1131/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 9 a § 5 mom. och bilagan,

sådana de lyder, 9 a § 5 mom. i lag 1399/2010 och bilagan i lag 611/2012, och

fogas till 2 §, sådana den lyder i lagarna 1399/2010 och 395/2013, en ny 13 a-punkt och till 9 a §, sådan den lyder i lag 1399/2010, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom. samt till lagen en ny 14 a §, som följer:

2 §

I denna lag avses med


13 a) etanoldiesel produkt där etanolhalten är 83—92 volymprocent, halten av tändförbättrande tillsatsämne 5—10 volymprocent, tätheten 805—830 gram per liter vid 15°C, svavelhalten högst 10 milligram per kilogram, vattenhalten 3—7 volymprocent och det effektiva värmevärdet 24—27 megajoule per kilogram,


9 a §

Tullen fastställer för januari-juni och för juli-december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter med två decimalers noggrannhet för skatterna på bränsle och produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än 7 volymprocent biobrännolja ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 5 mom., är skatteåterbäringens belopp för

1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan,

2) dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49 i skattetabellen,

3) lätt brännolja, biobrännoljor, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen.

14 a §

Den skattesänkning som avses i 4 § 2 mom. tillämpas inte på företag som enligt artikel 1.6 c i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) är i ekonomiska svårigheter eller på företag som har oreglerade återbetalningskrav enligt artikel 1.6 a till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 110/2013
FiUB 26/2013
RSv 162/2013

Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 50,36 16,25 0,68 67,29
Bensin för små motorer cent/l 11 30,36 16,25 0,68 47,29
Bioetanol cent/l 20 33,05 10,67 0,68 44,40
Bioetanoli R cent/l 21 33,05 5,33 0,68 39,06
Bioetanol T cent/l 22 33,05 0,00 0,68 33,73
MTBE cent/l 23 40,91 13,21 0,68 54,80
MTBE R cent/l 24 40,91 11,75 0,68 53,34
MTBE T cent/l 25 40,91 10,30 0,68 51,89
TAME cent/l 26 44,06 14,22 0,68 58,96
TAME R cent/l 27 44,06 12,94 0,68 57,68
TAME T cent/l 28 44,06 11,66 0,68 56,40
ETBE cent/l 29 42,49 13,72 0,68 56,89
ETBE R cent/l 30 42,49 11,18 0,68 54,35
ETBE T cent/l 31 42,49 8,64 0,68 51,81
TAEE cent/l 32 45,64 14,73 0,68 61,05
TAEE R cent/l 33 45,64 12,59 0,68 58,91
TAEE T cent/l 34 45,64 10,46 0,68 56,78
Biobensin cent/l 38 50,36 16,25 0,68 67,29
Biobensin R cent/l 39 50,36 8,13 0,68 59,17
Biobensin T cent/l 40 50,36 0,00 0,68 51,04
Etanoldiesel cent/l 47 13,97 10,90 0,35 25,22
Etanoldiesel R cent/l 48 13,97 5,99 0,35 20,31
Etanoldiesel T cent/l 49 13,97 1,07 0,35 15,39
Dieselolja cent/l 50 30,70 18,61 0,35 49,66
Dieselolja para cent/l 51 24,00 17,58 0,35 41,93
Biodieselolja cent/l 52 28,14 17,06 0,35 45,55
Biodieselolja R cent/l 53 28,14 8,53 0,35 37,02
Biodieselolja T cent/l 54 28,14 0,00 0,35 28,49
Biodieselolja P cent/l 55 24,00 17,58 0,35 41,93
Biodieselolja P R cent/l 56 24,00 8,79 0,35 33,14
Biodieselolja P T cent/l 57 24,00 0,00 0,35 24,35
Lätt brännolja cent/l 60 9,30 9,34 0,35 18,99
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 6,65 9,34 0,35 16,34
Biobrännolja cent/l 62 6,65 9,34 0,35 16,34
Biobrännolja R cent/l 63 6,65 4,67 0,35 11,67
Biobrännolja T cent/l 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Tung brännolja snt/kg 71 7,59 11,34 0,28 19,21
Flygpetroleum cent/l 81 54,76 17,99 0,35 73,10
Flygbensin cent/l 91 49,88 16,10 0,68 66,66
Metanol cent/l 100 25,18 8,13 0,68 33,99
Metanol R cent/l 101 25,18 4,06 0,68 29,92
Metanol T cent/l 102 25,18 0,00 0,68 25,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.