1225/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, den finska språkdräkten i 4 § 2 mom. samt 9 § 1 och 3 mom.,

av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1291/1999, 985/2004 och 1256/2006, den finska språkdräkten i 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 763/2008 och 9 § 1 och 3 mom. sådant det lyder i lag 985/2004, som följer:

3 §
Val av vårdform

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 1 mom. i lagen om barndagvård i Finland och att barnet faktiskt är bosatt i Finland.

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har man också för ett barn vars förälder eller vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han eller hon ska dessutom ha i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande och tillstånd att arbeta i Finland minst sex månader. Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har man också för ett barn vars förälder eller vårdnadshavare har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbetsförhållande har upphört.

Situationer där barnet inte vistas i Finland men där man för barnets del, med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, har rätt till vårdpenning och vårdtillägg enligt stödet för hemvård av barn i enlighet med denna lag jämställs med den situationen att barnet faktiskt är bosatt i Finland. Rätt till stöd för hemvård av barn föreligger dock endast, om barnet inte har fyllt tre år eller om det hör till samma familj som ett annat barn som är under tre år, som berättigar till vårdpenning och som vårdas på samma sätt.

Oberoende av 3 mom. har adoptivföräldrar rätt till stöd för hemvård av barn tills det har gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) den första betalningsdagen medräknad. En adoptivförälders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård av barn gäller emellertid inte en adoptionssökande som avses i 8 § 2 mom. i adoptionslagen (22/2012). Ett villkor för stödet vid adoption enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen är att adoptionssökanden har beviljats ett i nämnda lagrum avsett tillstånd. Enligt 44 § i adoptionslagen beviljas adoptionstillstånd av adoptionsnämnden på ansökan av adoptionssökanden.

Om barnet inte deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) anses såsom val av dagvårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1 mom. inte det att barnet under ett verksamhetsår omedelbart innan det såsom läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen deltar i halvdagsvård som kommunen ordnar.

9 §
Finansiering

Kommunen betalar ersättning till Folkpensionsanstalten för de kostnader som föranleds av stöd som har betalts enligt denna lag, med undantag av kostnader för stöd som betalats enligt 3 § 2 och 3 mom., för vilka staten betalar ersättning till Folkpensionsanstalten.


Den ersättning för kostnaderna som staten ska betala enligt 1 mom. bestäms varje månad på grundval av de stöd som ska betalas till dem som är berättigade till stöd enligt 3 § 2 och 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 139/2013
FvUB 21/2013
RSv 208/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.