1320/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 6 mom. i skogslagen (1093/1996), sådant det lyder i lag 1085/2013:

1 §

En anmälan om användning av skog enligt 14 § i skogslagen (1093/1996) ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och kontaktuppgifter avseende markägaren eller innehavaren av besittningsrätt eller någon annan sådan särskild rättighet, och dessutom namn och kontaktuppgifter avseende den person som denne eventuellt har befullmäktigat,

2) namn och kontaktuppgifter avseende innehavaren av avverkningsrätten, om avverkningsrätten har överlåtits innan anmälan görs,

3) namn och registernummer eller fastighetsbeteckning samt kommun och by för den fastighet eller de fastigheter behandlingsområdet eller behandlingsområdena omfattar,

4) behandlingsområdets eller behandlingsområdenas läge med tillräcklig noggrannhet på en karta eller uttryckt med hjälp av geografisk information, samt deras arealer,

5) syftet med och sättet att genomföra avverkningen enligt 5, 5 a eller 5 b § i skogslagen, samt i fråga om avverkning enligt 5 b § en redogörelse för objektets särskilda karaktär och det avverkningssätt som den förutsätter, eller i fråga om avverkning enligt 2 § 3 mom. i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013) en redogörelse för de särskilda skälen för att underskrida minimimängden utvecklingsdugligt trädbestånd,

6) i fråga om de enskilda skogsfigurerna vid förnyelseavverkning växtplatsen, förnyelsesättet, det huvudsakliga trädslaget eller de huvudsakliga trädslagen vid förnyelsen, den eventuella markberedningsmetoden, samt när andra trädslag än de som avses i 8 a § 1 mom. i skogslagen används en redogörelse för trädslagens utvecklingsduglighet och ursprungets lämplighet för förhållandena på förnyelseområdet,

7) uppgift om huruvida förnyelseavverkningen helt eller delvis omfattar dikad torvmark som är lågproduktiv eller en livsmiljö som ska återställas, 

8) när skog avverkas till följd av en skogsskada orsaken till skadan,

9) när skogsbruksmark tas i annat bruk enligt 3 § i skogslagen uppgift om det nya användningsslaget,

10) uppgift om huruvida området är ett skyddsskogsområde enligt 12 § eller ett skyddsområde enligt 13 § i skogslagen,

11) när skogsbehandlingen gäller en livsmiljö eller livsmiljöer enligt 10 § 2 mom. i skogslagen uppgift om vilka slags livsmiljöer det är fråga om, en redogörelse för vilka tillåtna åtgärder enligt 10 a och 10 b § i skogslagen som planeras, samt uppgift om hur livsmiljöernas särdrag bevaras och stärks genom de planerade åtgärderna,

12) namn och kontaktuppgifter avseende den som har gjort anmälan om användning av skog.

I anmälan om användning av skog kan dessutom ingå uppgifter om hur man avser att i samband med den planerade åtgärden trygga allmänna förutsättningar för att bevara livsmiljöer som är utmärkande för skogarnas biologiska mångfald även på andra ställen än de områden som avses i 10 § 2 mom. i skogslagen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog och om anmälan om anläggande av plantbestånd (1308/2010).

  Helsingfors den 30 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Avdelningschef
Juha Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.