1248/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 6 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 1253/2009, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1253/2009, en ny 5 punkt som följer:

6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga beskattningsuppgifter är


4) namnet på ett bolag som godkänts som tonnageskattskyldigt med stöd av tonnageskattelagen (476/2002), den tidpunkt då tonnageskatteperioden börjat samt återkallelse av ett godkännande,

5) namnet på samt företags- och organisationsnumret för ett bolag som är föremål för en investering enligt lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) och investeringarna sammanlagt i euro.

Uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när fastighetsbeskattningen slutförs. Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när samfundets beskattning slutförs. Uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när beskattningen för den skattskyldige som gjort investeringen slutförs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på investeringar som deklarerats medan lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 har varit i kraft.

RP 105/2013
RP 181/2013
FiUB 22/2013
RSv 148/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.