1262/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998) 1 §, 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 3 punkten, 4 § 1 mom. samt 5 § 1 mom. 1 och 3 punkten,

sådana de lyder, 1 §, 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 3 punkten i lag 484/2013, 4 § 1 mom. i lag 1123/2007 och 5 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lag 560/2009, samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 9 a § som följer:

1 §
Register och registeransvarig

Antagningsregistret består av

1) registret för ansökan till högskolorna,

2) registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Registeransvarig för antagningsregistret är Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar universiteten och yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 1 punkten samt anordnarna av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 punkten.

2 §
Ändamål

Av antagningsregistrets delregister används


2) registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen vid antagning av studerande till sådana utbildningar och examina som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) samt till påbyggnadsundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Antagningsregistret används för att


3) ge universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt anordnarna av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen de uppgifter som behövs för antagningen av studerande, utvecklandet av antagningen och ordnandet av studierna,


4 §
Källor

Den registeransvarige för antagningsregistret har rätt att utöver de uppgifter som sökanden har lämnat och trots bestämmelserna om tystnadsplikt få de uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. ur studentexamensregistret, av Befolkningsregistercentralen, arbets- och näringsmyndigheterna, anordnarna av grundläggande utbildning och påbyggnadsutbildning, universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt ur sådana gemensamma register för två eller flera universitet som har bildats för antagningen av studerande.


5 §
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får lämnas ut ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren ska kunna sköta sina uppgifter, som följer:

1) till universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning, anordnare av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen samt två eller flera universitets gemensamma register,


3) till Folkpensionsanstalten för skötseln av uppgifter enligt lagen om studiestöd (65/1994), lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt till Folkpensionsanstalten och arbets- och näringsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),


6 §
Förvaringstid

Studentnumret som avses i 9 a § samt de identifikationsuppgifter som studentnumret baserar sig på förvaras dock varaktigt.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

9 a §
Studentnummer

Studentnumret är en kod som bildas av 11 siffror. Studentnumret kan användas för att identifiera en person när uppgifter som avses i denna lag sparas, hanteras och lämnas ut.

Studentnumret ges när personens uppgifter för första gången sparas i antagningsregistret. När studentnumret ges används personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift för att identifiera personen. Studentnumret är permanent.

Studentnumret kan sparas i antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret. I fråga om utlämnande av studentnumret tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om att utlämna personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Bestämmelserna i 9 a § tillämpas även på den som före ikraftträdandet av denna lag söker till utbildning som börjar efter ikraftträdandet.

RP 166/2013
KuUB 15/2013
RSv 220/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.