1072/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1400/2010, och

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010 och 612/2012, en ny 6 a-punkt som följer:

2 §

I denna lag avses med


6 a) datorhall ett datacenter med en sammanlagd effekt på över fem megawatt, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet,


4 §

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas för elström som används i industri eller datorhallar och som vid leveransen kan mätas separat. För övrig elström betalas skatt enligt skatteklass I.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på elström som den dag då lagen träder i kraft eller därefter förbrukas i datorhallar som omfattas av lagens tillämpningsområde.

RP 178/2013
FiUB 29/2013
RSv 169/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.