6/2014

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 19 § 2 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013):

1 §

Om en virkesägare inte transporterar bort sitt virke på det sätt som anges i 3 § 2 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) ska virkesägaren för att förhindra spridning av skogsskador vidta en eller flera av följande åtgärder när det gäller det virke som avses i nämnda moment:

1) innan större märgborren svärmar ska tallvirke och innan granbarkborren svärmar ska granvirke täckas med en presenning som hindrar angrepp från insekter och som täcker travens översta lager helt samt minst 50 cm av lång- och kortsidorna uppmätt från travens övre kant,

2) med början senast fyra veckor före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda moment ska virket bevattnas under minst åtta veckor med minst 50 millimeter vatten per dygn,

3) översta lagret av en virkestrave som staplats upp innan större märgborren svärmar ska till ett djup av 50 centimeter transporteras bort från skogen som sådant eller flisat tidigast efter det att större märgborren har angripit virket och före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda moment,

4) senast tre veckor före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda moment ska virket eller virkestravens översta lager barkas till ett djup av minst 50 centimeter och den barkade delen lämnas kvar på virkestraven,

5) senast då skadeinsekterna svärmar ska virkestraven behandlas mot angrepp från skadeinsekter med ett för ändamålet godkänt växtskyddsmedel,

6) före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda moment ska tallvirke placeras på ett avstånd enligt tabellen i 2 mom. från sådana skogsbestånd som passerat plantskogsstadiet och där mer än 30 procent av virkesvolymen består av tall,

7) innan större märgborren svärmar ska en tallvirkestraves översta lager täckas med ett minst 50 centimeter tjockt lager av lövträd eller av tallvirke utan skorpbark,

8) innan granbarkborren svärmar ska granvirke täckas med ett minst 50 centimeter tjockt lager av lövträd eller av tallvirke utan skorpbark,

9) virket ska åtgärdas på något annat sätt med motsvarande verkan så att skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från virket.

Det tallvirke som avses i 1 mom. 6 punkten ska placeras enligt följande tabell:

Tallvirkeslagrets storlek Fröträds- eller skärmträdsbestånd eller unga gallringsskogar Övriga skogsbestånd som passerat plantskogsstadiet
högst 100 m³ 200 m 100 m
mer än 100 m³ 400 m 200 m
2 §

Den anmälan om egenkontroll som en yrkesmässig verksamhetsutövare ska göra ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) den yrkesmässiga verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter,

2) namn och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig för egenkontrollen och kontaktuppgifter för den som ger ytterligare information om anmälan,

3) den skyldighet som anmälan gäller,

4) typ och mängd av det virke som anmälan gäller,

5) var det virke som anmälan gäller är beläget,

6) en beskrivning av de hinder, situationer eller förhållanden som avses i 7 § i lagen om bekämpning av skogsskador, 

7) verksamhetsutövarens uppfattning om varaktigheten hos hindren, situationerna eller förhållandena och om deras inverkan på spridningen av skadeinsekter,

8) en beskrivning av de åtgärder som verksamhetsutövaren ämnar vidta i frågan.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På delar av stammar, avverkat virke av tall och gran, skadade träd och brutna stubbar efter avverkningar som utförts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 14 januari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Sanna Paanukoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.