1307/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 § och 6 § 5 punkten, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 68/2013, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) Nationella centret för utbildningsutvärdering,

6) besvärsnämnden för studiestöd,

7) rättsskyddsnämnden för studerande,

8) Finlands Akademi,

9) Institutet för de inhemska språken,

10) arkivverket,

11) Depåbiblioteket,

12) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

13) biblioteket för synskadade,

14) Museiverket,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Nationella audiovisuella institutet,

17) bildprogramsnämnden,

18) Finlands Nationalopera,

19) Finlands Nationalteater,

20) Nationalgalleriet,

21) Finlands filmstiftelse,

22) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

23) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

24) Veikkaus Ab,

25) Hästinstitut Ab,

26) Suomen Ilmailuopisto Oy.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet


5) för regeringsråden, lagstiftningsråden, upphovsrättsråden, regeringssekreterarna och juristerna annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten därutöver skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 30 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överdirektör
Tapio Kosunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.