1210/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 32 § 5 och 6 mom. och

fogas till lagen nya 30 a—30 c § som följer:

30 a §

På en pension enligt registrerat tilläggspensionsskydd tillämpas bestämmelserna i 11 § i APL i den lydelse paragrafen hade före den 1 januari 2007 och de bestämmelser på lägre nivå som utfärdats med stöd av den samt ikraftträdandebestämmelserna i lagarna 1482/1995, 1263/1999 och 634/2003 om ändring av APL.

På en pensionsordning som avser ett minimiskydd enligt APL och i vilket arbetsgivaren har inkluderat sig själv enligt 1 § 3 mom. i APL, i den lydelse momentet hade i lagarna 395/1961 och lag 639/1966, tillämpas de villkor och grunder för fribrev beträffande arbetsgivares pensionsförsäkring som social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 28 december 2004.

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. ombildas en full invalidpension enligt registrerat tillläggspensionsskydd till ålderspension och en delinvalidpension till en ålderspension som till beloppet motsvarar full invalidpension vid samma ålder som en invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare.

30 b §

En försäkring som avser tilläggspensionsskydd enligt 30 a § 1 mom. (tilläggspensionsförsäkring) avslutas den 31 december 2016 och den intjänade tilläggspensionen ombildas till ett fribrev som motsvarar en ålder för ålderspension på 65 år.

Om arbetstagarens ålder för ålderspension enligt tilläggspensionsförsäkringen vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. är lägre än den lägsta åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, har arbetstagaren trots 30 § rätt till det fribrev för tilläggspension som avses i 1 mom. och till tidigare bildade fribrev för tilläggspension samt till pension enligt lagen om pension för arbetstagare tidigast vid den ålder för ålderspension som gäller enligt tilläggspensionsförsäkringen. En ytterligare förutsättning är att det anställningsförhållande som tillläggspensionsskyddet gäller fortsätter fram till den nämnda pensionsåldern eller upphör tidigast fyra månader innan den pensionsåldern nås. En förutsättning för beviljande av ålderspension är också att arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande som tilläggspensionsskyddet gäller.

När en tilläggspensionsförsäkring avslutas i enlighet med 1 mom. har arbetsgivaren rätt att med en engångsavgift köpa en höjning av pensionsbeloppet för sådana arbetstagare i en grupp inom den personkrets som omfattas av tilläggspensionsförsäkringen som senast vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. har uppnått åldern för ålderspension enligt tilläggspensionsförsäkringen och vars anställningsförhållande hos den arbetsgivare som har ordnat tilläggspensionsskyddet fortgår. En ytterligare förutsättning är att det i det försäkringsavtal som gäller tilläggspensionsskyddet ingår en rätt att vid pensionsfall köpa en höjning av pensionsbeloppet med en engångsavgift. När beloppet av den tilläggspension som bekostas med en engångsavgift beräknas ska pensionsfallet för ålderspensionen anses ha inträffat den 31 december 2016.

30 c §

De förmåner som avses i 30 a § är sådana som ska bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner.

Var och en av de pensionsanstalter som försäkrat ett i 1 mom. avsett tilläggspensionsskydd ska årligen delta i bekostandet av utgiften för de förmåner som ska bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner. Utgiften ska bekostas ur den utjämningsavsättning för tilläggspensionsskyddet som avses i 3 mom., med en andel som beräknats enligt de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare och på det sätt som närmare bestäms i den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdats med stöd av 179 § 4 mom. i den lagen.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags och en pensionskassas ansvarsskuld och en pensionsstiftelses pensionsansvar för de förmåner som avses i 1 mom. består i sin helhet av utjämningsavsättningen, till vilken varje år läggs en beräkningsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare och som räknas på utjämningsavsättningen. Från den med beräkningsräntan höjda utjämningsavsättningen ska varje år dras av kostnadsandelen enligt 2 mom. samt de omkostnadsdelar som är avsedda att täcka kostnaderna för förvaltningen av förmånerna och som bestäms i beräkningsgrunderna för ansvarsskulden eller pensionsansvaret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 30 c § träder dock i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas på invalidpensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2014 eller därefter. Lagens 30 a § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådana delinvalidpensioner där pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2017 och där åldern för ålderspension enligt en tilläggspensionsförsäkring är lägre än 63 år.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas även på sådana invalidpensioner där pensionsfallet inträffade före denna lags ikraftträdande och där arbetstagaren uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) efter att denna lag trätt i kraft. Vad som ovan föreskrivs om invalidpension gäller också arbetslöshetspensioner som är löpande vid denna lags ikraftträdande.

Bestämmelserna i 3 mom. gäller dock inte delinvalidpensioner där åldern för ålderspension enligt en tilläggspensionsförsäkring är lägre än 63 år.

Om en tilläggspensionsförsäkring avslutas med stöd av 30 b § 1 mom.

1) ska den ansvarsskuld och det pensionsansvar inklusive utjämningsbelopp som ackumulerats inom tilläggspensionsskyddet senast den 31 december 2016 överföras till utjämningsavsättningen för tilläggspensionsskyddet den 1 januari 2017,

2) ska tilläggspensionsförmånerna från och med den 1 januari 2017 i sin helhet bekostas gemensamt av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner (1290/2006); varje pensionsanstalts i 30 c § 2 mom. avsedda andel av den utgift som ska bekostas gemensamt ska uppskattas så att förhållandet mellan det sammanlagda beloppet av pensionsanstalternas utjämningsavsättningar för tilläggspensionsskyddet och den sammanlagda utgiften för tilläggspensionsförmånerna under de kommande åren förblir detsamma som det enligt uppskattningen hade varit utan en ändring.

En pensionsanstalt som när denna lag träder i kraft har tilläggspensionsförsäkringar som fortlöpande är i kraft ska genom ett brev avsänt senast den 30 april 2014 informera arbetsgivare som tecknat en tilläggspensionsförsäkring och de arbetstagare som omfattas av försäkringen om att tilläggspensionsförsäkringen kommer att avslutas så som avses i 30 b § 1 mom. I brevet ska pensionsanstalten också informera om alternativ för hur arbetsgivaren kan ordna skydd som ersätter det pensionsskydd som arbetstagaren inte längre tjänar in på grund av att tilläggspensionsförsäkringen avslutas. Dessutom ska pensionsanstalten senast den 31 oktober 2014 till ovannämnda arbetsgivare och till varje ovannämnd arbetstagare sända ett separat brev med en uppskattning av beloppet av det tilläggspensionsskydd som den berörda arbetstagaren inte längre tjänar in på grund av att tilläggspensionsförsäkringen avslutas.

RP 162/2013
ShUB 28/2013
RSv 197/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.