1123/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning  om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1001/2012:

1 §
Tidsfrist för givande av utlåtande

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ska ges utan ogrundat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat den utredning som behövs för givande av utlåtandet eller då tidsfristen för lämnande av utredningen har gått ut.

2 §
Hur ett utlåtande ges

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan via elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

3 §
Uppgift om ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

Om en arbetssökande deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas på grundval av skyldigheten enligt 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska grunden för ordnande av service nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när servicen börjar.

Om en arbetssökande har varit i arbete som ordnats på grundval av den sysselsättningsskyldighet som avses i 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ska grunden för ordnande av arbetet nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när arbetet upphör.

4 §
Uppgift om resebidrag

Om det anställningsförhållande för vilket resebidrag beviljats upphör av skäl som beror på arbetstagaren innan sex månader har förflutit från det anställningsförhållandet inleddes, ska det i ett arbetskraftspolitiskt utlåtande antecknas att resebidrag har beviljats.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (314/2012).

Den upphävda förordningen tillämpas dock på arbetskraftspolitiska utlåtanden som ges efter det att ett arbete med stöd av lönesubvention upphört, om det lönesubventionerade arbetet har börjat före den 30 december 2013.

  Helsingfors den 20 december 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.