1304/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) temporärt en ny 45 a § som följer:

45 a §
Statsunderstöd för kompetensprogrammet för unga vuxna

Utöver det som föreskrivs i 5 § 1 och 2 punkten kan grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och som anordnas vid en läroanstalt, utbildning som förbereder för yrkesexamen eller för specialyrkesexamen och som anordnas vid en läroanstalt samt anordnandet av fristående examina finansieras med statsunderstöd. Statsunderstöd kan beviljas inom ramen för det anslag som i statsbudgeten anvisas kompetensprogrammet för unga vuxna.

Genom statsunderstöd kan utbildning finansieras för studerande som inte fullgjort den grundläggande utbildningens lärokurs eller helt saknar examen efter grundskolan samt är i åldern 20—29 år det år utbildningen inleds. Statsunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning eller i 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsunderstöd kan beviljas för utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen och för anordnande av examenstillfällen, om det i ansökan om statsunderstöd ingår en plan som visar att sökanden anordnar grundläggande yrkesutbildning med statsandelsfinansiering i sådan omfattning att det studerandeantal som fastställts för sökanden i tillståndet att ordna grundläggande yrkesutbildning uppnås. För anordnande av yrkes- och specialyrkesexamina och examenstillfällen kan statsunderstöd beviljas, om det i ansökan ingår en plan som visar att sökanden anordnar utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen med statsandelsfinansiering minst i en omfattning som motsvarar det antal studerandeårsverken som undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med 49 § 1 mom. har godkänt som grund för statsandelsfinansieringen för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Statsunderstöd som avses i denna paragraf får inte användas för sådana kostnader för studerande som finansieras med statsandel enligt 6 eller 10 § eller som sådan arbetskraftsutbildning som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Närmare bestämmelser om beviljande, betalning och användning av statsunderstödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2016.

Denna lag tillämpas inte på utbildning som inletts före ikraftträdandet av lagen.

RP 196/2013
KuUB 13/2013
RsV 201/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.