1135/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 3 och 7 § i fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsregisterlagen (392/1985) 3 § 2 mom. och 7 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 § 2 mom. i lag 903/2013 och 7 § 1 mom. i lag 274/1998, som följer:

3 §

Den som för fastighetsregistret beslutar på ansökan av ägaren till en registerenhet om ändring av registerenhetens namn. Bestämmelser om sändande av beslut som elektroniskt meddelande finns i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).


7 §

Som uppgifter om en registerenhet antecknas i fastighetsregistret namnet på och kommunnumret för den kommun där registerenheten är belägen. Om registerenheten har försetts med ett namn, antecknas även namnet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 159/2013
JsUB 11/2013
RSv 166/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.