1098/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) bilagorna II–IV, av dem bilaga III sådan den lyder i förordning 142/2011 och bilaga IV sådan den lyder i förordning 352/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 30 december 2013.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 19 december 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga II

Ämnen och preparat som hör till förteckningar I–IV i 1971 års konvention angående psykotropiska ämnen

Förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen

Brolamfetamin, dimetoxibromamfetamin (DOB)((±)-4-bromo-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dietyltryptamin (DET) (3-[2-(dietylamino)etyl]indol)

Dimetoxiamfetamin (DMA) ((±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dimetoxietylamfetamin (DOET) ((±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Dimetyltryptamin (DMT) (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Etryptamin (3-(2-aminobutyl)indol)

Katinon ((-)-(S)-2-aminopropiofenon)

(+)-Lysergid(LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8β-karboxamid)

MDE, N-etyl MDA ( (±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

Metoximetylendioxiamfetamin(MMDA) (5-metoxi-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin

4-Metylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

4-MTA (α-metyl-4-metyltiofenetylamin)

Metylendioximetamfetamin(MDMA) ((±)-N,α-dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

N-hydroxiMDA ((±)-N[α-metyl-3,4-metylendioxifenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Parametoxiamfetamin(PMA) (p-metoxi-α-metylfenyletylamin)

Psilosin, psilozin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol)

Psilosybin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin(PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin)

STP, DOM (2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin)

Tenamfetamin, metylendioxiamfetamin(MDA) (α-metyl-3,4-metylendioxifenetylamin)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-diben-so[b,d]pyran-1-ol

Trimetoxiamfetamin(TMA) ((±)-3,4,5-trimetoxi-α-metylfenetylamin);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amfetamin ((±)-α-metylfenetylamin)

Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin)

Delta-9-tetrahydrokannabinol(dronabinol*) och dess stereokemiska varianter

((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol)

Dexamfetamin ((+)-α-metylfenetylamin)

Fencyklidin(PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin)

Fenetyllin (7-[2-[(α-metylfenetyl)amino]etyl]teofyllin)

Fenmetrazin (3-metyl-2-fenylmorfolin)

GHB (γ-hydroxismörsyra)

Levamfetamin ((-)-(R)-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin ((-)-N,α-dimetylfenetylamin)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-(S)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metylfenidat (metyl α-fenyl-2-piperidinacetat)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra),

Zipeprol (α-(α-metoxibensyl)-4-(β-metoxifenetyl)-1-piperazinetanol;

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

* Namnet Dronabinol hänvisar endast till den stereokemiska varianten (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinol av delta-9-tetrahydrokannabinol.

Förteckning III i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-isopentylbarbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin, (+)-norpseudoefedrin ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol)

Pentazocin ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)propiofenon)

Aminorex (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenetylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Brotizolam (2-brom-4-(o-klorfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Etilamfetamin, etylamfetamin (N-etyl-α-metylfenetylamin)

Etinamat (1-etynylcyklohexanolkarbamat)

Etklorvynol (1-klor-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol)

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fendimetratsin ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenkamfamin (N-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex ((±)-3-[(α-metylfenyletyl)amino]propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat (ester))

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]oxazino-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4(3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2(metylamino)-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Lefetamin, SPA ((-)-N,N-dimetyl-1,2-difenyletylamin)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a][1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(p-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (N-(3-klorpropyl)-α-metylfenetylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)

Mesokarb (3-(α-metylfenetyl)-N-fenylkarbamoyl)sydnonimin

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (8-klor-6-(o-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo[3,2-d][1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (4’-metyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerofenon)

Sekbutabarbital (5-sec-butyl-5-etylbarbitursyra)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

Zolpidem (N,N,6-trimetyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Bilaga III

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

1-Bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan eller N-bensylpiperazin)

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

4-metylamfetamin

4-MMC (4-metylmetkatinon eller mefedron)

4-MTA (p-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin

5-IT (5-(2-aminopropyl)indole)

PMMA (parametoximetylamfetamin eller N-metyl-1-(4-metoxifenyl)-2-aminopropan)

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Bilaga IV

Följande ämnen:

1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol (JWH-018)

1-butyl-3-(1-naftoyl)indol (JWH-073)

1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol (JWH-081)

1-(3-klorfenyl)piperazin (mCPP)

1-(8-brombenso [1,2-b;4,5-b’]difuran-4-yl)-2-aminopropan (Bromo Dragonfly)

2-fluoroamfetamin (o-fluoro-α-metylfenetylamin; 2-FA)

3-fluoroamfetamin (m-fluoro-α-metylfenetylamin; 3-FA)

4-fluoroamfetamin (p-fluoro-α-metylfenetylamin; 4-FA)

2-fluorometamfetamin (2-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin; 2-FMA)

3-fluorometamfetamin (3-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin; 3-FMA)

4-fluorometamfetamin (4-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin; 4-FMA)

alfa-pyrrolidinovalerofenon (α-PVP)

Desoxipipradrol (2-(difenylmetyl)piperidin; 2-DPMP)

Lisdexamfetamin

Metylendioxipyrovaleron (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on, MDPV);

Metylon (3,4-metylendioximetkatinon)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt

salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.