1305/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999) 1 § 1 och 2 mom., 2 § 2 mom. samt 4 och 5 §,

av dem 1 § 1 och 2 mom. samt 2 § 2 mom. sådana de lyder i lag 76/2007, som följer:

1 §

Finlands Industriinvestering Ab är ett bolag som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet och svarar för statens industripolitiska ägande och vars ändamål är att främja särskilt finska små och medelstora företags verksamhet samt på särskilda grunder den finska industrins strukturella förnyelse. För att fylla sitt ändamål gör bolaget investeringar i kapitalfonder samt gör direkta kapitalinvesteringar och förvärvar aktier i målföretag. Bolaget kan direkt göra kapitalinvesteringar eller förvärva aktier i målföretag i synnerhet i fråga om sådana företagsprojekt som kräver risktagning på lång sikt eller på industripolitiska grunder.

Bolagets kapitalinvesteringsverksamhet ska inriktas på att korrigera brister som förekommer i utbudet av finansiering inom kapitalinvesteringsbranschen.


2 §

För att bolaget ska kunna uppfylla sin närings- och industripolitiska uppgift kan i samband med enskilda investeringsbeslut en större risk eller ett lägre avkastningsmål än normalt godkännas.

4 §

Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget uppdrag som behövs med tanke på uppnåendet av de mål som satts för bolaget.

Bolaget ska på begäran ge arbets- och näringsministeriet upplysningar som behövs med tanke på styrningen av och tillsynen över bolagets verksamhet.

Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

5 §

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om de principer som ska följas i bolagets verksamhet i fråga om

1) bestämmande av de i 1 § 1 mom. avsedda företagsprojekt som kräver risktagning på lång sikt och av de industripolitiska grunderna,

2) en i 2 § 2 mom. avsedd större risk eller ett lägre avkastningsmål än normalt som godkänns i samband med enskilda investeringsbeslut,

3) inriktningen av och målen för bolagets investeringsverksamhet samt hanteringen av investeringarna,

4) bolagets riskhantering, tillvägagångssätt samt bolagets rapportering,

5) andra allmänna riktlinjer som hänför sig till bolagets verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014.

RP 207/2013
EkUB 37/2013
RSv 219/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.