1114/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1056/2012) 3 § 1 mom.,

ändras bilagan, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 656/2013, samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Registrering av nötkreatur

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras.  Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,00 euro i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.