1112/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (329/2010) 8 och 11 §, 12 § 1 mom. samt 18 och 31 §,

av dem 8 och 18 § sådana de lyder i förordning 42/2012, 11 § sådan den lyder i förordning 98/2013 samt 12 § 1 mom. och 31 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 42/2012, som följer:

8 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhets- område

Till verksamhetsområdet för utbildningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) skolor och läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning,

2) Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

3) studentexamensnämnden,

4) Nationella centret för utbildningsutvärdering,

5) rådet för utbildningsutvärdering.

11 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

2) biblioteket för synskadade,

3) Museiverket,

4) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

5) Nationella audiovisuella institutet,

6) bildprogramsnämnden,

7) en nämnd i enlighet med vad som stadgas i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

8) en nämnd i enlighet med vad som stadgas i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997),

9) statens konstverkskommission,

10) statsgarantinämnden för utställningar,

11) upphovsrättsrådet,

12) statens idrottsråd,

13) statens delegation för ungdomsärenden,

14) en utvärderings- och understödskommission i enlighet med vad som avses i 6 § i ungdomslagen (72/2006),

15) en sakkunnignämnd i enlighet med vad som avses i 23 § i religionsfrihetslagen (453/2003),

16) Finlands Nationalopera,

17) Finlands Nationalteater,

18) Nationalgalleriet,

19) Finlands filmstiftelse.

12 §
Ansvarsområde

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör följande ärenden:

1) förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) interna tjänster inom ämbetsverket,

3) ministeriets verksamhetsutrymmen,

4) beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

5) ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,

6) utvecklingen och samordningen av anskaffningsärenden inom ministeriet och dess förvaltningsområde,

7) ministeriets personaladministration och personalpolitik,

8) utvecklandet av kunnandet, ledningen och arbetsgemenskapen,

9) ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag,

10) koordineringen av statsandelssystemen,

11) annan planering av verksamheten och ekonomin samt samordningen av den interna kontrollen,

12) kontrollen av användningen av statsbidrag och medel ur EU:s strukturfonder,

13) betalningsrörelsen och redovisningen samt löneräkningen,

14) ärenden som gäller servicecentren inom förvaltningsområdet,

15) utvecklandet och samordningen av dataadministrationen i ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

16) ministeriets datatekniska verksamhetsförutsättningar;

17) ministeriets dokumenthantering, bibliotek och informationstjänst samt utvecklingen av anskaffningen och distributionen av den information som ministeriet behöver,

18) till avdelningens verksamhetsområde hörande budgetärenden, ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, ärenden som gäller författningsberedning, förvaltnings- och personalärenden, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag samt internationella ärenden samt styrningen av regionförvaltningen till den del den hänför sig till avdelningens ansvarsområde,

19) tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet i fråga om utbildnings- och forskningsförvaltningen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

20) övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde.


18 §
Tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet och direkt lyder under kanslichefen

De tjänstemän som är direkt underställda kanslichefen bistår kanslichefen med ärenden som gäller den strategiska planeringen, ansvarsområdets styrning, utvecklingen av författningsberedningen, ministeriets resultatorienterade ledning och utvecklingen av verksamheten samt handlägger övriga ärenden som kanslichefen bestämmer.

31 §
Semestrar

Kanslichefen avgör ärenden som gäller semestrarna i fråga om chefen för en avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna samt i fråga tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

Ärenden som gäller semestrarna avgörs av avdelningens chef i fråga om chefen för en enhet vid eller ett ansvarsområde inom respektive avdelning och i fråga om övriga tjänstemän som är direkt underställda chefen för respektive avdelning.

Ärenden som gäller semestrarna avgörs av chefen för enheten vid eller ansvarsområdet inom respektive avdelning eller för respektive verksamhetsenhet utanför avdelningarna i fråga om tjänstemän vid en enhet eller inom ett ansvarsområde. Ärenden som gäller semestrarna avgörs av chefen för resultatområdet i fråga om tjänstemän inom respektive resultatområde.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 december 2013

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.