1188/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 35 §, 36 § 1 och 5 mom. samt 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 982/2012, och

fogas till lagen en ny 35 a § och till 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1510/2011 och 982/2012, ett nytt 6 mom., i stället för det 6 mom. som upphävts genom lag 1510/2011, och ett nytt 7 mom. som följer:

35 §
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen

Statsandelen till kommunerna ökas med 1,85 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2014.

Om kommunens skatteinkomster minskar med mer än 1,85 euro per invånare efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 1,85 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens skatteinkomster minskar med mindre än 1,85 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när minskningen av kommunens skatteinkomster per invånare dras av från 1,85 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2012 och skattesatsen för 2013 samt invånarantalet vid årsskiftet 2012/2013.

35 a §
Ökning av statsandelen motsvarande intäkterna från avfallsskatten

Statsandelen för kommunal basservice ökas med ett belopp på 12,97 euro per invånare, motsvarande intäkterna från avfallsskatten.

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

Under 2014—2017 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 1,57 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.


 År 2014 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,28 euro per invånare för anslutning av datasystemet för kommunernas räddningsväsende och den prehospitala akutsjukvården till säkerhetsnätet.

År 2014 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,53 euro per invånare för finansiering av systemet för antagning av studerande.

År 2014 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,10 euro per invånare och under 2015 och 2016 3,02 euro per invånare för finansiering av sjukvårds- och läkarhelikopterverksamhet.

55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 12—23 § och de bestämningsgrunder som avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 29,57 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 70,43 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 

På sådana ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringarna i beskattningsgrunderna i beskattningen för 2010—2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 113/2013
FvUB 17/2013
RSv 190/2013

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.