1185/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 14 punkten, 23 § 6 mom. och 37 § 1 mom. samt

fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och ett nytt 6 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


14) penningspelssammanslutningar som avses i 11 § i lotterilagen (1047/2001) samt på näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel,


23 §
Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga affärstransaktioner

Närmare bestämmelser om anmälningarnas exaktare innehåll och form utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter

Trots vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller beskattningsuppgifter, har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som behövs för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.


Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får lämnas ut som en datamängd eller genom teknisk anslutning till centralen för utredning av penningtvätt.


De förfrågningar som centralen för utredning av penningtvätt gjort med stöd av den rätt att få uppgifter som avses i 1 och 3 mom. eller innehållet i förfrågningarna får inte avslöjas för den som förfrågningarna gäller. På bevarande och kontroll av förfrågningarna och det svar som getts med anledning av dem gäller på motsvarande sätt 23 § 4 och 5 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 66/2012
FvUB 26/2013
RSv 216/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.