1068/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Resor som ersätts vid sjötransport

Ersättning av statsmedel betalas till arbetsgivare för i 1 kap. 1 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) avsedda arbetstagares resekostnader mellan fartyget och arbetstagarens hem i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att ersättning för resekostnader ska betalas krävs det att

1) arbetstagaren arbetar ombord på ett sådant fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart som avses i 3 § 6 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007),

2) fartyget är inskrivet i handelsfartygsförteckningen,

3) fartyget befinner sig utanför Finland och i förhållande till arbetstagarens hemvist utomlands när arbetstagarens resa börjar.

Ersättning för resekostnader som avses i 1 mom. betalas inte, om fartyget går i reguljär linjetrafik på Finland.

När ett anställningsförhållande upphör ersätts kostnaderna för hemresan också i det fall att arbetstagarens hemvist är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de krav som anges i 2 mom. uppfylls och arbetstagarens anställningsförhållande har pågått oavbrutet i minst sex månader.

2 §
Ersättning för resor när det gäller fartyg som inte är inskrivna i handelsfartygsförteckningen

När det gäller resekostnader som hänför sig till andra fartyg än de som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen ersätts endast kostnader för resor i enlighet med semesterlagen för sjömän (433/1984).

Resor som berättigar till ersättning är resorna mellan fartyget och arbetstagarens hemvist för semester i fråga om arbetstagare som bor i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att fartyget när semestern börjar eller slutar befinner sig utanför Finland och i förhållande till arbetstagarens hemvist utomlands.

Ersättningar betalas för högst två resor från fartyget hem och hemifrån till fartyget under ett kalenderår.

3 §
Ersättningen

Den ersättning som betalas av statsmedel utgör hälften av de godtagbara resekostnaderna. Resekostnader är omedelbara resekostnader, kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnader för researrangemang.

Närmare bestämmelser om vilka kostnader som är ersättningsgilla får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Behörig myndighet

Arbets- och näringsministeriet styr verkställigheten av lagen och svarar för utvecklingen av ersättningssystemet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland fattar beslut i ersättningsärenden och sköter andra uppgifter i samband med verkställigheten av lagen.

5 §
Ansökan och behandlingen av ansökan

Ansökan om ersättning för resekostnader görs skriftligen hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. Arbetsgivarens rätt till ersättning av statsmedel förfaller, om ersättning inte har sökts inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till ersättning har uppkommit.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i ansökan, om den utredning som ska fogas till ansökan och om behandlingen av ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Granskningsrätt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland har rätt att granska arbetsgivarens ekonomi och verksamhet för att utreda riktigheten av ansökan och det beslut som fattats. Centralen kan av särskilda skäl bemyndiga en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor att utföra granskningen. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den revisor som utför granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att avgiftsfritt få alla begärda dokument och andra uppgifter som behövs för verkställandet av granskningen. Den tjänsteman och revisor som utför granskningen har rätt att i den omfattning som granskningen förutsätter få tillträde till lokaler som är i arbetsgivarens besittning eller användning. Granskningar får inte utföras i hemfridsskyddade lokaler.

Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) ska iakttas vid granskningen.

7 §
Återbetalning och återkrav av ett för stort belopp

Mottagaren av en ersättning ska utan dröjsmål återbetala en ersättning eller en del av en ersättning som mottagaren har fått felaktigt, till ett för stort belopp eller uppenbart utan grund.

Om mottagaren av ersättningen inte frivilligt återbetalar det som erhållits felaktigt, till ett för stort belopp eller utan grund, ska beslut om återkrav fattas. Genom beslutet fastställs det belopp som ska återkrävas, den dröjsmålsränta som ska betalas på beloppet och förfallodagen. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

8 §
Kvittning

Ersättningar som ska återbetalas eller återkrävas kan tas ut så att beloppet dras av från andra prestationer som med stöd av denna lag ska betalas till samma mottagare.

9 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland får begäras hos den beslutande myndigheten på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen.

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut om ersättning för resekostnader får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

10 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den1 januari 2014.

De ansökningar om ersättning för resekostnader som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas och avgörs vid arbets- och näringsministeriet enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 146/2013
AjUB 9/2013
RSv 180/2013

Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.