1132/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 2 b-punkten, 5 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom. och skattetabell 2 i bilagan,

sådana de lyder, 2 § 2 b-punkten och 5 § 2 mom. 2 punkten i lag 1400/2010, 6 § 2 mom. i lag 1058/2006 och skattetabell 2 i bilagan i lag 612/2012, och

fogas till lagen en ny 26 a § som följer:

2 §

I denna lag avses med


2) energiprodukt


b) bränntorv, med vilket avses till varukod 2703 i tulltariffen hänförlig stycketorv och frästorv samt av torv framställda torvpelletar, torvbriketter och andra fasta torvprodukter,


5 §

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten gäller skyldigheten att betala punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift dock inte den som producerar elström


2) i en generator vars effekt är över 50 kilovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere eller med en helhet som består av flera elproduktionsanläggningar över 50 kilovoltampere men vars nominella effekt är högst 2 000 kilovoltampere, om elströmmen inte överförs till ett elnät,


6 §

Trots 1 mom. 1 och 3 punkten kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbrukning eller förbrukats anses den mängd för vilken elnätsinnehavaren direkt eller via ett försäljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden skattebelagd elström för en eller flera skatteperioder kan härvid hänföras till den skatteperiod under vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som ska levereras. Om punktskatten på elström då har ändrats, ska punktskatt dock betalas enligt den punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten. Elnätsinnehavaren och elproducenten har rätt att i sin skattedeklaration från den punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift som hänför sig till skatteperioden dra av punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift som uppgetts och betalats utan grund. Avdraget ska göras inom tre år räknat från ingången av det år som följer på den skatteperiod då skatten uppgavs utan grund. Avdraget får vara högst lika stort som den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som hänför sig till skatteperioden.


Särskilda stadganden
26 a §

Den skattesänkning som avses i 4 § 2 och 3 mom. och den skatteåterbäring som avses i 8 a § tillämpas inte på företag som enligt artikel 1.6 c i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) är i ekonomiska svårigheter eller på företag som har oreglerade återbetalningskrav enligt artikel 1.6 a till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 110/2013
FiUB 26/2013
RSv 162/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedningsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
— skatteklass I 1  1,89 0,013  1,903
— skatteklass II 2  0,69 0,013  0,703
Tallolja cent/kg 3 19,21 0 19,21
Bränntorv euro/MWh 4    5,90* 0  5,90
*Skatten på bränntorv är 4,90 euro/MWh 1.1.2014—31.12.2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.