1285/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan paragrafen lyder i lag 1639/2009:

1 §
Kapitalvärde

Det i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda kapitalvärdet fås genom att man multiplicerar beloppet av menersättningen enligt 18 d § i lagen om olycksfallsförsäkring med den kapitalkoefficient som anges i 4 §.

2 §
Räntefot

Den i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda räntefoten är 2.5 procent.

3 §
Dödlighet

Dödligheten beräknas på basis av tioårskohorter i enlighet med kalenderåret 2013. Den dödlighetsmodell som ska användas vid beräkningen anges i bilagan till denna förordning.

4 §
Kapitalkoefficient

Den kapitalkoefficient som används vid beräkningen av en engångsersättning grundar sig på den prestation som månatligen betalas i efterskott fram till personens död. Kapitalkoefficienten räknas ut enligt formel (1) i bilaga 1.

Kapitalkoefficienten räknas ut utifrån den ålder som erhålls då man adderar ett halvt år till ersättningstagarens ålder på den födelsedag som i de fall som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring föregick tidpunkten då olycksfallet inträffade.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2013.

Denna förordning tillämpas på sådana engångsersättningar i enlighet med 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som betalas på basis av olycksfall som inträffar den 1 januari 2013 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 7 november 2013 om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (803/2013).

  Helsingfors den 30 december 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

SHMf om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.