1294/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) det inledande stycket i 1 § 1 mom. och 1 § 1 mom. 32 punkten, sådana de lyder i lag 982/2012, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 982/2012, en ny 33 punkt och till lagen en ny 41 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i


32) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998),

33) lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)


41 a §
Ersättning för ordnande av psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan

Är hemkommunen för en elev enligt lagen om grundläggande utbildning eller för en studerande enligt gymnasielagen (629/1998) eller lagen om yrkesutbildning (630/1998) någon annan kommun än den kommun där skolan eller läroanstalten är belägen, får den kommun som på basis av 7 § i lagen om elev- och studerandevård svarar för ordnande av elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster debitera elevens eller studerandens hemkommun för de faktiska personalkostnaderna per elev eller studerande som orsakats av användningen av elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster.

Är kommunerna oeniga om huruvida den ena av kommunerna har rätt till eller är skyldig att betala kostnaderna enligt 1 mom., ska tvisten behandlas som förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 67/2013
KuUB 14/2013
RSv 218/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.