1318/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 55 § i alkohollagen (1143/1994), 25 § 3 mom. i tobakslagen (693/1976) och 50 § i hälsoskyddslagen (763/1994), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994, 55 § i alkohollagen sådan den lyder i lag 1552/2009, 25 § 3 mom. i tobakslagen sådant det lyder i lag 286/2006 och 50 § i hälsoskyddslagen sådan den lyder i lagarna 129/2009 och 327/2012:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,

2) sakkunnigutlåtande som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av ett annat än i 2 § avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård och ett avgörande eller beslut i ett sådant ärende,

4) den service enligt 4 § 4 punkten som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården anskaffar hos utomstående producenter,

5) registrering av medicine, odontologie eller farmacie studerande enligt 24 a § 2 mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), och anteckning om särskild allmänläkarutbildning som avses i 40 a § 2 och 3 mom.,

6) tillstånd för tagande av organ, vävnader och celler från levande givare för transplantation med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001),

7) tillstånd som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och adoptionsnämnden med stöd av adoptionslagen (22/2012), med undantag för de tillstånd som nämns i 2 § 12 punkten i denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården enligt avgiftstabellen i bilagan tar ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:

1) beslut om yrkesverksamhet, registreringar och intyg samt utlåtande om bedömning av en utbildning vid en högskola eller läroanstalt,

2) godkännande som sjömansläkare,

3) tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål,

4) tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999),

5) tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006),

6) beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970),

7) tillstånd och andra beslut som gäller tjänsteproducenter inom privat hälsovård och privat socialvård,

8) beslut och behandling av anmälningar enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

9) tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen,

10) beslut med stöd av tobakslagen (693/1976),

11) beslut och intyg om vattenhygienisk kompetens med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994),

12) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen,

13) beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret,

14) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och officiell avskrift av verkets handling eller av en handling som lagts fram för verket.

3 §
Uttagande av avgift i vissa situationer

Avgifter enligt 2 § tas ut även då en ansökan som avses i 2 § avslås.

Om en ansökan som lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden, om inte annat följer av den bifogade avgiftstabellen. I samband med att ansökningar som avses i 2 § 1, 2 eller 4 punkten återkallas eller förfaller tas dock ingen behandlingsavgift ut när sökanden är en fysisk person.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för behandling ska dras av det belopp som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tidigare har tagit ut för behandling av samma ärende.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut avgifter som fastställs på företagsekonomiska grunder är:

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar, samt informationspaket och översättningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer och elektroniska dataprodukter,

4) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

5) ljuskopior och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 5 §,

6) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt deras tillverkningsmetoder och tillverkningsanordningar samt hygien,

7) intyg över tobaksprodukters förekomst på marknaden eller deras egenskaper,

8) intyg (certifikat) som hänför sig till export av anordningar och utrustning för hälso- och sjukvård och samtidigt begärda dubbletter,

9) användning av lokaliteter och anordningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården besitter,

10) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i 1—4 punkten,

11) andra särskilt definierade prestationer som grundar sig på beställning eller uppdrag.

5 §
Andra avgifter

Beträffande avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 19 december 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anne Koskela

SHMf om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.