1129/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) 2 § 21 och 22 punkten, rubriken för 13 §, 13 § 1 mom., 18 § 3 mom., 19 § 4 mom., 20 § 1 mom. och 21 § 2 mom., samt

fogas till 2 § en ny 23 punkt samt till 13 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2–4 mom. blir 4–6 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


21) läkemedelsutbyte utbyte av det förskrivna läkemedlet när det expedieras på apoteket enligt 57 b § i läkemedelslagen,

22) utbytbara läkemedelspreparat läkemedelspreparat som har samma verksamma substanser och kvantitativa sammansättning i fråga om dem och som är bioekvivalenta och som ingår i den förteckning över utbytbara läkemedelspreparat som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt, samt

23) europeiskt recept ett sådant recept som en person som har rätt att förskriva läkemedel skriftligen eller elektroniskt utfärdat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och mot vilket ett apotek i någon annan stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan expediera läkemedlet till patienten.


13 §
Uppgifter som ska antecknas i ett recept

I ett recept ska antecknas:

1) patientens namn, födelsedatum eller personbeteckning, för patienter under 12 år ska vikten anges,

2) den verksamma läkemedelssubstansens eller de verksamma läkemedelssubstansernas namn eller läkemedelspreparatets handelsnamn, läkemedelsform, styrka, läkemedlets mängd eller behandlingstiden med siffror eller bokstäver eller på båda sätten, en eventuell anteckning som förbjuder läkemedelsutbyte samt sammansättningen och mängden av apotekstillverkat läkemedel,

3) doseringsanvisning, bruksanvisning och typ av medicinering dvs. om läkemedlet ska användas vid behov eller regelbundet, samt läkemedlets användningsändamål, om det inte finns grundad anledning att utelämna det, samt

4) ort och datum, läkemedelsförskrivarens egenhändiga underskrift, identifikationskod samt lärdomsgrad och vid behov specialitet.

Om en läkare eller en tandläkare använder namnstämpel är det i stället för kraven i 1 mom. 4 punkten tillräckligt att identifieringskoden samt information om lärdgrad och specialitet framgår av namnstämpeln.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska på ett europeiskt recept antecknas läkemedelsförskrivarens direkta kontaktinformation och arbetsadress. När läkemedlet förskrivs ska namnet på den verksamma läkemedelssubstansen användas. Om förskrivningen gäller ett biologiskt läkemedel ska läkemedlets handelsnamn dock användas i receptet. I receptet kan läkemedlets handelsnamn användas också om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som föreskriver receptet av medicinska skäl anser det vara nödvändigt. I detta fall ska orsaken till att handelsnamnet använts anges i korthet på receptet.


18 §
Iterering av recept

Följande recept kan inte itereras:

1) recept som redan en gång expedierats eller förnyats,

2) recept som förvaras på apoteket,

3) pro auctore-recept,

4) telefonrecept,

5) europeiska recept.

19 §
Förnyat recept

Följande recept kan inte förnyas:

1) itererat recept,

2) recept som förvaras på apoteket,

3) telefonrecept,

4) europeiska recept.


20 §
Förskrivning av egentliga narkotika

En läkemedelsförskrivare får till en patient eller med ett pro auctore-recept förskriva egentliga narkotika endast med en fastställd narkotikareceptblankett eller till en patient med ett elektroniskt recept. Egentliga narkotika får inte förskrivas med ett europeiskt recept.


21 §
Förskrivning av läkemedel som kräver recept som förvaras på apoteket

Recept som förvaras på apoteket ska göras upp på en receptblankett enligt formulär som Folkpensionsanstalten fastställt. Receptet får inte förnyas, itereras, förskrivas per telefax eller telefon. På samma blankett får inte förskrivas andra läkemedelspreparat. Läkemedel som förutsätter recept som förvaras på apoteket får inte förskrivas med ett europeiskt recept.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 20 december 2013.

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Mari Laurén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.