

Vid ansökan om stöd för projekt inom strukturfondsprogrammet ska dessutom bestämmelserna i 23 § iakttas.

Närmare bestämmelser om ansökan om stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Beviljande av stöd

Landskapsförbunden beslutar inom sitt område om beviljande av stöd enligt 7 §. Ett landskapsförbund kan besluta om beviljande av stöd också för projekt som genomförs inom området för ett annat landskapsförbund. Landskapsförbunden kan också besluta att de beviljar stöd för ett projekt gemensamt.

Det behöriga ministeriet beslutar om beviljande av stöd enligt 6 § och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om beviljande av stöd enligt 8 §.

Av stödbeslutet ska framgå det beviljade stödbeloppet och de stödvillkor som anges i denna lag samt förutsättningarna för utbetalning och återkrävande av stödet. Av beslutet ska dessutom framgå de villkor och förutsättningar som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och som väsentligen och direkt inverkar på användningen och utbetalningen av stödet. Genom stödbeslutet godkänns projektplanen för det projekt som stöds.

När stöd beviljas för ett projekt för hållbar stadsutveckling ska myndigheten bevilja det stöd som ansökts, om projektet är förenligt med den tillämpliga EU-lagstiftningen och nationella lagstiftningen och med strukturfondsprogrammet.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Villkor för användning av stöd

Stöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter det att ansökan blivit anhängig.

På användningen av stöd för upphandling av varor och tjänster samt entreprenader tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007). I sådana fall ska stödmottagaren lämna en redogörelse för genomförandet av upphandlingen, om inte projektstödet beviljats i enlighet med förfarandet för engångsersättning.

Stödmottagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övriga handlingar som anknyter till projektet på ett sådant sätt att det är möjligt att övervaka användningen av stödet. Bokföringsmaterialet ska förvaras på det sätt som bestäms i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen (1336/1997).

Närmare bestämmelser om villkor för användningen av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd för projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar och av anslag för nationell utveckling av landsbygden inlämnas till den myndighet som beviljat stödet. Ansökan om utbetalning ska göras skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan ska vara undertecknad. Ett landskapsförbund kan besluta att ett annat landskapsförbund får sköta utbetalningen av landskapsutvecklingspengar eller strukturfondsmedel för dess räkning.

Ansökan om utbetalning av stöd för sådana projekt enligt 6—8 § som finansieras genom strukturfondsprogrammet lämnas in via datasystemet EURA 2014 på det sätt som anges i 26 §.

En tidsfrist kan fastställas för ansökan om utbetalning av stöd.

Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning av stöd, tidsfristen för ansökan om utbetalning och ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Utbetalning av stöd

Stöd betalas ut utan onödigt dröjsmål retroaktivt enligt en i beslutet godkänd kostnadsmodell eller utifrån faktiska stödberättigande kostnader. Stöd kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med tanke på projektgenomförandet.

Närmare bestämmelser om utbetalning av stöd och om förfarandet vid förskottsutbetalning får meddelas genom förordning av statsrådet.

21 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

På rätten att få och lämna ut uppgifter tillämpas 28 §.

3 kap.

Särskilda bestämmelser om projekt inom strukturfondsprogrammet

22 §
Allmänna förutsättningar

Ett projekt som medfinansieras genom strukturfondsprogrammet ska vara förenligt med det programmet och det ska främja uppnåendet av de mål som i programmet uppställts för verksamheten.

Projektets mål får inte heller stå i strid med medlens användningssyfte enligt det partnerskapsavtal som avses i 35 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). När det gäller andra utvecklingsprojekt än projekt för utveckling av enskilda företags affärsverksamhet ska projektresultaten kunna utnyttjas allmänt.

Förmedlande organ ska vid förvaltningen av strukturfondsprogrammet följa den relevanta EU-lagstiftningen och nationella lagstiftningen och iaktta de villkor för medelsanvändning som grundar sig på den lagstiftningen och som förenats med beslutet om anvisande av medel.

23 §
Ansökan om stöd inom ramen för strukturfondsprogrammet

Inom strukturfondsprogrammet ska ansökan om stöd göras elektroniskt i ett datasystem som uppfyller kraven enligt 29 §. För att stöd ska kunna sökas via datasystemet EURA 2014 förutsätts stark elektronisk autentisering. I andra system än datasystemet EURA 2014 som förvaltas av arbets- och näringsministeriet kan ansökan inlämnas till den behöriga myndigheten också elektroniskt i en webbtjänst eller på en blankett. Ansökan ska vara undertecknad. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Europeiska unionens lagstiftning, den på projektet tillämpliga nationella lagstiftningen och detta kapitel förutsätter. På undertecknandet av ansökan tillämpas vad som i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) föreskrivs om identifiering av en person och autentisering.

24 §
Godtagbara kostnader och stödbelopp

Stödet till ett projekt beviljas i enlighet med en kostnadsmodell som den beviljande myndigheten godkänt eller utifrån godtagbara, faktiska, behövliga och till beloppet rimliga kostnader som projektet orsakar.

Finansieringsposterna i enlighet med projektets finansieringsplan ska betalas ut i pengar med undantag för projektets självfinansieringsandel och, när det gäller Europeiska socialfondens projekt, andras än stödmottagarens lönekostnader som det inte betalas stöd för.

Naturaprestationer som avses i artikel 69 i den allmänna förordningen kan inte användas i strukturfondsprojekt.

Stöd får inte beviljas till den del andelen offentlig finansiering av de godtagbara kostnaderna för projektet överskrider det högsta tillåtna offentliga stöd som anges i Europeiska unionens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om stödformer, grunderna för hur de bestäms, användningsändamålen, högsta tillåtna stödbelopp eller stödandelar och förfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Stödvillkor

På användning av stöd för upphandling av varor och tjänster samt entreprenader tillämpas lagen om offentlig upphandling. I sådana fall ska stödmottagaren lämna en redogörelse för genomförandet av upphandlingen, om inte stödet för projektet beviljats i enlighet med förfarandet för engångsersättning.

Stödmottagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övriga handlingar som anknyter till projektet på ett sådant sätt att det är möjligt att övervaka användningen av stödet. Bokföringsmaterialet ska förvaras på det sätt som bestäms i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen.

Närmare bestämmelser om förvaring av handlingarna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning ska göras elektroniskt hos den behöriga myndigheten. I andra system än datasystemet EURA 2014 kan ansökan om utbetalning även göras elektroniskt i en webbtjänst eller på blankett hos den behöriga myndigheten. Ansökan ska vara undertecknad.

27 §
Anmälan som gäller återkrav och redovisning av utgifter

De förmedlande organen och förvaltningsmyndigheten ska på det sätt som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning för den i 9 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten avsedda attesterande myndigheten anmäla konstaterade oegentligheter och de åtgärder för återkrav och andra åtgärder som vidtagits för att korrigera felaktigheter.

Om åtgärder som behövs med beaktande av arten och omfattningen av en felaktighet inte har vidtagits, kan den attesterande myndigheten ålägga ett förmedlande organ eller förvaltningsmyndigheten att inom utsatt tid vidta åtgärder genom vilka felaktigheten kan korrigeras eller en upprepning av felaktigheten förhindras.

Förvaltningsmyndigheten ska säkerställa att de åtgärder som avses i 1 mom. är förenliga med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen.

När den attesterande myndigheten avfattar en redovisning av utgifter till kommissionen ansvarar den för att de i 1 mom. avsedda åtgärderna beaktas i samband därmed.

Närmare bestämmelser om förfarandet för anmälan och redovisning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter i samband med strukturfondsprogrammet

Utöver vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter har arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och andra förmedlande organ samt revisionsmyndigheten trots bestämmelserna om sekretess rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden eller stödmottagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet och finansiering med offentliga medel samt andra omständigheter som är betydelsefulla med avseende på stödet.

Sambandet mellan de uppgifter som begärs och det ärende som behandlas samt uppgifternas nödvändighet ska motiveras när uppgifter begärs.

De myndigheter enligt 1 mom. som har rätt att få uppgifter har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag och till Europeiska unionens institutioner lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits i samband med arbetsuppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den kontrolluppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller institutionen eller som behövs för att utöva tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts.

Arbets- och näringsministeriet, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra förmedlande organ har rätt att trots bestämmelserna om sekretess avgiftsfritt av skatteförvaltningen få sådana uppgifter om sökanden och stödmottagaren som är nödvändiga med tanke på beviljande av stöd eller övervakning av stödet.

Uppgifterna enligt 1 och 4 mom. kan överlämnas också elektroniskt eller med hjälp av en teknisk anslutning.

Uppgifter som erhållits med stöd av 1—4 mom. får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

29 §
Strukturfondsprogrammets datasystem

Inom strukturfondsprogrammet används datasystemet EURA 2014, som förvaltas av arbets- och näringsministeriet. Förvaltningsmyndigheten ansvarar för att datasystemet uppfyller de krav som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag. Datasystemet används för de uppgifter som anges i Europeiska unionens lagstiftning, lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och denna lag. De förmedlande organen ansvarar för att sådana korrekta och tillräckliga uppgifter som behövs för ansökan, beviljande, utbetalning och övervakning av stöd lagras i datasystemet EURA 2014.

Vid överföring av uppgifter från något annat informationssystem ansvarar hjälpsystemets ägare för att den överförda informationens innehåll och exakthet motsvarar informationsinnehållet i datasystemet EURA 2014. Hjälpsystemets ägare är skyldig att iaktta de innehållsmässiga krav som gäller datasystemet EURA 2014.

Den som ansökt om stöd har rätt att i datasystemet EURA 2014 följa hur ärendet med ansökan om stöd och utbetalningen, kontrollen och återkrävande av stödet framskrider i det datasystemet och de beslut som fattats.

Det krävs stark elektronisk autentisering för att följa ärendet.

Närmare bestämmelser om hjälpsystemsägares skyldighet att följa datasystemet EURA 2014:s datastyrningsplan och om lagring av andra uppgifter än personuppgifter i systemet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Uppgifternas offentlighet och bevaringen av uppgifter

På de i datasystemet lagrade uppgifternas offentlighet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Offentliga är dessutom sådana uppgifter som medlemsstaterna i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning på området är skyldiga att offentliggöra. Förvaltningsmyndigheten sörjer för att de uppgifter om stödmottagare, projekt och stödbelopp som lagrats i datasystemet ges offentlighet i de fall och på det sätt som Europeiska unionens lagstiftning förutsätter.

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till den behöriga myndigheten i Europeiska unionen lämna ut sådana i datasystemet EURA 2014 lagrade uppgifter som behövs vid tillsynen över att Europeiska unionens lagstiftning och den tillämpliga nationella lagstiftningen har iakttagits när stöd från strukturfonderna har beviljats.

På den registrerades rätt att granska de uppgifter som finns om honom eller henne i datasystemet, att korrigera fel eller brister som finns i informationen och att avlägsna föråldrad och onödig information tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

Om Europeiska unionens lagstiftning kräver att det för övervakning av statligt stöd eller annat stöd ska inrättas register, ska ett sådant register bildas av uppgifterna i datasystemet EURA 2014 och uppgifterna i det vid behov överföras till ett register över stöd av mindre betydelse eller över något annat stöd.

Närmare bestämmelser om bevaring av uppgifter och om tidsfristerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Delgivning av beslut

Ett beslut med anledning av en elektronisk ansökan delges på det sätt som föreskrivs i 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Andra beslut som avses i denna lag får delges i enlighet med 1 mom., om den som saken gäller ger sitt samtycke. I annat fall delges beslutet på det sätt som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

32 §
Revisionsmyndighetens inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten får med avseende på användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, de förmedlande organen och stödmottagarna. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet. Om stöd har överförts till någon annan, gäller inspektionsrätten också verksamheten hos mottagaren av överfört stöd.

Revisionsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för dess räkning utföra en i 1 mom. avsedd sådan inspektion av förmedlande organ och stödmottagare som gäller användningen av strukturfondsmedel. Revisorn ska vara en av revisionsnämnden för offentlig förvaltning och ekonomi godkänd revisor (OFR-revisor) eller revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller en av en handelskammare godkänd revisor (HGR-revisor) eller revisionssammanslutning (HGR-sammanslutning).

På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon arbetar med sådana uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

För att en inspektion ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennas informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stöd, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

De myndigheter som nämns i 1 mom. har rätt att avgiftsfritt få handräckning av polisen för inspektionen.

33 §
Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten får utföra inspektioner av förmedlande organ och stödmottagare. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet.

För att en inspektion ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennas informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stöd, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

Förvaltningsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att utföra en inspektion som avses i 1 mom. På revisorer tillämpas då bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom.

34 §
Den attesterande myndighetens inspektionsrätt

Den attesterande myndigheten får med avseende på användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av förvaltningsmyndigheten, de förmedlande organen och stödmottagarna. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet.

För att en inspektion ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennas informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stöd, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

Den attesterande myndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att utföra en inspektion som avses i 1 mom. På revisorer tillämpas då bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom.

35 §
Verkställighet av återkravsbeslut inom strukturfondsprogrammet

Det ministerium eller landskapsförbund som beviljat stöd ansvarar för verkställigheten av återkravsbeslut. Om stödet har beviljats av en närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarar antingen den central som har beviljat stödet eller den central som enligt föreskrift ansvarar för uppdraget för återkrävande av stödet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §
Återbetalning av stöd

Stödmottagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett stöd, antingen i sin helhet eller delvis, som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska också återbetala stödet helt eller delvis, om stödet inte har kunnat användas på det sätt som förutsätts i stödbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 100 euro, behöver det inte återbetalas.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte skillnaden mellan det stöd som beviljats på kalkylmässiga grunder och de faktiska kostnaderna.

37 §
Återkrav och upphörande av utbetalning

Den behöriga myndigheten ska besluta att utbetalningen av stöd ska upphöra och att redan utbetalt stöd ska återkrävas, om

1) det för beviljandet, utbetalningen eller övervakningen av stödet har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om sådana uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av uppgifter har haft inverkan på erhållandet av finansiering,

2) stödmottagaren har vägrat lämna behövliga uppgifter, dokument eller annat material för utbetalningen eller övervakningen av stödet eller i samband med en inspektion har vägrat uppfylla andra för stödmottagaren i lag föreskrivna förpliktelser för att möjliggöra inspektionen,

3) stödet har använts för något annat ändamål än vad det har beviljats för,

4) ägande- eller besittningsrätten till sådan egendom för vars förvärvande stödet beviljats har överlåtits innan fem år har förflutit från den dag då stödet betalades ut eller stödmottagaren har avslutat eller väsentligt inskränkt den verksamhet som var föremål för stödet,

5) det i ägandeförhållandena inom verksamhet som fått stöd i form av infrastrukturellt investeringsstöd har skett väsentliga förändringar inom fem år från den dag då den sista bidragsposten betalades ut och om dessa förändringar inverkar på projektets natur eller förutsättningarna för genomförande av projektet eller om de oskäligt gynnar ett visst företag eller offentligt samfund,

6) stödmottagaren väsentligen har underlåtit att iaktta villkoren i understödsbeslutet.

Den behöriga myndigheten kan bestämma att utbetalningen av ett stöd ska upphöra eller att stödet helt eller delvis ska återkrävas, om

1) stödmottagaren inte har iakttagit villkoren i understödsbeslutet,

2) stödmottagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) och något annat inte följer av ändamålet med stödet,

3) stödet eller en del av det har beviljats eller utbetalats på felaktiga grunder.

Belopp som uppgår till högst 100 euro behöver inte återkrävas.

I samprojekt svarar alla stödmottagare solidariskt för återbetalningen av stödet.

38 §
Ränta på belopp som återbetalas

På belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödmottagaren från och med utbetalningsdagen betala ränta i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning eller, om saken inte regleras där, en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.

39 §
Dröjsmålsränta

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på förfallodagen ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning eller, om saken inte regleras där, enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

40 §
Jämkning av belopp som återkrävs

Den behöriga myndigheten kan avstå från att återkräva en del av det stöd som betalats felaktigt eller utan grund eller att ta ut en del eller hela den ränta som ska betalas på stödbeloppet, om det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet som helhet betraktat är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

41 §
Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stöd

Arbets- och näringsministeriet kan bestämma att strukturfondsmedel och motsvarande statliga medel eller enbart statliga medel som har utbetalats till ett landskapsförbund ska återkrävas helt eller delvis, om landskapsförbundet använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller väsentligen brutit mot vad som föreskrivs om användningen av medlen eller mot villkoren i beslutet om anvisande av medlen.

42 §
Inspektionsrätt

Arbets- och näringsministeriet har rätt att inspektera genomförandet av de program som avses i denna lag samt beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av stöd som avses i denna lag. Social- och hälsovårdsministeriet, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om de stöd som dessa beviljat.

Bestämmelser om EU-institutioners inspektionsrätt i fråga om stöd som helt eller delvis har beviljats av Europeiska unionens medel eller som har beviljats som statligt stöd finns i Europeiska unionens lagstiftning.

Om stöd har överförts till någon annan gäller inspektionsrätten också verksamheten hos mottagaren av överfört stöd.

De myndigheter som nämns i 1 mom. kan genom sina beslut bemyndiga andra myndigheter eller oberoende revisorer att utföra inspektionen. Revisorn ska vara en av revisionsnämnden för offentlig förvaltning och ekonomi godkänd revisor (OFR-revisor) eller revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller en av en handelskammare godkänd revisor (HGR-revisor) eller revisionssammanslutning (HGR-sammanslutning).

För att inspektionen ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennas informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stöd, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

De myndigheter som nämns i 1 mom. har rätt att avgiftsfritt få handräckning av polisen för inspektionen.

43 §
Ändringssökande

I beslut av ett landskapsförbund får ändring sökas på det sätt som i kommunallagen (365/1995) föreskrivs om rättelseyrkande och kommunalbesvär.

I beslut som arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral har fattat får omprövning begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen hos den myndighet som fattat beslutet. I beslut som har fattats med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

44 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 20 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009).

På stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

På stöd som beviljats eller kommer att beviljas inom ramen för strukturfondsprogram som har börjat genomföras före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 190/2013
FvUB 22/2013
RSv 214/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.