1181/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 46 och 47 a §, av dem 47 a § sådan den lyder i lag 594/2005,

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 och 2 mom. samt det inledande stycket i 3 mom. och 3 mom. 1 och 8 punkten, det inledande stycket i 4 § 2 mom. samt 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 och 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2—4 mom., 11—14 §, 15 § 1 och 2 mom., 16 och 16 a §, 17 § 1 mom., 2 mom. 2 punkten samt 3 och 4 mom., 18 och 19 §, 20 § 1 mom., 22 § , 23 § 1 mom., 25 §, det inledande stycket i 26 § 1 mom. samt 3 mom., 27 §, 6 kap., 43 §, 45 § 1 mom. och 47 §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005 och 851/2006, det inledande stycket i 3 § 3 mom. och 1 och 8 punkten samt 16 a § sådana de lyder i lag 457/2009, 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 529/2005, 6 § och 45 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 529/2005, 7 §, 8 § 2 mom. samt 15 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i 1424/2009, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 523/2004, 981/2007, 1424/2009 och 402/2010, 14 § sådan den lyder i lagarna 594/2005, 256/2006, 538/2006 och 1424/2009, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 457/2009, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005, 594/2005, 256/2006, 538/2006, 981/2007, 457/2009, 1424/2009 och 1240/2011, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005 och 851/2006 samt 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 672/2006 och 457/2009, samt

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 457/2009, en ny 9 punkt och till lagen nya 19 a och 19 b § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och på annan behandling av personuppgifter, då de utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till den del inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.


2 §
Informationssystemet för polisärenden

Informationssystemet för polisärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för polisärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen.

Av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om den som är misstänkt för brott eller den som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man registrera följande uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen registreras enligt följande:

1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), vid polisundersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som polisen fattat för att avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,

b) uppgifter om tvångsmedel, polisens åtgärder samt olika faser i förundersökning och polisundersökning,

c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till polisens uppgifter, åtgärder eller händelser,

d) uppgifter för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

2) för att en person ska kunna påträffas, övervakas, observeras och skyddas, i fråga om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållnings- eller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på prov, som avtjänar övervakningsstraff, som är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål för observation, fotografi, fingeravtryck, särskilda oföränderliga fysiska kännetecken samt uppgifter om huruvida den person som är efterlyst är beväpnad, våldsbenägen eller har rymt, identifikationsuppgifter om anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur farlig personen är och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar samt uppgifter om den rätta identiteten för en person som missbrukat identitet och för den vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),

3) för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras, behövliga uppgifter, inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkartor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser och åtgärder som lämnat medicinska spår samt identifikationsuppgifter om anmälan; för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras får behövliga uppgifter om nära släktingar registreras endast med samtycke från den som uppgifterna gäller (identifieringsuppgifter),

4) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon annan orsak, identifieringsuppgifter om dem samt uppgifter som behövs för att de ska kunna återställas till ägaren eller innehavaren, identifikationsuppgifter om anmälan samt uppgifter som behövs för att personer som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon ska kunna påträffas (uppgifter om efterspanade fordon),

5) för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av polisen, som har förkommit eller innehafts av en försvunnen person eller okänd avliden, identifieringsuppgifter om egendomen samt uppgifter som behövs för att den ska kunna återställas till ägaren eller innehavaren och uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden samt identifikationsuppgifter om anmälan (egendomsuppgifter),

6) för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga uppgifter om en persons hälsotillstånd och hur hälsotillståndet följs eller om vårdåtgärder, uppgifter om hur farlig eller oberäknelig ett objekt eller en person är samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott (säkerhetsinformation),

7) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 9 kap. 3 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNA-profiler enligt 4 § i det kapitlet, tekniska bild- och ljudupptagningar av en person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter),

8) för att allmänheten ska kunna underrättas, tips från allmänheten kunna fås och övervakningen vid de myndigheter som utför undersökningar kunna inriktas, av polisen registrerade uppgifter som måste tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, för att brott ska kunna förebyggas, egendom ska kunna återställas till ägaren eller av skäl som har samband med utredningen (uppgifter om informationsförmedling),

9) uppgifter om en person som avses i 5 kap. 40 § i polislagen och som har använts som informationskälla för hindrande, avslöjande eller utredning av brott samt uppgifter om hur informationskällan har använts samt om tillsynen (uppgifter om informationskälla),

10) för att upprätthålla ordningen och säkerheten i en förvaringslokal, identifieringsuppgifter om dem som meddelats besöksförbud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) samt uppgifter om innehållet i och grunden för besöksförbudet samt dess giltighetstid (uppgifter om besöksförbund),

11) uppgifter om observationer som gjorts av poliser eller uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter).

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

Informationssystemet för förvaltningsärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för förvaltningsärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen.

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får man registrera följande uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och nationalitet, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen registreras enligt följande:

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998) behövlig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt den lagen samt tidpunkten för lämplighetstestet (uppgifter om vapentillstånd),


8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om penninginsamlingar (255/2006) behövlig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter för tillsynen över penninginsamlingar),

9) för skötseln av uppgifter enligt lotterilagen (1047/2001) behövlig information om anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar och om dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem som i praktiken anordnar lotterier och dessas ansvariga personer, om kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till förbud och vitesförfarande (uppgifter om lotteritillstånd).

4 §
Informationssystemet för misstänkta

Informationssystemet för misstänkta kan innehålla information som för skötseln av uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser och som gäller personer som skäligen kan misstänkas


Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

Endast polispersonal som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppgifter samt de kontaktpersoner som polisen sänt utomlands har genom teknisk anslutning tillgång till informationssystemet för misstänkta.

5 §
Skyddspolisens funktionella informationssystem

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.


6 §
Polisens övriga personregister

Förutom de i 2—4 och 33 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystemen som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära eller manuella personregister för polisens riksomfattande bruk.

För att användas av en eller flera polisenheter kan det även inrättas

1) andra personregister för polisen än sådana informationssystem som avses i 2—5 eller 33 §,

2) ett temporärt register för sådan brottsanalys som behövs för att förhindra, avslöja eller utreda ett sådant brott eller en brottshelhet bestående av sådana brott som kan leda till fängelse, i vilket får samköras, lagras och annars behandlas uppgifter i de informationssystem som avses i 2—4 §, uppgifter som i samband med utförandet av ett enskilt polisuppdrag har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser, samt uppgifter som avses i 14 § 1 mom. 2 och 4 punkten.

I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter insamlas och registreras. I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter registreras.

7 §
Registeransvarig

Polisstyrelsen är registeransvarig för de personregister som avses i 2—4 § och 6 § 1 mom. samt 33 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 § och den polisenhet som ansvarar för verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.

8 §
Inrättande av personregister

För inrättande av andra än de i 2—5 och 33 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande temporära och manuella personregister som avses i 6 § ska dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad innan registret inrättas eller ändras. I beslutet om inrättande ska personregistrets ändamål anges.

10 §
Behandling av känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter får samlas in för, registreras och i övrigt behandlas i skyddspolisens funktionella informationssystem, när det är nödvändigt för att skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet.

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 punkten i personuppgiftslagen får dock inte samlas in för och registreras i det personregister som avses i 33 §.

Bestämmelser om begränsningar i fråga om registrering av DNA-profiler finns i 9 kap. 4 § i tvångsmedelslagen.

11 §
Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informations-inhämtningsmetoder

Överskottsinformation som erhållits med sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen samt överskottsinformation som inhämtats med sådana hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen får registreras i de informationssystem som avses i 2, 4 och 5 § i denna lag eller i det personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten.

I 5 kap. 54 § i polislagen föreskrivs om användning av överskottsinformation och i 10 kap. 56 § i tvångsmedelslagen om användning av överskottsinformation som fåtts genom hemliga tvångsmedel.

12 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med ett visst polisuppdrag och som behövs för att de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen ska kunna utföras, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får endast samlas in för eller registreras i personregister enligt 2 § i denna lag som sådan observationsuppgift som avses i 3 mom. 11 punkten i sistnämnda paragraf, i personregister enligt 4, 5 och 33 § samt i det personregister enligt 6 § 2 mom. 2 punkten som är avsett att vara temporärt, i enlighet med de villkor som anges i de nämnda bestämmelserna.

När uppgifter registreras ska de i den mån det är möjligt åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige i fråga ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få sådan information som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:

1) ur det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) för uppdrag som avses i 15—17 § i den lagen,

2) uppgifter som gäller dömda, fångar och dem som intagits i en straffanstalt ur Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem som avses i 16 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) för förhindrande, utredande och överlämnande för åtalsprövning av brott eller för ett sådant tillstånd eller godkännande av polisen som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig,

3) ur kommunikationsministeriets trafiktillståndsregister de uppgifter som behövs för trafikövervakning, förundersökning, annan undersökning och för påförande av påföljdsavgift för tranportör enligt 179 § i utlänningslagen,

4) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet sådana uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och som behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att förhindra, avslöja eller utreda brott och för att utföra något annat för polisen lagstadgat uppdrag,

5) ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002), för de ändamål som nämns i 50 § i den lagen, uppgifter om brott och straffrättsliga påföljder samt för behandling av tillståndsärenden, ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (770/1993), för de ändamål som nämns i 4 och 4 a § i den lagen, personuppgifter och av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som är efterlysta av dem, ur det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses i den lagen uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar, om sådan information kan fås,

6) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister, för förhindrande, avslöjande och utredande av brott, uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

7) ur gränsbevakningsväsendets och Tullens personregister, för polisuppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,

8) ur utrikesministeriets informationssystem, för förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen, uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,

9) ur Migrationsverkets informationssystem, för förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap,

10) ur det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar som behövs för utförande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen och de uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) samt för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen,

11) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen, i 5 kap. 8 och 9 § i polislagen samt i 35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004),

12) av den myndighet som har begärt handräckning, uppgifter som behövs för lämnande av handräckning,

13) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som anges i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

14) ur försvarsmaktens värnpliktsregister, för bedömningen av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen och en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller som har fått ett sådant godkännande, i 97 a § i värnpliktslagen (1438/2007) avsedda nödvändiga uppgifter om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänsteduglighet,

15) ur det register över laddare som avses i 3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter för övervaknings- och larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott.

Polisen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt, om inte något annat bestäms i lag.

Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som polisen fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska polisen utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering som en datamängd

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller för registrering som en datamängd enligt följande:

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och Rättsregistercentralen uppgifter om personer som de har efterlyst, av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten och av Rättsregistercentralen uppgifter om besöksförbud och näringsförbud,

2) av Tullen och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst och av Tullen uppgifter om identifiering av utlänningar och uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott,

3) av utrikesministeriet och finska beskickningar uppgifter som behövs för skötseln av utrikesministeriets och finska beskickningars uppdrag enligt passlagen, av utrikesministeriet uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005) eller någon annanstans i lag, samt i 3 § i denna lag avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag,

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sådana behövliga uppgifter om vidtagna åtgärder som registrerats vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

6) av nödcentralsmyndigheterna uppgifter om en person som har registrerats i nödcentralsdatasystemet när uppgifterna behövs med tanke på den registrerades egen säkerhet eller säkerheten i arbetet,

7) av Migrationsverket uppgifter om nationella inreseförbud samt om polisåtgärder i anslutning till beslut om avvisning och utvisning och handräckning.

Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som polisen fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska polisen utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

15 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

De personregister som polisen har inrättat för riksomfattande bruk får användas av polisenheterna, med undantag av Polisyrkeshögskolan. Ett personregister som avses i 6 § 2 mom. och som har inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk får endast användas av de polisenheter som det inrättats för.

Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter. Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.


16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen har rätt att använda uppgifterna i polisens personregister för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om inte något annat föreskrivs nedan och om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i polisens personregister får användas även för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

De observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och uppgifter i informationssystemet för misstänkta enligt 4 §, skyddspolisens funktionella informationssystem enligt 5 § eller ett temporärt register enligt 6 § 2 mom. 2 punkten får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Bestämmelser om användning av fingeravtrycksuppgifter i pass och av fingeravtrycksuppgifter som hör till de uppgifter för identifiering av utlänningar som avses i 3 § 3 mom. 7 punkten finns i 16 a §.

16 a §
Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass och uppgifter om fingeravtryck som tagits med stöd av utlänningslagen för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass och i 3 § 3 mom. 7 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter som hör till uppgifterna för identifiering av utlänningar för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för endast om det är nödvändigt för att identifiera ett offer för en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof eller för ett brott eller ett offer som annars förblivit oidentifierat. Rätt att använda uppgifterna har endast den som oundgängligen behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.

Polisen har rätt att i de situationer som avses i 1 mom. ta fingeravtryck och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

17 §
Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas ut endast när de behövs för


2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,


En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.

Uppgifter får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

18 §
Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en annan polisenhet ur ett personregister som polisen inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § och uppgifter enligt 12 § i ett temporärt personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i polisens personregister även lämnas ut för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

Uppgifter får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter som avses i 11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om fordonstrafikregistret samt, för bedömningen av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd, de uppgifter som avses i 48 § i luftfartslagen (1194/2009),

2) till Nödcentralsverket, för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010), uppgifter som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för att stödja enheten i fråga, med beaktande av vad som föreskrivs om begränsning av rätten att få information i 19 § 2 mom. i den lagen, samt för registrering i nödcentralsdatasystemet sådana uppgifter om säkerhet i arbetet som avses i 2 § 3 mom. 6 punkten i denna lag och som ingår i informationssystemet för polisärenden,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen (379/2011),

4) till gränsbevakningsväsendet uppgifter för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,

5) till huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning, för i lagen om säkerhetsutredningar avsedda säkerhetsutredningar och för i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar och personer, till den som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 5 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag och uppgifter om sådant återkallande av tillstånd som avses i 67 § i skjutvapenlagen samt sådana säkerhetsåtgärder som avses i lagens 8 kap. för bedömning av en persons lämplighet för tjänstgöring inom försvarsmakten,

6) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,

7) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom. samt för stämning och annan delgivning,

8) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

9) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras behörighet,

10) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

11) till domstolarna för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar, till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff, för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av häktade och fångar, förhindrande av kriminalitet under häktningstiden eller fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för uppföljning av deras egna efterlysningar,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för utsökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011),

15) till en tjänsteman för fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen när tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, eller verkar utomlands och sköter uppdrag i egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1 och 2 mom. i denna lag,

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt till stämningsmän för delgivning av stämning behövliga personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet och uppgifter om anhållna i informationssystemet för polisärenden,

17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

18) till kommuner som är väghållare och Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för främjande av trafiksäkerheten,

19) till arbetarskyddsförvaltningen för övervakning av förarnas kör- och vilotider uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och 10 punkten i denna paragraf för styrkande av identitet och konstaterande av ett dokuments äkthet, när det behövs för behandling av ärenden som gäller en persons inresa, vistelse i landet eller utresa. Den som är berättigad att få uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter, kan trots sekretessbestämmelserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt till register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, samt en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för polisen.

Trots vad som anges i 1 mom. 4 och 7 punkten får de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de uppgifter i det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § eller uppgifter i ett temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

19 a §
Utlämnande av uppgifter till allmänheten

För att allmänheten ska kunna underrättas och för att tips från allmänheten ska kunna fås får polisen via allmänt datanät lämna ut uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 8 punkten, om det är av väsentlig betydelse för utförande av ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, och om utlämnandet av uppgifterna inte strider mot den registrerades legitima intresse. Uppgifter som erhållits från en annan myndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat uppgifterna.

19 b §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,

2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,

3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.

20 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur polisens personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den registeransvarige eller av en annan polisenhet som den registeransvarige har förordnat till uppdraget.


22 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:

1) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna ska uppgifter utplånas, om de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har,

a) uppgifterna i en anmälan om brott som överförts till en åklagare för avgörande då fem år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till böter; då tio år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till ett fängelsestraff på högst fem år; då tjugo år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till fängelse i över fem år; uppgifterna utplånas dock inte om åtalsrätten inte preskriberas,

b) uppgifterna i övriga anmälningar om brott då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det senaste misstänkta brottet preskriberats, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,

c) uppgifterna i andra anmälningar då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,

2) av uppgifterna om efterlysningar av personer ska uppgifter om näringsförbud utplånas då fem år har förflutit sedan näringsförbudet upphörde, uppgifter om besöksförbud då fem år har förflutit sedan besöksförbudet meddelades, uppgifter om övervakad frihet på prov eller övervakningsstraff då fem år har förflutit sedan den övervakade friheten på prov upphörde eller övervakningsstraffet avtjänats och andra uppgifter då tre år har förflutit sedan efterlysningen eller förbudet återkallades eller upphörde,

3) identifieringsuppgifter ska utplånas då fem år har förflutit sedan en försvunnen person påträffades eller en okänd avliden identifierades,

4) uppgifter om efterspanade fordon ska utplånas, när de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller målsägandens rättigheter,

5) egendomsuppgifter ska utplånas, när de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller målsägandens rättigheter,

6) säkerhetsinformation ska utplånas senast då ett år har förflutit sedan den registrerade avled,

7) signalementsuppgifter ska utplånas senast då tio år har förflutit sedan den registrerade avled; uppgifterna utplånas dock efter ett år från det att

a) det beslutats att förundersökningen avslutas med stöd av 3 kap. 9 § 1 och 2 mom., 3 kap. 10 § 1 och 2 mom. eller 10 kap. 4 § i förundersökningslagen eller att förundersökning inte ska göras eller att förundersökningen läggs ned med stöd av 3 kap. 4 § i förundersökningslagen,

b) den registeransvarige fått kännedom om att åklagaren har fattat beslut om begränsning av förundersökningen eller om åtalseftergift, eller om något annat beslut som åklagaren har fattat om att avsluta handläggningen av ärendet,

c) den registeransvarige fått kännedom om en domstols lagakraftvunna avgörande om att åtal som väckts mot den registrerade förkastats eller om att åtal som väckts förkastats på grund av att åtalsrätten preskriberats; förvarade prov ska förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler utplånas,

8) uppgifter om informationsförmedling ska utplånas då två år förflutit sedan uppgifterna offentliggjordes; uppgifter som gäller egendom, efterspanade fordon och identifiering av personer dock senast samtidigt som de efterlysningar som uppgifterna gäller upphävs,

9) uppgifter om informationskälla ska utplånas då tio år har förflutit från den sista anteckningen om informationen,

10) uppgifter om besöksförbud ska utplånas då två år har förflutit sedan förbudet upphörde,

11) överskottsinformation som avses i 11 § ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande eller lämnats därhän,

12) observationsuppgifter ska utplånas då sex år har förflutit sedan anteckningen infördes i systemet.

Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om utplåning av uppgifter ska uppgifter om registrerade som var under 15 år gamla då de begick brottet utplånas när den registrerade fyller 18 år, om inte den registrerade har gjort sig skyldig till ett brott efter att ha fyllt 15 år. Uppgifterna ska dock inte utplånas på denna grund, om anmälan gäller andra misstänkta för brottet och uppgifterna om dem ännu inte utplånas eller om någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning för vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än fängelse.

Sådana registrerade spår från en okänd gärningsman i anslutning till ett brott som förblivit oidentifierade utplånas ett år efter att åtalsrätten för brottet preskriberats.

Senast tre år efter att behovet av att bevara de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten undersöktes ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:

1) av de uppgifter om vapentillstånd som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tjugo år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder och anmärkningar samt andra registrerade uppgifter då tjugo år har förflutit sedan uppgiften antecknades samt uppgifter om vapen då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes varaktigt ut ur landet,

2) av uppgifterna om identitetskort och pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över penninginsamlingar och lotterier, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,

3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan utgången av giltighetstiden för det tillstånd som polisen, utrikesministeriet eller en finsk beskickning beviljat eller det beslut som någon av dem fattat och för vars beredning fotografiet eller namnteckningsprovet av en person senast användes; om ett tidigare tillstånd eller beslut har en längre giltighetstid än det tillstånd eller beslut som senast tillkommit, ska uppgifterna utplånas då tre år har förflutit sedan utgången av giltighetstiden för det tillstånd eller beslut som har en längre giltighetstid,

4) den lokala polisens säkerhetsutredningar då ett år har förflutit sedan en ny begränsad säkerhetsutredning lämnades, dock senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades,

5) uppgifter om identifiering av utlänningar då tio har förflutit sedan registreringen; om den registrerade har beviljats finskt medborgarskap utplånas dock uppgifterna då ett år har förflutit sedan den registeransvarige fått kännedom om medborgarskapet.


25 §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella informationssystem

Uppgifter om en person ska utplånas ur skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes. De normala och omfattande säkerhetsutredningar som finns i informationssystemet utplånas då ett år har förflutit sedan en ny motsvarande utredning lämnades, dock senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

26 §
Utplåning av uppgifter ur övriga personregister

Ur de i 6 § i denna lag avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen utplånas uppgifter enligt följande:


Ur de i 6 § i denna lag avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen utplånas uppgifter då ett år har förflutit sedan den registrerades död.


27 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register, får en uppgift som konstaterats vara felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte.

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får dock inte bevaras i det register som avses i 33 §.

En uppgift som konstaterats vara felaktig och som bevaras med stöd av 1 mom. ska utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

29 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trots sekretessbestämmelserna får polisen ur polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen och i en stat som hör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen. Uppgifterna i polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för att utföra de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas ut endast om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen ur sina personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som avses i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

För utförande av de uppdrag som avses i 3 mom. 5 punkten får dock inte lämnas ut de undersöknings- och handräckningsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 1 punkten underpunkterna a—d, de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten, de uppgifter i det informationssystem för misstänkta som avses i 4 §, de uppgifter som finns i det i 5 § avsedda funktionella informationssystem som skyddspolisen har eller de uppgifter som finns i det register som avses i 6 §.

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

30 §
Utlämnande av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För förhindrande, utredning och avslöjande av brott får polisen ur polisens personregister lämna ut uppgifter till den internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.-Interpol) eller till polismyndigheter eller andra myndigheter i andra medlemsstater i organisationen än de som avses i 29 § och som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut uppgifter ur polisens personregister till polismyndigheter eller andra myndigheter i andra stater än de som avses i 1 mom. och som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgifterna får lämnas ut om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur polisens personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det med tanke på vapentillsynen är nödvändigt att lämna ut och få uppgifterna.

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens personregister till de behöriga myndigheter som avses i internationella förpliktelser om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i förpliktelserna.

31 §
Behandling av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas bestämmelserna i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inget annat följer av 1 mom., får polisen använda uppgifter som den mottagit för andra ändamål än vad uppgifterna lämnades ut för, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska unionen eller internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna, för-utom om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands eller en annan stats allmänna säkerhet eller för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands väsentliga intressen och det inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.

Polisen ska på begäran informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut uppgifterna om hur polisen behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska polisen utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

I syfte att garantera informationsutbytets laglighet och informationssäkerheten vid internationellt samarbete ska polisen registrera vilka personuppgifter som förmedlats och grunderna för förmedlingen. Informationsförmedlingen behöver inte registreras särskilt till den del uppgifter om den kan fås från något annat system eller register.

Schengens informationssystem
32 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) författningsrunden för Schengens informationssystem Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, drift och använding av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda regis-treringsbevis för fordon,

2) Schengens informationssystem andra generationen av Schengens informationssystem så som det definieras i i författningsgrunden för Schengens informationssystem (SIS II),

3) det nationella systemet inom Schengens informationssystem systemet N.SIS II enligt författningsgrunden för Schengens informationssystem,

4) Schengenstat en stat som använder Schengens informationssystem,

5) behöriga Schengenmyndigheter polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, försvarsmakten, åklagarna, Migrationsverket, Trafiksäkerhetsverket, utrikesministeriet samt finländska beskickningar, om utrikesministeriet har beviljat en finsk medborgare som tjänstgör där behövligt bemyndigande att bevilja visum,

6) Sirenekontoret centralkriminalpolisen.

33 §
Det nationella systemet inom Schengens informationssystem

Det nationella systemet inom Schengens informationssystem består av nationella datasystem som står i förbindelse med Schengens centrala datasystem och som kan ha följande delar:

1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vilket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i enlighet med författningsgrunden för Schengens informationssystem och i vilket Sirenekontoret registrerar tilläggsinformation i anslutning till informationsutbyte och uppgifter om åtgärder i anslutning till informationsutbyte,

2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informationsutbyte som sker med Schengens informationssystem registreras i enlighet med författningsgrunden för Schengens informationssystem,

3) en fullständig eller partiell kopia av databasen i Schengens centrala informationssystem.

Bestämmelser om ändamålet för och innehållet i det nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

34 §
Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem

Bestämmelser om behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

35 §
Utlämnande av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem

Bestämmelser om polisens rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till de behöriga Schengenmyndigheterna ur det i 33 § avsedda nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

Polisen får lämna ut uppgifter även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

36 §
Utlämnande av uppgifter till Schengenstater och Schengens informationssystem

Behöriga Schengenmyndigheter får trots sekretessbestämmelserna till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i Schengens informationssystem lämna ut uppgifter som avses i författningsgrunden för Schengens informationssystem, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i den nämnda författningsgrunden. Den tilläggsinformation som avses i författningsgrunden för Schengens informationssystem ska lämnas ut genom förmedling av Sirenekontoret.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

37 §
Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem

I fråga om utplånande av uppgifter i databaskopian av Schengens centrala informationssystem, uppgifterna i Sirene-ärendehanteringssystemet samt SIS-logguppgifter föreskrivs i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

Andra specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete
38 §
Europols informationssystem

Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011).

39 §
Eurodacsystemet

Bestämmelser om lagrande av fingeravtryck från asylsökande, personer som utan tillstånd överskridit den yttre gränsen och personer som befinner sig illegalt i landet finns i rådets förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen. Centralkriminalpolisen är den nationella enheten i Eurodacsystemet och registrerar informationsförmedlingen i enlighet med 19 b §.

40 §
Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget

Uppgifter som erhållits med stöd av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (FördrS 54/2007), nedan Prümfördraget, utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 35.3 och 37.3 i fördraget.

Bestämmelser om lagrande och utplåning av logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget finns i artiklarna 39.4 och 39.5 i fördraget.

Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att dataombudsmannen kontrollerar att den behandling av personuppgifter om personen i fråga som grundar sig på Prümfördraget är lagenlig.

41 §
Utlämnande av information och underrättelser till de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater

På utlämnande av information och underrättelser med stöd av rådets rambeslut 2006/960/RIF om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater tillämpas vad som föreskrivs i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (26/2009).

42 §
Europeiska unionens informationssystem för viseringar

Polisen har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar (VIS) för utförande av en uppgift som enligt utlänningslagen ska skötas av polisen i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).

Dessutom har polisen rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar i syfte att förhindra och utreda terroristbrott som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), på det sätt som anges i rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Uppgifterna ska begäras via centralkriminalpolisen eller skyddspolisen.

43 §
Information om behandling av uppgifter

Vid insamling av personuppgifter för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen ska polisen fullgöra sin informationsskyldighet enligt 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Polisen omfattas inte av denna skyldighet när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som behövs för skötseln av uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen.

45 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte

1) uppgifterna i informationssystemet för misstänkta,

2) uppgifterna i skyddspolisens funktionella informationssystem,

3) uppgifterna om hemlig övervakning och särskild kontroll i Schengens informationssystem,

4) uppgifter om klassificering, övervakning eller informationskälla i fråga om en person eller en gärning som har registrerats i polisens personregister eller uppgifter som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

5) uppgifter som fåtts genom de inhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation,

6) de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten.


47 §
Utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem

Var och en har rätt att begära att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 115 i Schengenkonventionen kontrollerar att insamlingen, registreringen, behandlingen och användningen av personuppgifter som gäller honom eller henne i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem sker på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta ska framställas till dataombudsmannen eller en polisinrättning. En begäran om kontroll som framställts hos polisinrättningen ska utan dröjsmål överföras till dataombudsmannen.

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll hos en polisinrättning ska framställas personligen hos polisinrättningen, och den som framställer begäran ska samtidigt styrka sin identitet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Databehandling som avses i denna lag ska genomföras i enlighet med denna lag inom fyra år efter lagens ikraftträdande.

RP 66/2012
FvUB 26/2013
RSv 216/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.