1116/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (695/2012) 3 §, 7 § 2 och 3 mom. samt 63 § som följer:

3 §
Resultatorienterad styrning och ledning

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet, och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

Resultatmålen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och för ministeriet godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde och målen för statsunderstödda institutioner godkänns av ministern på föredragning av avdelningschefen.

Resultatmålen för Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna bereds i samråd med vederbörande ministerier.

Det föreskrivs och bestäms särskilt om samordningen av resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

7 §
Ministeriets avdelningar och enheter

Vid livsmedelsavdelningen finns en ekonomigrupp och följande enheter:

1) livsmedelssäkerhetsenheten,

2) enheten för djurhälsa och växtskydd,

3) enheten för utveckling av landsbygden,

4) jordbruksenheten,

5) marknadsenheten,

6) rättsenheten.

Vid naturresursavdelningen finns en ekonomigrupp och följande enheter:

1) enheten för fiskerinäringen,

2) enheten för friluftsliv,

3) enheten för naturresurs- och vattenhushållning,

4) skogs- och bioenergienheten,

5) rättsenheten.


63 §
Ärenden som gäller förvaltningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Kanslichefen kan ge chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning ett permanent förordnande om tjänsteresor som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har och som betalas av ämbetsverkets eller inrättningens tillgängliga anslag.

Om inte något annat föreskrivs eller bestäms i denna arbetsordning eller någon annanstans, avgör avdelningschefen, med undantag av utnämningsärenden, de övriga ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller personalen vid och förvaltningen av ett ämbetsverk eller en inrättning inom avdelningens förvaltningsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 20 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.