1133/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 1 § 3 mom. och 4 §,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 1403/2010 och 4 § i lag 1445/2011, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på den el som använts inom yrkesmässig växthusodling, om punktskatten på elen betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

4 §
Skatteåterbäringens belopp

För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruket och beskattats i Finland återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. För el återbärs punktskatt 1,2 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som har använts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 110/2013
FiUB 26/2013
RSv 162/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.