1240/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 2 och 5 mom., 7 § 2 och 3 punkten samt 15 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 3 § 2 mom. i lag 814/2008 och 5 mom. i lag 186/2013, 7 § 2 och 3 punkten samt 15 § 1 och 3 mom. i lag 1516/2011, som följer:

3 §

Angående ränta på andelskapital, vinstandel av placeringsfond, i 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividendersättning, i 33 a och 33 b § i inkomstskattelagen och i 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsedd utbetalning av medel som ska betraktas som dividend och som gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet samt i 29 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd förtäckt dividend och enligt 31 § i den lagen bestämd förmån till delägare i form av förhöjd inkomst gäller på motsvarande sätt vad som i denna lag bestäms om dividend.


Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett i Finland begränsat skattskyldigt samfund som motsvarar ett samfund enligt 33 d § 4 mom. i inkomstskattelagen eller 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och dividenden är skattefri enligt dessa bestämmelser om den betalas till ett inhemskt samfund. Samfundet ska inte heller betala källskatt på sådan ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som ett andelslag betalar, på i 33 a och 33 b § i inkomstskattelagen och i 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedd utbetalning av medel som ska betraktas som dividend och som gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt på ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening betalar. En förutsättning för skattefrihet är att samfundet har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendtagarens hemviststat. Dessutom förutsätts att källskatt enligt dividendtagarens utredning i praktiken inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtagarens hemviststat på grundval av ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning mellan Finland och dividendtagarens hemviststat.


7 §

Källskatten redovisas i sin helhet till staten. Källskatt utgör


2) 20 procent på dividend, ränta och royalty som betalas till ett begränsat skattskyldigt samfund samt på annan betalning enligt 3 § till ett sådant samfund, om inte något annat föreskrivs om en sådan betalning någon annanstans,

3) 15 procent på dividend, om dividendtagaren är ett sådant begränsat skattskyldigt samfund som avses i 3 § 5 mom. och aktierna i det utdelande samfundet ingår i dividendtagarens investeringstillgångar och dividendtagaren inte är ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden,


15 §

I inkomstskatt på kapitalinkomst betalas 30 procent. Till den del den skattskyldiges beskattningsbara kapitalinkomst överstiger 40 000 euro betalas 32 procent i skatt på kapitalinkomsten.


Ett begränsat skattskyldigt samfund ska på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland betala 20 procent i inkomstskatt för samfund. Om ett begränsat skattskyldigt samfund har bedrivit rörelse eller utövat yrke från ett fast driftställe i Finland, ska även på inkomst som avses i 3 § betalas 20 procent i inkomstskatt för samfund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på inkomst som erhålls den dag lagen träder i kraft eller därefter. Lagen tillämpas på sådan utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet som har erhållits den 1 januari 2014 eller därefter. Till den del som utbetalningen av medel innehåller kapitalplaceringar som har gjorts före lagens ikraftträdande tillämpas 3 § 2 och 5 mom. dock första gången på sådan utbetalning av medel från ett bolag som inte är offentligt noterat som har erhållits den 1 januari 2016.

RP 185/2013
FiUB 32/2013
RSv 221/2013

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.